Prawo konstytucyjne - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - skrypt - strona 1 Prawo konstytucyjne - skrypt - strona 2 Prawo konstytucyjne - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

1. POJECIE KONSTYTUCJI.
Termin „constiluere" ustanawiać, urządzać. Konstytucja w tym ujęciu oznaczałaby sposób urządzania państwa. Pojecie materialne- konstytucja może być objaśniana Jako całokształt norm prawnych regulujących ustrój państwa.
Konstytucja- ustawa zasadnicza, a wice akt normatywny, którego cechy pozwalają wyróżnić go spośród innych ustaw ( różnica gatunkowa ),.bo posiada szczególną moc prawną szczególną treść, szczególny tryb uchwalania i zmiany.
Istnieje podział na konstytucje sztywne i elastyczne : zmiana jej wymaga kwalifikowanej większości i elastyczne większość wymaganej do zmiany ustawy zwykłej.
Czyli konstytucja określa ogólne zasady ustroju polit. i społeczno- gosp. państwa, struktury i kompetencje naczelnych organów władzy, podstawowe prawa i obowiązki, określa faktyczny układ sił politycznych w państwie.
Szczególna ranga konstytucji wyraża się prymatem w systemie źródeł prawa i jest rex superior. Istnieje zakaz wydawania ustaw sprzecznych z konstytucją . Pojęcie formalne- akt normatywny o szczególnej mocy prawnej regulujący całokształt zagadnień
ustrojowych.
F. Lassale: jego koncepcja tzw. : konstytucji rzeczywistej pojmowanej jako faktyczny układ sił społecznych istniejących
2. GENEZA KONSTYTUCJI PISANEJ:
Fizyczny: rozwój produkcji, potrzeba walki o prawa polityczne, zniesienie poddaństwa chłopów. Także postulat konstytucji pisanej, który utwierdzał postulat zapisania podziału władzy Monteskiusz ( 1689 -1755 ) najwybitniejszy teoretyk monarchii konstytucyjnej „Państwo powstało na skutek umowy społecznej zawartej przez ludzi w celu ochrony interesów bezpieczeństwa i wolności. Wolność zapewnia państwo praworządne, w którym są oddzielone od siebie: władza ustawodawcza wykonawcza i sądownicza. Teoria trójpodziału władzy odegrała podstawową rolę i legia u podstaw amerykańskiej ( 1787 ) i francuskiej konstytucji. Konstytucja 3 Maja 1791 II- ga na świecie.
3. KONSTYTUCJA PISANA A KONSTYTUCJA- RZECZYWISTA: Prekursor: F. I.ASSALE.
Konstytucja rzeczywista odzwierciedla faktyczny układ sił politycznych, społecznych w państwie. Konstytucja fikcyjna" nie odzwierciedla układu sił politycznych, szansę jej realizacji są mniejsze. W razie kolizji między dwoma konstytucjami, konstytucja pisana ( tzn.: zwykła kartka papieru ) musi ulec bezwarunkowo konstytucji rzeczywistej.
( W Wlk. Brytanii- brak konstytucji pisanej, są tylko normy zwyczajowe, zarządzanie oparte jest na wieloletniej praktyce postępowania i lider partii tworzy rząd ).
4. TREŚĆ KONSTYTUCJI:
Normy: a), konkretyzujące, b), organizacyjne, c), proceduralne, d) programowe. Materia konstytucyjna:
a), władztwo państwowe i zasady jego sprawowania, b), stosunki własnościowe, c), status prawny jednostki. d), organizacja aparatu państwowego e), zagadnienia zewnątrz państwowe, f), zmiana konstytucji. ad e), musi zawierać: stosunek ustawodawcy do prawa międzynarodowego, status prawotwórczy uchwal organizacji międzynarodowych, których państwo jest członkiem, ograniczenie wykonywania suwerenności na rzecz organizacji międzynarodowych, międzynarodowo prawne odniesienia statusu prawnego jednostki, międzynarodowo prawne uwarunkowania legalności prawa krajowego, procedurę akceptacji i ratyfikacji umów międzynarodowych. Konstytucja pełna musi zawierać wszystkie materie konstytucyjne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz