Historia państwa i prawa - wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - wykład 10 - strona 1 Historia państwa i prawa - wykład 10 - strona 2 Historia państwa i prawa - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

Prawo majątkowe Własność. Prawo własności (definicja z Instytucji) - plena in re potestats → prawnonaturalne hasło nienaruszalności własności prywatnej (podstawa ruchu kodyfikacyjnego) - jako hasło mieszczaństwa, walki z feudalnymi ograniczeniami Własność - prawo przyrodzone, dające jednostce władzę absolutną i wyłączną nad dobrami majątkowymi do niej należącymi, a także umożliwiające ich nieskrępowany obrót oraz pomnażanie zysków (indywidualistyczno-liberalna definicja) → zgodna z leseferyzmem. Ta definicja czasem razem z feudalnymi elementami : Landrecht (lenna, fideikomisy), ABGB (własność podzielona - oddzielenie prawa do istoty rzeczy i prawa do pożytków z rzeczy), Zwód Praw (własność niepełna - ograniczona przez czyjeś prawo też niepełne) → tworzenie katalogu uprawnień właściciela pełnego - dla odróżnienia od innych rodzajów własności - używać, nie używać, zniszczyć, przenieść na innego, zrzec się, porzucić . Kodeks Napoleona - całkowicie zerwał z feudalnym porządkiem → „świętość” własności uważana za podstawową zdobycz rewolucji → ustalenie treści prawa od strony negatywnej (można wszystko, o ile nie jest zakazane ustawami) → to ograniczenie określane nie jako ograniczenie, ale jako określenie ram własności = nigdy nieograniczone prawo, ale najpełniejsze . koniec XIX w. - rozdźwięk między definicją a sytuacją społ.-gosp. → domagano się zmiany definicji i wzięcia pod ochronę nie interesu właściciela, ale interesu ogółu (odejście od „stróża nocnego” do interwencjonizmu) → wobec idei socjalizmu (podważenie własności prywatnej w ogóle) pojawiają się hasła solidaryzmu społecznego (min. teoria własności jako funkcji społecznej ) Koncepcja własności jako funkcji społecznej (autor Leon Duguit) - wg niego - własność przestała być absolutnym i nienaruszalnym prawem podmiotowym, ale stała się funkcją, którą należało pełnić proporcjonalnie do posiadanego dobra, zagrożone przymusem, aż do wywłaszczenia, jako nadużycie prawa → ważne miejsce w nauce Kościoła (encykliki papieży) → teoria o podwójnym charakterze własności: indywidualnym i społecznym → z czasem jako program partii chrześcijańsko-demokratycznych. Zmiany: Działalność sądów - rozszerzająca wykładnia wymogu, by właściciel przy wykonywaniu prawa nie czynił ze swej własności użytku sprzecznego z ustawami i interesami osób trzecich, pod kątem poczucia słuszności i dobra ogólnego → ważna: konstrukcja nadużycia prawa . Działalność ustawodawcza - w pracach nad BGB postulat katalogu obowiązków właściciela - nie dokonany, ale definicja w BGB akcentuje granice prawa własności i pomija element dowolności . Dodatkowo pojawiły się

(…)

… - dokument zawierający polecenie zapłaty (środek obrotu bezgotówkowego - sposób dokonywania operacji pieniężnych bez uruchomiania pieniędzy, a tylko na podstawie istniejącej między nabywcą czeku a płatnikiem (trasatem) umowy).
GŁÓWNE KIERUNKI MYŚLI CYWILISTYCZNEJ
Panowanie kierunku „klasycznego". Pozytywizm ustawowy. kierunek klasyczny (dogmatyczny) - wiele odmian, ale cecha wspólna to ograniczenie badań…
… legislatorów.
Program humanitarystów w dziedzinie prawa karnego materialnego.
Głównie postulaty dotyczyły procesu karnego, ale i prawa materialnego.
walka z arbitralnością sędziów → nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, zakaz analogii → by to osiągnąć - kodyfikacja zupełna
zerwanie ze stanowym zróżnicowaniem w prawie karnym → zapowiedź formalnej równości.
subiektywizacja od­powiedzialności karnej…
… nad BGB postulat katalogu obowiązków właściciela - nie dokonany, ale definicja w BGB akcentuje granice prawa własności i pomija element dowolności. Dodatkowo pojawiły się przepisy o ograniczeniach z tytułu prawa sąsiedzkiego i ogólny zakaz szykany (= wykonywania swego prawa mając na celu szkodzenie innemu)  ABGB w 3 Noweli i pozostałe kodeksy też nowelizowane
W dziedzinie prawa administracyjnego wraz…
… całkowicie do epoki feudalnej - kodyfikacja bawarska elektora Maksymiliana, Theresiana, kodyfikacje epoki przejściowej - Josephina, Landrecht pruski, kodeksy rosyjskie, polski Kodeks Karzący. kodeksy doby konstytucjonalizmu - od Code penal i bawarski kodeks z 1813 r..

… czasu → nowe tendencje głównie w judykaturze, a nie w ustawach → nowy kierunek: naturalizm prawniczy - potrzeba nasycania prawa pozytyw­nego elementami zaczerpniętymi z nauk społecznych, a nawet ścisłych (darwinizm), sprzeciw w stosunku do metod pozytywizmu → 2 odmiany:
Jurysprudencja interesów - prekursor: Rudolf Ihering - twórca tzw. jurysprudencji celowościowej (początkowo operował jurysprudencją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz