Prawo imigracyjne i status cudzoziemców

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo imigracyjne i status cudzoziemców - strona 1 Prawo imigracyjne i status cudzoziemców - strona 2 Prawo imigracyjne i status cudzoziemców - strona 3

Fragment notatki:

Źródła prawne traktujące o sytuacji prawnej cudzoziemców.
Uchodźcy- sytuacja prawna uchodźców.
Sposoby nabywania obywatelstwa polskiego.
Sposoby nabywania obywatelstwa polskiego.
Obywatelstwo jest szczególnym węzłem prawnym łączącym jednostkę z państwem. Wynika z niego obowiązek wierności i lojalności w stosunku do państwa oraz zwierzchnictwo osobowe państwa [jurysdykcja] nad własnymi obywatelami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, a więc także na obszarach nie podlegających niczyjej suwerenności oraz na obszarach innych państw. W tym przypadku ze zwierzchnictwem osobowym konkuruje zwierzchnictwo terytorialne, które z reguły przeważa. Każde państwo określa samo kto jest jego obywatelem. Zatem tworzenie norm prawnych dotyczących nabycia i utraty obywatelstwa, jak również podejmowane decyzji administracyjnych przy wykonywaniu tych norm należy do kompetencji własnej państwa, chyba że przyjmuje ono w tym zakresie konkretne rozwiązanie międzynarodowe. Zasada to potwierdzona została w orzecznictwie sądów międzynarodowych oraz w umowach międzynarodowych. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w opinii doradczej wydanej w 1923 r w sprawie dekretów o obywatelstwie Tunisie i Maroku stwierdził: „w obecnym stanie prawa międzynarodowego sprawy obywatelstwa należą [...] zasadniczo do kompetencji własnej państwa”.
Konwencja w sprawie niektórych zagadnień dotyczących konfliktu ustaw w zakresie obywatelstwa, podpisana w Hadze 12-06-1930 r. stwierdza w artykule 1, że „Każde państwo władne jest określić w swym ustawodawstwie kot jest jego obywatelem. Ustawodawstwo to powinno być przyjęte przez inne państwa, byleby było zgodne z umowami międzynarodowymi, zwyczajem międzynarodowym i zasadami prawnymi ogólnie uznanymi w przedmiocie obywatelstwa.
W 1997 roku Rada Europy przyjęła konwencję o obywatelstwie, którą Polska podpisała w 1999 roku. Konwencja stanowi, że obywatelstwo, jako związek prawny między osobą fizyczną a państwem, ni określa przynależności etnicznej jednostki. Państwo samo określa, kto może być jego obywatelem. Przyjęte warunki musza być jednak zgodne z właściwymi umowami międzynarodowymi, prawem zwyczajowym oraz powszechnie uznanymi zasadami prawa odnoszącymi się do obywatelstwa. Powinny ponadto uwzględniać następujące zasady: prawo każdej osoby fizycznej do posiadania obywatelstwa, dążenie do unikania statusu bezpaństwowca, zakaz arbitralnego pozbawienia obywatelstwa.
Nabycie obywatelstwa może nastąpić między innymi przez urodzenie, nadanie /naturalizację/, zamążpójście, adopcję, opcję i repatriację. Najczęściej nabycie obywatelstwa następuje przez urodzenie, gdyż w olbrzymiej większości przypadków dziecko rodząc się nabywa obywatelstwo określonego państwa. Prawo międzynarodowe zmierza do tego, aby każde dziecko nabywało przy urodzeniu obywatelstwo i to tylko jednego państwa.


(…)

… obywatelstwa przy urodzeniu rządzą dwie podstawowe zasady:
- zasada prawa krwi /ius sanguinis/;
- zasada prawa ziemi /ius soli/;
Zasada prawa krwi polega na tym, że jednostka przez urodzenie nabywa obywatelstwo państwa, którego obywatelami są jego rodzice. Druga polega na tym, że o obywatelstwie jednostki decyduje miejsce jego urodzenia. Czyli jednostka niezależnie od obywatelstwa rodziców nabywa obywatelstwo…
… jeżeli działa na szkodę interesów polski, zostanie skazany za zbrodnię lub występek lub naruszy prawo celne albo dewizowe, podejmie pracę bez wymaganego zezwolenia.
Uchodźcy - sytuacja prawna uchodźców. Prawo do azylu.
Status uchodźcy może być nadany cudzoziemcowi w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego. Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy wszczyna…
…) pomoc pieniężną na pokrycie drobnych wydatków albo na pokrycie kosztów powrotu do kraju pochodzenia cudzoziemca lub przejazdu do kraju trzeciego.
Cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodźcy, wydaje się dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej oraz udziela się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony/obejmuje to także jego małoletnie dziecko oraz współmałżonka/. Status uchodźcy wygasa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz