Prawo konstytucyjne - wykład - Rozporządzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład - Rozporządzenia - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład - Rozporządzenia - strona 2 Prawo konstytucyjne - wykład - Rozporządzenia - strona 3

Fragment notatki:

Rozporządzenia.
Rozporządzenia - są to akty wykonawcze do ustaw. Rozporządzenia muszą być wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Kwestię rozporządzeń reguluje artykuł 92 Konstytucji. Artykuł ten definiuje trzy podstawowe cechy rozporządzeń. Cechy te wyrażają się w tym, że rozporządzenia muszą odpowiadać tzw. wymaganiom szczegółowości; chodzi tu o trzy rodzaje szczegółowości (3 cechy rozporządzenia):
szczegółowość podmiotowa - oznacza, że rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji i ustawa zawsze musi wskazywać organ, który ma wydać dane rozporządzenie. Oznacza to, że w Konstytucji są wymienione wszystkie organy posiadające prawo do wydawania rozporządzeń. Ustawa upoważniając jakiś organ do wydania rozporządzenia nie może wykroczyć poza ten katalog, który został zawarty w Konstytucji, a więc nie może upoważnić innego organu do wydania rozporządzenia niż organ, który został w Konstytucji przewidziany. W szczególności oznaczało to (kilka lat temu), że takim organem, który nie ma prawa do wydawania rozporządzeń jest NBP (specjalne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego), szczegółowość przedmiotowa - polega ona na tym, że ustawa musi wskazywać zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu, szczegółowość treściowa - oznacza, że ustawa musi formułować wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. W art. 92 ust. Konstytucji mamy zawarty zakaz subdelegacji. Zakaz ten oznacza, że organ, który został upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać tej kompetencji innemu organowi. Akty prawa miejscowego.
Akty prawa miejscowego są źródłem prawa powszechnie obowiązującego; mówi o tym art. 94 Konstytucji. Akty te są stanowione przez organy samorządu terytorialnego oraz przez terenowe organy administracji rządowej. Konstytucja nie wskazuje jakie konkretnie organy mają prawo wydawania aktów prawa miejscowego. Nawet w rozdziale 7 Konstytucji mówiącym o samorządzie terytorialnym nie ma mowy o tym jakie powinny być organy samorządu terytorialnego (jest mowa tylko o tym, że powinny być to organy stanowiące i zarządzające). Konkretne organy samorządu terytorialnego (rada gminy, rada powiatu, sejmiki wojewódzkie, burmistrz, prezydent lub starosta, marszałek województwa) są organami, które mają swoją podstawę wyłącznie ustawową. Tak więc katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego nie został do końca zamknięty (jest to wyłom w zasadzie zamkniętego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego).
Akty prawa miejscowego są wydawane na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Jest to nieco inne sformułowanie (łagodniejsze) niż w przypadku rozporządzeń. Tak więc organy wydające akty prawa miejscowego posiadają większą swobodę niż organy, które wydają rozporządzenia.

(…)

… może wydać zarządzenie, którym będą zobowiązane np. izby skarbowe); musi istnieć stosunek podległości między organem wydającym akt a adresatem aktu,
akty prawa wewnętrznego mogą być wydawane tylko na podstawie ustawy; ustawa musi upoważniać dany organ do wydawania aktów prawa wewnętrznego,
akty prawa wewnętrznego nie mogą być podstawą decyzji wydanej wobec obywatela, osoby prawnej lub innego podmiotu prawa…
… związała się umową międzynarodową o przystąpieniu do Wspólnot Europejskich. W praktyce został wykorzystany tryb referendum ogólnokrajowego, jednak istniało jeszcze jedno wyjście.
Tak jak wszystkie umowy międzynarodowe, tak również i tę ratyfikował Prezydent. Problem dotyczył tylko tego, w jakim trybie została udzielona zgoda na ratyfikację. W myśl art. 89 Konstytucji na umowy międzynarodowe tam wymienione…
… jest większość 2/3 głosów w Sejmie i większość bezwzględna w Senacie. Jest to jedyny - obok trybu zmiany Konstytucji - przypadek, kiedy obie izby Parlamentu są równouprawnione; Sejm nie może przełamać stanowiska Senatu. W normalnym postępowaniu ustawodawczym Sejm zawsze może przełamać stanowisko Senatu (jeżeli Senat nie zgadza się na uchwalenie ustawy lub gdy wnosi poprawki). Dlatego w przypadku art. 90…
… zadecydować o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego. W praktyce właśnie został zastosowany ten tryb. To referendum odbywa się na zasadzie artykułu 125 Konstytucji, a więc odnoszą się do niego wszystkie przepisy, które odnoszą się do normalnego referendum ogólnokrajowego (w szczególności przepisy o wiążącym charakterze referendum). To referendum miało charakter wiążący, jeżeli wzięło w nim udział…
…, to następuje wygaśnięcie mandatu).
Wygaśnięcie mandatu jest stwierdzane przez Marszałka Sejmu w drodze postanowienia. Należy rozróżnić dwa typy mandatów przedstawicielskich:
Mandat imperatywny:
Mandat wolny:
- poseł reprezentuje swoich wyborców
- poseł reprezentuje cały naród
- poseł reprezentuje wolę i interesy swoich
wyborców - poseł reprezentuje wolę i interesy całego
narodu kierując się pod tym względem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz