Prawo karne procesowe - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 5901
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne procesowe - ćwiczenia - strona 1 Prawo karne procesowe - ćwiczenia - strona 2 Prawo karne procesowe - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 9 stron i porusza zagadnienia takie jak: podział prawa, źródła prawa karnego procesowego, część ogólna prawa karnego procesowego, prawo karne procesowe, funkcje i cele procesu karnego, funkcje prawa karnego procesowego, funkcje właściwe dla określonych organów, przedmiot procesu karnego. Ponadto, dokument porusza także zagadnienia takie jak: powszechny proces karny, podział uczestników (aktorów) procesu karnego, organy procesowe, właściwość sądu, wyłączenie sędziego, strony procesowe, oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony, powód cywilny, strony procesowe bierne, osoba podejrzana.

PODZIAŁ PRAWA
materialne
procesowe sposób zastosowania prawa materialnego
reguły rządzące się postępowaniem przed organami władzy publicznej
ustrojowe
ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO
Konstytucja
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka
Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich
KPK
KK
KKW
Ustawa o Policji
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO
Prawo karne (ogólne)
Prawo karne materialne
Prawo karne procesowe i wykonawcze
Prawo karne skarbowe
Prwao i postpępowanie w sprwawach o wykorczenia
PROCES - (procesus łac) jest rozumiany jako ścisły związek regularnie następujących po sobie stadiów rozwoju (czynności), które składają sie na jednolity cykl (zwartą całość)
„Z procesem prawnym spotykamy sie wszędzie tam gdzie prawo uzależnia powstanie określonych sotsunków prawnych od podjęcia odpowiednich czynności czy zachowania odpowiedniej formy”(prof. Cieślak)
Proces karny dzieli się na stadia, fazy i podfazy:
Postępowanie przygotowawcze
zaczyna rozważania procesu karnego sądowego
rozpoczyna się wraz z wszczęciem postępowania
konćzy się zasadzniczo wniesieniem aktu oskarżenia do sądu przez oskarżyciela publicznego
Postępowanie jurysdykcyjne (sądowe)
I instancyjne
odwoławcze
podstawowe decyzje, stopień winy, kara
Postępowanie wykonwaczo likwidacyjne
najpierw sąd orzeka na przykład karę pozbawienia wolności, a następnie po wykonaniu kary i czasie określonym w prawie materialnym następuje zatarcie skazania
PRAWO KARNE PROCESOWE
Dziedzina prawa karnego
Wyodrębniony zepół norm mający na celu, służący realizacji prawa karnego materialnego
PROCES KARNY
Zorganizowana wyodrębniona działalność szeroko pojętych organów wymiaru sprawiedliwości, mająca na celu wykrycie przestępstwa, ujęcie sprawcy, osądzenie, zastosowanie środków karnych
POSTĘPOWANIE KARNE
wycinek, element procesu karnego (np: odwoławcze, nakazowe, w trybie przyspieszonym)
FUNKCJE I CELE PROCESU KARNEGO
sprawiedliwościowa - niewinny nie może zostać skazany, to sprawca ma być wykryty (trafność oznacza że kara nie może przekraczać stopnia winy), Śśodki karne sensu largo czyli przewidziane też prawie karnym procesowym
prewencyjna - zapobieganie możliwości popełniania przestępstwa
wychowawcza - umacnianie postaw legalistycznych, zaufania do ogranów administracji
sygnalizacyjna - dotyczy uchybień dokonanych przez organy administracji publicznej
FUNKCJE PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO

(…)

… wnioek art 46 par 1 o orzeczenie naprawienia szkody art 49 a pod warunkiem ze uprzednio nie wytoczono powództwa cywilnego
Może wziąć udziałw posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania 341 par 1 skazania bez Oskarżyciel posilkowy pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamias niego (w sprawach ściganych z oskarżenia…
… co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (faza in personam)
Podejrzany - oskarżony sensu largo
Osoba przeciwko której skierowane jest ściganie karne w stadium przygotowawczym czyli wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo bez wydania postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego
Osoba podejrzana
Nie wydano w stosunku…
… do kompetencji sądu (np: tymczasowe aresztowanie)
w sprawach które nie należą do wyłącznej kompetencji sądu
czynności sądu w ramach uprawnień kontrolnych (np: kontrola poczty elektronicznej)
organy kierownicze - kierują danym stadium postępowania
prokurator
wydaje decyzje procesowe, postanowienia, zarządzenia
władny do żądania od organu pomocniczego przekazania mu wszelkich informacji
w ramach stadium…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz