Prawo Konstytucyjne - konspekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Konstytucyjne - konspekt - strona 1 Prawo Konstytucyjne - konspekt - strona 2 Prawo Konstytucyjne - konspekt - strona 3

Fragment notatki:


Konspekt prawo konstytucyjne Naczelne z asady ustroju RP suwerenności narodu - władza zwierzchnia należy do Narodu Polskiego (art. 4 ust..1 KRP). Innymi słowy władza publiczna ma swoje źródła w ogóle obywateli RP. Zatem wszelkie organy władzy publicznej, uzyskują mandat do jej wykonywania na zasadzie „cedowania” uprawnień władczych przez Naród. Art. 4 ust 2. KRP mówi o możliwości sprawowania władzy bezpośrednio lub pośrednio (przez swoich przedstawicieli). W tym względzie Ustawodawca, kładzie nacisk de facto na reprezentacyjny charakter wykonywania władzy przez osoby wywodzące się z wyborów powszechnych. niepodległości i suwerenności narodu - silne akcentowanie przez Konstytucję tej zasady ma swoje podłoże historyczne walki Narodu Polskiego o niezależność od innych organizmów państwowych i woli obcych narodów. Suwerenność oznacza możliwość podejmowania kluczowych decyzji dotyczących Państwa samodzielnie. Przy tak postawionej hipotezie można zarzucić brak realizacji zasady przez fakt przystąpienia do Wspólnoty UE, która to organizacja posiada, w określonym przedziale kompetencyjnym, uprawnienia do wydawania aktów prawnych powszechnie wiążących na terytorium RP (np. w szczególności Rozporządzenia UE, Dyrektywy UE). Należy przy tej okazji pamiętać, że traktaty akcesyjne przystąpienia do UE były poprzedzone referendum ogólnokrajowym, w którym brało udział ponad 50% uprawnionych do głosowania. (81% ważnych głosów na „TAK”). W takiej sytuacji, w myśl art. 125 ust. 3 KRP, referendum stało się wiążące dla organów uprawnionych do dokonania zgody akcesyjnej (Sejm RP w drodze ustawy - art. 89 ust. 1 pkt 3 KRP) demokratycznego państwa prawnego - art. 2 KRP społeczeństwa obywatelskiego - oznacza stworzenie takich warunków aby udział w sprawowaniu władzy oraz czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, obywatele mieli zagwarantowane z jak najszerszym znaczeniu. Podstawowymi instrumentami prawnymi realizującymi tą zasadę są: partie polityczne, związki zawodowe, organizacje społeczne (np. stowarzyszenia, fundacje), a także zapewniającymi swobodę wyznawania wiary (kościoły i inne związki wyznaniowe) podziału władz - przyjęta koncepcja trójpodziału władzy zaproponowaną przez Johna Locke'a i skonkretyzowana przez Charles'a Montesquiesa, na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sadowniczą nie jest obecnie wystarczająca, gdyż nie uwzględnia udziału w sprawowaniu władzy dodatkowej czwartej władzy - samorządowej, niezależnej decyzyjnie od władzy państwowej. Jednakże istota podziału władzy wciąż jest niezmienna i stoi w opozycji do systemów zakładających skupienie władzy niepodzielnie w jednym organie (np. komunizm, totalitaryzm, monarchia absolutystyczna). Dodatkowo zasada urzeczywistnia zasadę przenikania się i wzajemnej kontroli pomiędzy organami sprawującymi władzę.

(…)

… Rzeczypospolitej Polskiej,
stanu wojennego,
stanu wyjątkowego,
stanu klęski żywiołowej,
stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego.
Wydawcą Dziennika Ustaw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rangę aktu prawnego z mocą ustawy mają:
Rozporządzenie Prezydenta RP z mocą…
… Prezesa NIK (Sejm za zgodą Senatu)
wybór Rzecznika Praw Obywatelskich (Sejm za Zgodą Senatu),
wybór Rzecznika Praw Dziecka (Sejm za zgodą Senatu)
wybór Prezesa NBP (Sejm RP)
Ustawodawcza (procedura uchwalania ustaw szczegółowo została omówiona w pkt 2.2.)
Kontrolna
powoływanie komisji śledczych,
interpelacje poselskie,
kontrola wykonania budżetu państwa
Sejm RP
Sejm RP składa się z 460 posłów wybieranych…
…,
Rzecznika Praw Dziecka i jego zastępców,
Członka Rady Polityki Pieniężnej,
Członka KRRiT,
Ambasadora,
Pracownika Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, administracji rządowej
Powyższy zakaz nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej.
Posłowie są przedstawicielami Narodu. Posłowie przed objęciem mandatu poselskiego składają uroczyste ślubowanie…
… i senatorowie za osiąganie korzyści z majątku Skarbu Państwa, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, lub nabycie takiego majątku
Trybunał Stanu składa się z:
przewodniczącego (którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego), 2 zastępców przewodniczącego, 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.
Zastępcy przewodniczącego Trybunału…
… - wiejskich (gdzie miasto jest jednostką organizacyjną pomocniczą gminy (np. Wieliczka + okoliczne sołectwa stanowią jednostkę Gmina Wieliczka)
3w miastach na prawach powiatu - tzw. powiaty grodzkie (W myśl przyjętego orzecznictwa takie jednostki organizacyjne są gminami z uprawnieniami). Takie uprawnienia posiadają:
a) miasta posiadające więcej jak 100 000 mieszkańców. Są to np.: Kraków, Poznań, Lublin…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz