Prawo handlowe - zakładanie spółdzielni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - zakładanie spółdzielni - strona 1 Prawo handlowe - zakładanie spółdzielni - strona 2

Fragment notatki:

ZAKŁADANIE SPÓŁDZIELNI Założenie spółdzielni poprzedzone jest zwykle szeregiem konsultacji, narad oraz czynności przygotowawczych dla określenia celu i zakresu działalności spółdzielni, jej możliwości finansowych, gospodarczych itd. Z kolei osoby zwane założycielami powinny uchwalić statut spółdzielni. Ustawa określa minimalną liczbę założycieli: 10 - jeżeli założycielami są osoby fizyczne, 3 - jeżeli założycielami są osoby praw­ne. Takie same wymagania stawia zresztą ustawa także co do liczby członków już istniejących spółdzielni. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli - osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.
Po uchwaleniu statutu założyciele powinni dokonać wyboru organów spółdzielni (rady, zarządu). Ostatnim etapem zakładania spółdzielni jest rejestracja. Zgłoszenie wniosku o wpisanie do rejestru przedsiębiorców należy do zarządu. Organem rejestro­wym jest sąd rejestrowy, w którego okręgu spółdzielnia ma mieć siedzibę.
Wpis do rejestru ma dla spółdzielni znaczenie podstawowe, bowiem dopiero z mo­mentem wpisu spółdzielnia nabywa osobowość prawną. Wpis ma więc charakter konsty­tutywny. Taki charakter ma również wpis o wykreśleniu spółdzielni z rejestru wskutek jej likwidacji lub upadłości (z momentem wykreślenia spółdzielnia przestaje istnieć ja­ko osoba prawna) oraz wpis o połączeniu lub podziale spółdzielni. Natomiast inne wpisy (np. wpis członka zarządu) nie mają tego charakteru, bowiem członek zarządu pełni swe funkcje od momentu powołania, a nie od chwili wpisu do rejestru. 3. CZŁONKOWSTWO W SPÓŁDZIELNI Członkami spółdzielni mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Zwy­kle osoba, która chce zostać członkiem spółdzielni musi odpowiadać pewnym kry­teriom. I tak w zasadzie członkami spółdzielni nie mogą być osoby niepełnoletnie bądź ubezwłasnowolnione, chyba że ustawa lub statut na to zezwalają. Ponadto do­datkowe ograniczenia w postaci pewnych kryteriów mogą wynikać z postanowień statutowych, które uzależnić mogą członkostwo od posiadania pewnych kwalifikacji (np. spółdzielnie lekarskie, stomatologiczne) lub od innych czynników (np. zamiesz­kiwania na danym terenie).
Przystąpienie do spółdzielni (oprócz założycieli, którzy stają się członkami z chwi­lą zarejestrowania spółdzielni) następuje w drodze złożenia deklaracji przez kandy­data i przyjęcia go przez określony w statucie organ.
Prawa i obowiązki członka określa ustawa Prawo spółdzielcze, statuty poszczegól­nych spółdzielni, a ponadto mogą one wynikać z uchwał organów spółdzielni. Wśród ustawowych praw członka spółdzielni o charakterze korporacyjnym należy wymie­nić czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni, prawo do udziału w wal­nym zgromadzeniu, prawo do przeglądania i odpisywania sprawozdania rocznego oraz rachunku wyników oraz prawo do wglądu do protokołu lustracji. Do podsta­wowych obowiązków członka należy przestrzeganie statutu oraz uchwał organów spółdzielni. Istotnym obowiązkiem członka spółdzielni jest obowiązek wniesienia zadeklarowanych udziałów. Każdy członek musi zadeklarować przynajmniej jeden udział, jeżeli statut nie wymaga wniesienia większej liczby udziałów. Niezależnie jed­nak od liczby wniesionych udziałów każdy z członków spółdzielni, zasiadając w jej organach lub biorąc udział w walnym zgromadzeniu, ma tylko jeden głos. Różni to zasadniczo spółdzielnię od spółki akcyjnej lub spółki z o.o.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz