Ustawa o zmianie ustawy Prawo prasowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o zmianie ustawy Prawo prasowe - strona 1 Ustawa o zmianie ustawy Prawo prasowe - strona 2 Ustawa o zmianie ustawy Prawo prasowe - strona 3

Fragment notatki:

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2012.10.18
13:18:42 +02'00'
DZIENNIK USTAW
v.p
l
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 października 2012 r.
Poz. 1136
USTAWA
.go
z dnia 14 września 2012 r.
o zmianie ustawy – Prawo prasowe
Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 5 Sprostowanie”;
2) dodaje się art. 31a w brzmieniu:
w.
rcl
„Art. 31a. 1. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym.
2. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także osobie najbliższej
zmarłego, w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego, oraz następcy prawnemu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.
3. Sprostowanie powinno zostać nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego lub złożone w siedzibie
odpowiedniej redakcji, na piśmie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia opublikowania materiału prasowego.
4. Sprostowanie powinno zawierać podpis wnioskodawcy, jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny.
5. Adres korespondencyjny wnioskodawcy może zostać zastrzeżony tylko do wiadomości redakcji, a w przypadku gdy materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania dotyczy działalności związanej z używanym przez
osobę fizyczną pseudonimem, może ona zastrzec także imię i nazwisko tylko do wiadomości redakcji.
6. Tekst sprostowania nie może przekraczać dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego
dotyczy, ani zajmować więcej niż dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował dany fragment przekazu.
ww
7. Sprostowanie powinno być sporządzone w  języku polskim lub w  języku, w  którym opublikowany został
materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania.”;
3) art. 32 i 33 otrzymują brzmienie:
„Art. 32. 1. Redaktor naczelny ma obowiązek opublikować sprostowanie:
1)  elektronicznej formie dziennika lub czasopisma, w której zamieszczono materiał prasowy będący przedmiow
tem sprostowania – w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania,
2)  dzienniku – w najbliższym przygotowywanym do druku numerze, a w przypadku braku możliwości techniczw
nych w numerze następnym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprostowania,
1)
Z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173,
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r.
Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz