Prawo instytucjonalne UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo instytucjonalne UE - strona 1

Fragment notatki:

Ma 6,5 strony. Podejmuje takie kwestie jak: traktaty fuzyjne, trójfilarowa struktura Unii, cele Unii Europejskiej, cłonkowstwo w Unii, obywatelstwo Unii, zasady ogólne europejskiego prawa wspólnotowego, niewiążące akty prawa pochodnego, zasady stosowania prawa I filaru na płaszczyźnie krajowej, skarga na nieważność aktu prawa pochodnego.

Europejskia Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) podpisany 18. 4. 1951 r w Paryżu, wszedł 23. 7. 1952; Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg.
Cele:
utworzenie wspólnego rynku węgla, stali, rudy żelaza i złomu
stworzenie jednakowych warunków dostępu do tych produktów, kontrola cen
umocnienie pokoju Instytucje: Specjalna Rada Ministrów }kompetencje decyzyjne
Wysoka Władza
Wspólne Zgromadzenie }kompetencje kontrolne
Trybunał sprawiedliowści
Europejskia Wspólnota Gospodarcza (EWG). podpisany 25. 3. 1957, w Rzymie, wszedł 1.1.1958
Cele: * stworzenie wspólnego rynku * stały wzrost gospodarczy* zwiększenie stabilności gospodarczo-walutowej * wzrost stopy życiowej
Instytucje:
Rada -ciało prawodawcze
Komisja- instytucja wykonawcza
Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne
Trybunał Sprawiedliwości
Komitet Ekonomiczno-Społeczny -instytucja pomocnicza
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). 25.3.1957, w Rzymie, wszedł 1.1. 1958 roku. Cele:
rozwój technologii jądrowej i przemysłu nuklearnego, poprawa standardów życia w państwach członkowskich rozwój badań, ustalenie jednolitych standardów i norm bezpieczeństwa. Instytucje:
Rada -ciało prawodawcze
Komisja- instytucja wykonawcza
Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne
Trybunał Sprawiedliwości
Komitet Ekonomiczno-Społeczny -instytucja pomocnicza
Traktaty fuzyjne:
- pierwszy- 25. 3. 1957- połaczenie Zgromadzeń Parlamentarnych i Trybunałów Sprawiedliwości w jeden wspólny dla trzech Wspólnot Europejskich
- drugi- 8. 4. 1965- połączenie Rad Ministrów i Komisji. Jednolity Akt Europejski: w lutym 1986, wszedł 1. 7. 1987; rewizja traktatów założycielskich; formalne uznanie Rady Europejskiej; powołanie Sądu Pierwszej Instancji; postanowienie o utworzeniu do 31.12.1992 rynku wewnętrznego; kodyfikacja zagadnień współpracy politycznej między państwami członkowskimi. Traktat o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht): wszedł 1. 11. 1993; z połączenia dwóch Traktatów: o Unii Gospodarczo-Walutowej i Politycznej; modyfikował założycielskie; wprowadził nazwę Wspólnota Europejska; obywatelstwo; wzmocnienie prerogatyw Parlamentu Europejskiego; zacieśnienie współpracy w ramach polityki wewnętrznej i wymiaru sprawiedliwości.
Traktat Asterdamski: czerwiec 1997, wszedł 1. 5. 1999; modyfikacja traktatów; zasady Unii; współpraca w polityce azylowej, wizytowej i imigracyjnej; zmiana III filaru na Współpracę Policyjną i Sądową w Sprawach Karnych.
Traktat Nicejski: 26. 2. 2001, wszedł 1. 2. 2003; dołączono 4 protokoły (w sprawie rozszerzenia, statutu TS, skutków wygaśnięcia TEWWiS)
Konwent Europejski:

(…)

… za ich wspólną zgodą na okres 6 lat, co 3 następuję cześciowa wymiana skladu. Mogą być mianowani ponownie; Trybunał Obrachunkowy-przez Radę po konsultacji z Parlamentem; na 6 lat; muszą wchodzić w skład zewnętrznych organów kontroli; powołują prezesa na 3 lata; kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Wspólnoty; jest stale działajacą instytucją kolegialną; Komitet Ekonomiczno-Społeczny-z przedstawicieli różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego; 350; doradza Radzie i Komisji, formułując niewiążące opinie. Komitet Regionów-z przedstawicieli wspólnot regionalnych i lokalnych; 350; doradza Radzie i Komisji, formułując niewiążące opinie odnośnie do polityki regionalnej i lokalnej. Europejski Bank Centralny (EBC) i Europejski System Banków Centralnych (ESBC)-EBC instytucja finansowa czuwająca nad realizacją przez narodowe banki centralne postanowień traktatu nałożonych przez ESBC; EBC jest kierowniczym ogniwem ESBC, w skład którego wchodzą wszystkie centralne banki państwowe; jest bankiem emisyjnym dla obszaru Unii. Organami EBC jest Rada Prezesów i Zarząd; wydaje rozporządzenia, podejmuje decyzje oraz wydaje zalecenia i opinie. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)-członkami są państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz