Prawo karne skarbowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne skarbowe - wykład - strona 1 Prawo karne skarbowe - wykład - strona 2 Prawo karne skarbowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 9.
Karnym skarbowym czynem jest tylko to co jest spenalizowane w kodeksie. Zatem komplet zachowań nagannych zawarty jest w części szczegółowej. Przestępstwa podatkowe Uchylanie się od obowiązku podatkowego. Czyn może mieć rangę przestępstwa w odmianie uprzywilejowanej oraz rangę wykroczenia. Ustawodawca rozwarstwia czyny karne skarbowe według jednolitego kryterium. Jeśli uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza ustawowego progu, czyli pięciokrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia - czyn jest wykroczeniem. Jeśli przekracza ten próg, czyn jest przestępstwem. Jeśli uszczuplenie to przekracza 200-krotność minimalnego wynagrodzenia, ustawodawca uznaje czyn za poważny i opatruje go karą do 720 stawek dziennych, w alternatywie z kara pozbawienia wolności albo możliwość orzeczenia tych kar łącznie. Czyn polega na uchylaniu się od opodatkowania. Można to robić na różne rodzaje: nieujawniając właściwemu organowi przedmiotu podstawy opodatkowania albo nieskładanie deklaracji. To uchylanie się ma skutkować narażeniu na uszczuplenie. Jeśli nie ma skutku - można mówić o usiłowaniu danego typu czynu zabronionego. Uchylać się od opodatkowania mogą się tylko niektóre osoby, gdyż czyn ma charakter indywidualny. Sprawcą może być tylko podatnik, na którym ciąży obowiązek podatkowy w zakresie określonego obowiązku podatkowego. W grę tutaj wchodzi każdy rodzaj podatku. Czyn polegający na uchylaniu się od opodatkowania wymaga umyślności zachowania sprawcy, gdyż przestępstwem są co do zasady czyny umyślne. Ustawodawca penalizuje trzy sposoby uchylania się od opodatkowania, które może polegać na nieujawnieniu przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Przedmiot opodatkowania to np. prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie pracy zarobkowej, nieruchomość. Podstawą opodatkowania jest dochód, zysk, który powinien być ujawniony w celach podatkowych. Należy pamiętać, że w Polsce obowiązuje zasada samoopodatkowania i samoobliczania podatku. Na osobie, która ma status podatnika, leży obowiązek zgłoszenia danego przedmiotu do opodatkowania. Samemu należy obliczyć podatek i odprowadzić go do właściwego fiskusa. Jeżeli ktoś ma status pracownika - szereg tych obowiązków wypełnia za pracownika pracodawca. Niekiedy status podatnika zaczyna się gdy składamy określony rodzaj deklaracji. Firmanctwo - art. 55, polega na podszywaniu się pod inny podmiot, by zminimalizować swoje obciążenia podatkowe. Jest to typ zachowania nagannego, który jest przestępstwem czy wykroczeniem wtedy, jeśli będąc zobowiązanym do zapłacenia podatku, działa się w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługując się nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu. Przez to zachowanie naraża się podatek na uszczuplenie. Osoby zachowują się w ten sposób, gdy np. mając status emeryta czy rencisty, „wcześniejszych” emerytów, mając ograniczenia z tego tytułu w zarobkowaniu starają się „dorobić” i zataić te dochody. Ustawodawca stosuje znane już kryterium - jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, czyn jest wykroczeniem. Jeśli przekracza próg, ale nie przekracza wartości małej - czyn jest przestępstwem w odmianie uprzywilejowanej. Jeżeli przekracza kwotę małej wartości czyn jest przestępstwem z paragrafu 1 - za który grozi grzywna do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie.


(…)

… (ale także np. notariusz). Inkasent nalicza określoną należność, np. opłatę targową. Pobiera ją i ma obowiązek odprowadzenia do odpowiedniego budżetu. Taki płatnik lub inkasent, którego pobranego podatku nie wpłaca w terminie podlega karze, nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary a nawet odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego, jeżeli przed wszczęciem…
… jeśli sprawca w całości wpłaci należny podatek na rzecz właściwego organu. Jest to nowy typ wykroczenia w KKS, wcześniej nie był penalizowane. W związku z tym, poza karnymi odsetkami za zwłokę naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową karna skarbową.
Zachowania związane z prowadzeniem ksiąg
Księgi to urządzenia księgowe, w których dokumentuje się zdarzenia gospodarcze istotne z punktu widzenia wysokości należnych podatków. Księgami są: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja, rejestr i inne urządzenia (kasy fiskalne). Przestępstwem jest nieprowadzenie księgi wbrew obowiązkowi, tzn. niezałożenie jej lub założenie lec nie kontynuowanie regularnych zapisów w tych księgach. Dla różnych rodzajów działalności są przewidziane różne księgi. Ten kto nie prowadzi księgi podlega karze…
… lub rachunków przez 5 lat. Penalizowane jest również dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie dokumentu fiskalnego. Od art. 63 zaczyna się pakiet przepisów związanych z podatkiem akcyzowym. Podatek akcyzowy płaci się d towarów luksusowych (np. wyroby jubilerskie, futra, samochody) bądź od towarów strategicznych (paliwa, oleje opałowe) oraz używek (alkohol, papierosy). Podatek akcyzowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz