Prawo handlowe - pytania testowe zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - pytania testowe zaliczenie - strona 1

Fragment notatki:

W spółce zoo której wspólnik może mieć tylko jeden udział, zbycie części udziału:
b) może być uzależnione od uzyskania zgody zgromadzenia wspólników jeżeli umowa spółki stanowi inaczej
Zbycie udziału w spółce zoo
Może uzależnione być od zgody spółki, jeżeli umowa tak stanowi
c) Jest niedopuszczalne gdy z udziałem wiąże się obowiązek powtarzających się świadczeń nie pienięznych chyba ze umowa stanowi inaczej
d) po wpisaniu do księgi udziałów powoduje obowiązek złożenia w sądzie rejestrowym aktualnej listy wspólników
Zbycie udziału jego części lub ułamkowej części udziału w spółce zoo:
b) może być uzależnione od zgody spółki
c) może nastąpić osobie wskazanej przez spółkę
Zbycie udziału uprzywilejowanego w spółce zoo:
b) może być w umowie spółki ograniczone
Jeżeli umowa spółki zoo uzależnia zbycie udziału od zgody spółki:
a) w myśl przepisów KSH zgodę wyraża w imieniu spółki zarząd w zwykłej formie pisemnej
d) w razie odmowy zgody- na zbycie udziałów może pozwolić sąd rejestrowy jednak tylko jeżeli istnieją ważne powody
Dopłaty w spółce zoo:
b) mogą być nakładane wbrew woli niektórych wspólników, jeżeli przewiduje je umowa spółki
Wspólnik spółki zoo:
d) nigdy nie może żądać odsetek od swoich udziałów w spółce.
Wspólnik spółki zoo:
a) ma prawo przeglądać w każdym czasie księgi i dokumenty spółki
Do praw mniejszości przysługujących w oparciu o przepisy KSH wspólnikom spółki zoo reprezentującym określoną część kapitału zakładowego zaliczyć można:
b)prawo żądania zbadania rachunkowości oraz działalności spółki przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy
c) prawo żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników określonych spraw
Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w spółce zoo dotyczy: a)członka zarządu
b)likwidatora
Współmałżonek wspólnika spółki zoo:
c) nie może wstąpić do takiej spółki, jeżeli udział lub udziały współmałżonka wspólnika spółki zoo są objęte wspólnością majątkową małżeńską i zostało to prawo ograniczone bądź wyłączone przez umowę spółki
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zoo może nastąpić:
b) przez zmianę umowy spółki bądź na mocy dotychczasowych postanowień umowy
c) przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących
d) przez ustanowienie nowych udziałów
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zoo może:
b) nastąpić ze środków spółki z równoczesną uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki


(…)

… rady nadzorczej jest:
b)nieważny, ponieważ wymagana jest pieczęć spółki d) nieważny, ponieważ wymagany jest podpis zarządu
68. Zamiana akcji imiennych na okaziciela:
b) może być dokonana na życzenie akcjonariusza, jeśli statut nie stanowi inaczej c) jest dopuszczalna w przypadku akcji niemych d) jest dopuszczalna w przypadku akcji aportowych od chwili wniesienia aportu w całości
69. Czynność prawna…
…:
b) wydawane są w przypadku umorzenia akcji tylko wtedy, gdy statut tak stanowi c) mogą być imienne d) mogą być na okaziciela
Charakter imienny mają zawsze: b)świadectwa założycielskie c)świadectwa tymczasowe
Akcje uprzywilejowane to akcje:
b) o szczególnych uprawnieniach które powinny być określone w statucie c) imienne z wyjątkiem akcji niemych
Akcje:
b) są niepodzielne d)mogą być wydawane…
… mogą zostać unieważnione
72. Akcjonariusz akcji niemej może zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia, w przypadku gdy:
a) nie został dopuszczony do udziału w obradach z tego powodu, że nie był wpisany do księgi akcyjnej c) nie brał udziału w głosowaniu lecz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu
73. Jeżeli w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach uchwały o zmianie statutu mogące naruszyć prawa akcjonariuszy…
… ograniczenia
79. Prawo do zysku mają akcjonariusze:
a) którym akcje przysługiwały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku c) którym akcje przysługiwały w dzień dywidendy, jeżeli taki dzień wyznaczono d) których akcje nie zostały w pełni opłacone, ale tylko w stosunku do dokonanej już wpłaty
80. Przy podziale zysku w spółce akcyjnej:
b)posiadacze akcji niemych są uprzywilejowani c)świadectwa użytkowe…
… zarzutu nieważności uchwały
50. Rozwiązanie spółki zoo następuję:
a) z przyczyny nie przewidzianych w umowie spółki c) po przeprowadzeniu likwidacji d) z chwilą wykreślenia spółki z rejestru
51. O rozwiązaniu spółki zoo likwidator albo syndyk zawiadamia:
d) właściwy urząd skarbowy
52. Otwarcie likwidacji:
b) zawsze powoduje wygaśniecie prokury c)powoduje iż nie może być ustanowiona prokura
53…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz