Prawo karne skarbowe-opracowanie3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne skarbowe-opracowanie3 - strona 1 Prawo karne skarbowe-opracowanie3 - strona 2 Prawo karne skarbowe-opracowanie3 - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KARNE SKARBOWE Prawo karno-skarbowe to wyspecjalizowana gałąź prawa karnego. Dzielimy na:
- materialne
- formalne (procesowe)
- wykonawcze
Przedmiotem norm tego prawa jest interes finansowy Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Całość norm ma na celu ochronę tych interesów finansowych. Podstawowy akt prawny: 10.09.1999 Kodeks Karny Skarbowy (wcześniej były ustawy karno-skarbowe)
Składa się z 3 części:
normy które zalicza się do prawa karnego skarbowego (prawo materialne)
przepisy regulujące postępowanie w sprawie o wykroczenia i przestępstwa skarbowe
przepisy regulujące postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Przestępstwo skarbowe - art. 1 par 1-3, Art. 53 jest to czyn człowieka zabroniony przez ustawę KKS pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony, społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy (Art. 1 par 1 KKS). Tylko czyny określone w KKS jako przestępstwa lub wykroczenia, nimi są. Katalog kar dla przestępstwa skarbowego kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności (Art. 53 ust 2 KKS) Wykroczenie - art. 53 § 3, jest to czyn człowieka zabroniony przez KKS obowiązujący w czasie popełnienia, bezprawny, zawiniony, społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy, pod groźbą grzywny określonej kwotowo , jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. Różnicą między przestępstwem a wykroczeniem skarbowym jest różny katalog kar. Wykroczenie indywidualne - art.54, osoba której zachowanie nosi dodatkowe znamiona . KKS jest oparty a zasadzie nullum crimen sine lege poenalli anteriori - nie ma przestępstwa bez ustawy. Z tej ogólnej zasady wynika 5 innych :
źródłem prawa karno-skarbowego może być tylko akt prawa rangi ustawy
przepis prawa karno skarbowego powinie być jasny, zrozumiały
Zakaz stosowania analogii na niekorzyść
Lex retro non agit (nie retroaktywność przepisów prawa - o ile miałaby pogarszać sytuację)
Nie ma kary bez ustawy
Art. 3 par 3 - Przypadki popełnienia czynu za granicą Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa skarbowego, przepisy kodeksu stosuje się także do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia za granicą przestępstwa skarbowego skierowanego przeciwko istotnym interesom finansowym państwa polskiego.


(…)

… gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska;
6) podanie wyroku do publicznej wiadomości;
7) pozbawienie praw publicznych;
8) środki związane z poddaniem sprawcy próbie:
a) warunkowe umorzenie postępowania karnego,
b) warunkowe zawieszenie wykonania kary,
c) warunkowe zwolnienie.
3. Według art. 22 § 3. Środkami zabezpieczającymi są:
1) umieszczenie w zakładzie zamkniętym…
…. 13§2 kk
art. 16 § 2 kk
usiłowanie
karalność niekaralność
pełna ograniczona usiłowanie udolne czynny żal art. 14 § 1 kk usiłowanie nieudolne nieudolnie art. 15 § 1 kk
art. 14 § 2 kk czynny żal art. 15 § 2 kk
2. Formy zjawiskowe (udział w przestępstwie - wspólnie i w porozumieniu)
- sprawcze art. 18 § 1 kk, w kks art. 9 kks
sprawstwo pojedyncze, jednosprawstwo , 1 osoba popełnia czyn. art 18 1 kk…
… (czyli wszystko to, co zostało uzewnętrznione, a nie jakieś osobiste przemyślenia itd.). Wyłączenie odpowiedzialności karnej z tytułu wyłączenia przestępczości czynu
okoliczności wyłączające winę okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy)
brak lub znikomość społecznej szkodliwości czynu
brak czynu
wyłączenie karalności
czynny żal
odstąpienie od wymierzenia kary
ad 1. Okoliczności wyłączające winę
Niepoczytalność art…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz