Prawo majątkowe - historia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo majątkowe - historia - strona 1 Prawo majątkowe - historia - strona 2 Prawo majątkowe - historia - strona 3

Fragment notatki:


Prawo majątkowe Własność. Prawo własności (definicja z Instytucji) - plena in re potestats → prawnonaturalne hasło nienaruszalności własności prywatnej (podstawa ruchu kodyfikacyjnego) - jako hasło mieszczaństwa, walki z feudalnymi ograniczeniami Własność - prawo przyrodzone, dające jednostce władzę absolutną i wyłączną nad dobrami majątkowymi do niej należącymi, a także umożliwiające ich nieskrępowany obrót oraz pomnażanie zysków (indywidualistyczno-liberalna definicja) → zgodna z leseferyzmem. Ta definicja czasem razem z feudalnymi elementami : Landrecht (lenna, fideikomisy), ABGB (własność podzielona - oddzielenie prawa do istoty rzeczy i prawa do pożytków z rzeczy), Zwód Praw (własność niepełna - ograniczona przez czyjeś prawo też niepełne) → tworzenie katalogu uprawnień właściciela pełnego - dla odróżnienia od innych rodzajów własności - używać, nie używać, zniszczyć, przenieść na innego, zrzec się, porzucić . Kodeks Napoleona - całkowicie zerwał z feudalnym porządkiem → „świętość” własności uważana za podstawową zdobycz rewolucji → ustalenie treści prawa od strony negatywnej (można wszystko, o ile nie jest zakazane ustawami) → to ograniczenie określane nie jako ograniczenie, ale jako określenie ram własności = nigdy nieograniczone prawo, ale najpełniejsze . koniec XIX w. - rozdźwięk między definicją a sytuacją społ.-gosp. → domagano się zmiany definicji i wzięcia pod ochronę nie interesu właściciela, ale interesu ogółu (odejście od „stróża nocnego” do interwencjonizmu) → wobec idei socjalizmu (podważenie własności prywatnej w ogóle) pojawiają się hasła solidaryzmu społecznego (min. teoria własności jako funkcji społecznej ) Koncepcja własności jako funkcji społecznej (autor Leon Duguit) - wg niego - własność przestała być absolutnym i nienaruszalnym prawem podmiotowym, ale stała się funkcją, którą należało pełnić proporcjonalnie do posiadanego dobra, zagrożone przymusem, aż do wywłaszczenia, jako nadużycie prawa → ważne miejsce w nauce Kościoła (encykliki papieży) → teoria o podwójnym charakterze własności: indywidualnym i społecznym → z czasem jako program partii chrześcijańsko-demokratycznych. Zmiany: Działalność sądów - rozszerzająca wykładnia wymogu, by właściciel przy wykonywaniu prawa nie czynił ze swej własności użytku sprzecznego z ustawami i interesami osób trzecich, pod kątem poczucia słuszności i dobra ogólnego → ważna: konstrukcja nadużycia prawa . Działalność ustawodawcza - w pracach nad BGB postulat katalogu obowiązków właściciela - nie dokonany, ale definicja w BGB akcentuje granice prawa własności i pomija element dowolności . Dodatkowo pojawiły się

(…)

… nad BGB postulat katalogu obowiązków właściciela - nie dokonany, ale definicja w BGB akcentuje granice prawa własności i pomija element dowolności. Dodatkowo pojawiły się przepisy o ograniczeniach z tytułu prawa sąsiedzkiego i ogólny zakaz szykany (= wykonywania swego prawa mając na celu szkodzenie innemu)  ABGB w 3 Noweli i pozostałe kodeksy też nowelizowane
W dziedzinie prawa administracyjnego wraz…
… czy dobrych obyczajów.
Kodeksy stały na straży ważności umów → wyjątkowe okoliczności do stwierdzenia nieważności (zgodnie z zasadą „volenti non fit iniuria”) → zniesienie zakazu lichwy, ograniczenie możliwości odstąpienia od umowy z powodu pokrzywdzenia (gł. przedawnienie)
Zmiany (ograniczenia):
najpierw orzecznictwo: badanie od strony kodeksowych przesłanek ważności i społecznego oddziaływania → wykorzystywanie klauzul generalnych, wbrew panującej zasadzie vigilantibus iura scripta sunt. zmiany ustawodawcze: zakazy lichwy, w BGB przepis o uznaniu za nieważnej czynności prawnej, gdy strona wykorzystuje złą sytuację, lekkomyślność czy niedoświadczenie drugiej strony → po 1-wszej wojnie światowej powstają przepisy chroniące dłużników, lokatorów, ustawodawstwo waloryzacyjne.
Umowy o pracę:
początkowo wg…
…, które szkody nie wyrządziły/zawodowo trudniły się ich pokrywaniem) uznana za przejaw nawrotu do zjawiska rozdziału długu od odpowiedzialności przy instytucji rękojemstwa.
Spadkobranie.
Zasady:
formalnej powszechności praw spadkowych i równości w dziedziczeniu → wyjątki: dzieci nieślubne i małżonek.
zagwarantowanie w dziedziczeniu praw rodziny → instytucja zachowku
podzielność spadków → szkodliwy wpływ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz