Prawo Konstytucyjne skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Konstytucyjne skrypt - strona 1 Prawo Konstytucyjne skrypt - strona 2 Prawo Konstytucyjne skrypt - strona 3

Fragment notatki:

EWOLUCJA POLSKIEGO KONSTYTUCJONALZIMU W OKRESIE II RP
Periodyzacja i podstawowe pojęcia - okres funkcjonowania Polski międzywojennej - II Rzeczypospolitej-wyznaczają daty:
1918-odzyskanie przez Polskę niepodległości 1939- utrata niepodległości na skutek agresji i okupacji ziem II RP przez Niemcy i ZSRR
- rozwój konstytucyjno-ustrojowy II RP formalnie wyznaczają dwie konstytucje:
*Konstytucja marcowa z 17 III 1921
*Konstytucja kwietniowa z 23 IV 1935
Z punktu widzenia rozwoju konstytucjonalizmu Polski międzywojennej można wyodrębnić 3 okresy:
1) okres prowizorium ustrojowego 1918-1921
2) okres obowiązywania Konstytucji marcowej 1921-1935
3) okres obowiązywania Konstytucji kwietniowej 1935-1945
System rządu:
System rządu jest systemem wzajemnych stosunków pomiędzy organami państwa, a zwłaszcza relacji pomiędzy władzą ustawodawczą, a wykonawczą, określającym sposób sprawowania władzy państwowej.
Z tego punktu widzenia można wyróżnić:
1) okres rządów parlamentarnych 1921-1935
a) system rządów parlamentarno-gabinetowych (1921-1926)
b) system „parlamentaryzmu zracjonalizowanego” (1926-1935)
2) okres rządów prezydencko-parlamentarnych (1935-1945)
a) obowiązywanie Konstytucji kwietniowej w okresie IIRP(1935-1939)
b) obowiązywanie Konstytucji kwietniowej w okresie stanu wojny (1939-1945)
Konstytucjonalizm
Przez „konstytucjonalizm” należy rozumieć całokształt norm prawno-ustrojowych zawartych w konstytucji i innych aktach prawnych rangi ustrojowej, ich podstawy doktrynalne oraz utrwaloną praktykę konstytucyjną Konstytucja RP z 17 marca 1921
prace konstytucyjne prowadzone były w okresie wojny polsko-rosyjskiej oraz trudnej sytuacji gospodarczej, radykalizującej nastroje społeczeństwa - wpływ na przyszły model ustrojowy państwa wywarła Mała Konst. jej dwuletni okres obowiązywania i stosowania Pierwsze projekty konstytucji:
- autorstwa Józefa Buzka nazwany „amerykańskim”
- „ludowy”, opracowany przez Mieczysława Niedziałkowskiego
- „francuski”- wzorujący się na ustroju III Republiki - autorem jego był Władysław Wróblewski
(żaden z tych projektów nie uzyskał oficjalnego charakteru)
Komisja Konstytucyjna i projekty w Sejmie
Do debaty konstytucyjnej w Sejmie Ustawodawczym zgłoszono:
ze strony rządu: projekt deklaracji Konstytucyjnej z 3maja 1919 oraz projekt ustawy Konst. RP, wzniesiony do Sejmu 3 listopada 1919
projekty klubów poselskich projekty prywatne profesora Oswalda Balzera i Tadeusza Janikowskiego -zaprezentowany w tych projektach różne koncepcje konstytucyjne wskazywały zgodność poglądów dotyczących istnienia w Polsce republikańskiej formy państwa, pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego równego dla mężczyzn i kobiet.


(…)

… Krajowa Rada Narodowa oraz rady narodowe 21lipca1944 został powołany przez KRN Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego -po trzech próbach porozumienia przedstawicieli KRN i PKWN z premierem rządu emigracyjnego S. Mikołajczykiem utworzono Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - po powrocie z Moskwy uczestników rozmów Prezydent KRN powołał 28 czerwca 1945r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRzJN) będący…
… ustawy wydawane przez rząd, posiadała prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo rozpatrywania sprawozdań NIK W skład RP wchodzili: Prezydent, Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, Prezes NIK, a w czasie wojny Naczelny Dowódca Wojska Polskiego 3)Rząd (Rada Ministrów )- na czele stał premier, na wniosek Prezydenta zwoływał on posiedzenia Rady Ministrów. Rząd wówczas przekształcał się w Radę Gabinetową Rada…
… w szerokich kręgach społecznych.
-parlament uchwalił konst. 22lipca 1952r.- w ósmą rocznice Manifestu PKWN USTRÓJ KONSTYTUCYJNY W LATACH 1952-1980
- w grupie państw określanych mianem demokracji ludowej Polska była ostatnim państwem, które otrzymało pełną konstytucje
-wprowadzano formy ustrojowe przenoszone ze Związku Radzieckiego -zwyciężyło założenie że istniejące państwo jest dyktaturą proletariatu
… przez Stalina
Charakterystyka Konstytucji z 1952
-obowiązywała przez ponad 40 lat (22VII1952-8VII1992)
1)przyjmowała wzorce radzieckie i kopiowała stalinowski model państwa 2)wyrażała istotę państwa dyktatury proletariatu 3)niedocenianie wagi regulacji prawnych
4) miała nawiązywać do postępowych tradycji narodu polskiego 5) konstytucja przyjęła zasady które były ze sobą sprzeczne - z jednej strony przyjęto…
… - Prezydium Rządu (od 1976) -naczelnicy miast i gmin, prezydenci miast(lata 70)
Organy adm państwowej: * były to organy wykonawcze *nie pochodziły z wyborów *były to org kolegialne lub jednoosobowe 3)wymiar sprawiedliwości: sądy powszechne i sądy szczególne 4)organy prokuratury 5) organy kontroli państwowej ( od nowelizacji z 1976r)
SEJM zyskał określenie najwyższego organu władzy państwowej - pochodził…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz