Prawo konstytucyjne - materiały

Nasza ocena:

4
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - materiały - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie i geneza konstytucji, funkcje konstytucji, cechy szczególne konstytucji, tryb zmiany konstytucji, zwyczaj i precedens konstytucyjny, funkcje Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, skarga konstytucyjna, demokracja bezpośrednia w Polsce, partie polityczne, pojęcie i rodzaje systemów partyjnych, zasada podziału władz. Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak: podstawowe zasady prawa wyborczego, pojęcie organu Państwa i typologia, immunitet Parlamentarny, pojęcie i cechy charakterystyczne ustawy, uprawnienia prezydenta w procesie ustawodawczym, powoływanie przez Sejm organów Państwowych, pojęcie kontroli, a pojęcie nadzoru. Klasyfikacja rodzajów kontroli, Trybunał Stanu – skład, sposób powoływania i zakres działania, tryb powoływania i odwoływania rady ministrów, konstruktywne wotum nieufności, Krajowa Rada Sądownictwa, zasada niezawisłości sędziowskiej.


(…)

… ma prawo zwrócić się do TK…)
Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi organami państwowymi (prezydentem, premierem, marszałkiem sejmu i senatu, pierwszym prezesem sądu najwyższego, prezesem naczelnego sądu administracyjnego, szefem NIK)
Odpowiadanie na pytania sądów powszechnych (o ile taka odpowiedź jest niezbędna do wydania wyroku)
Pytania prawne w postępowaniu przed TK
Każdy sąd…
…: przewodniczący, którym z urzędu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 zastępców przewodniczącego oraz 16 członków. Zastępców przewodniczącego oraz członków wybiera Sejm spoza posłów i senatorów w trybie określonym Regulaminem Sejmu. Sejm na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji dokonuje wyboru bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Wybór odbywa się łącznie, chyba…
… członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Członkowie Trybunału Stanu w sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału Stanu są niezawiśli…
… Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera…
… Najwyższej Izby Kontroli podaje do wiadomości publicznej, po przedłożeniu Sejmowi, analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli
Kieruje się w swoich pracach nastepującymi zasadami: prawdy materialnej, kontradyktoryjności, pisemności, sprawności
Tryb powoływania i odwoływania rady ministrów
Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz