Prawo gospodarcze - wykłady - Upadłość likwidacyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 5796
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - wykłady - Upadłość likwidacyjna - strona 1 Prawo gospodarcze - wykłady - Upadłość likwidacyjna - strona 2 Prawo gospodarcze - wykłady - Upadłość likwidacyjna - strona 3

Fragment notatki:...Upadłość likwidacyjna
Polega na spieniężeniu majątku upadłego przedsiębiorcy i zaspokojeniu jego wierzycieli z tak uzyskanych środków. Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym, które wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy lub każdego z jego wierzycieli. Przy czym dla przedsiębiorcy jest obowiązkiem, aby taki wniosek złożyć jeśli zaistniały przesłanki upadłościowe pod groźbą zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na 10 lat. Dla wierzycieli natomiast złożenie takiego wniosku jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem.

Procedura upadłościowa składa się z dwóch etapów:
I etap – postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości,
II etap – właściwe postępowanie upadłościowe ...


....Spółka komandytowo – akcyjna
- jest to spółka handlowa, uregulowana przepisami k. s. h.
- jest to stosunkowo młody typ spółki, gdyż istnieje od roku 2001,
- przepisy nie stwarzają żadnych ograniczeń natury podmiotowej co do wspólników spółki,
- spółka ta musi być wieloosobowa, a w jej składzie osobowym musi wystąpić co najmniej jeden komandytariusz i komplementariusz,
- założyciele mogą należeć do różnych kategorii osób,
- w przypadku gdyby ostał się tylko jeden wspólnik - taka spółka uległaby rozwiązaniu z mocy prawa, identycznie będzie gdy zostaną sami komandytariusze lub komplementariusze,
- elementy niezbędne dla powstania spółki komandytowo – akcyjnej:
 umowa - zawierając umowę założyciele ustanawiają statut spółki,
 objecie i pokrycie kapitału - dla powstania tej spółki niezbędne jest objęcie i pokrycie całego kapitału zakładowego w procesie tworzenia spółki,...


PRAWO GOSPODARCZE
wykładowca: dr. Z. Gordon
podręcznik: Jan Kufel, Wojciech Siuda Prawo gospodarcze dla ekonomistów wyd. SCRIPTUS POZNAŃ 2001
egzamin: Test - Pytania otwarte (mniejszość) i zamknięte wielokrotnego wyboru (większość)
I. Wiadomości ogólne.
Prawo gospodarcze (zwane także handlowym) obejmuje swoim zakresem zespół norm regulujących status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne z ich udziałem związane a prowadzoną przez nich działalnością.
Kształtowanie się prawa gospodarczego.
Średniowieczne normy prawa zawarte były w statutach rynkowych, był to zbiór reguł i obowiązków. W XIX w. dziedzina ta stała się prawem przedsiębiorców, czyli tych którzy uprawiali jakąkolwiek działalność gospodarczą. Pierwszą próbę skodyfikowania prawa handlowego podjęto w Niemczech wydając w 1794r. powszechne pruskie prawo krajowe. Następnie:
1861 r. - wydano w Niemczech samodzielny kodeks handlowy
1897 r. - zastąpienie tego kodeksu nowym kodeksem handlowym
1807r. - francuski kodeks handlowy - uznany za pierwszą pełną kodyfikację prawa handlowego
W Polsce okresu międzywojennego obowiązywały początkowo cztery odrębne ustawodawstwa handlowe (kodeks francuski z 1807 r., kodeks niemiecki z 1897 r., austriacki kodeks handlowy z 1861 r. oraz przepisy rosyjskiego prawa handlowego). W czerwcu 1934 r. został wydany polski kodeks handlowy, który wchodząc w życie z dniem 1 lipca 1934 r. uchylił obowiązujące dotąd obce przepisy prawne.
Metody regulacji.
Prawo gospodarcze nie wykształciło swojej własnej metody regulacji:
metoda cywilistyczna (cywilno-prawna) - polega na tym, że strony stosunków prawnych regulowanych tą metodą pozostają jako równorzędni partnerzy.
metoda administracyjno-prawna - polega na tym, że strony tych stosunków prawnych zostają w relacji nadrzędności i podrzędności.
W warunkach gospodarki rynkowej korzysta się głównie z metody cywilistycznej. Korzysta się z niej

(…)

…. tyczące spółek partnerskich zawierają istotne ograniczenia natury podmiotowej. Partnerami (wspólnikami) mogą być tylko osoby fizyczne, które posiadają uprawnienie prowadzenia wolnych zawodów.
spółka partnerska jest co do zasady spółką wieloosobową. Wyjątek: Jeśli po zawiązaniu ostanie się tylko jeden partner może ona funkcjonować w jednoosobowym składzie przez okres roku. Jej aktem erekcyjnym…
… oznakowania miejsca i siedziby prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązek umieszczania szyldów). Innym przejawem tej zasady jest obowiązek oznaczania wyrobów znakiem firmowym danego producenta. Z punktu widzenia zasady jawności prowadzonej działalności gospodarczej ma funkcjonowanie systemów ewidencyjno-rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy). Wszyscy przedsiębiorcy podlegają ujawnieniu, np. w rejestrze…
… przez kolejne 10 lat całym swoim majątkiem za zobowiązania likwidowanej osoby prawnej.
Upadłość Instytucja upadłości jest najbardziej doniosłą konsekwencją zasady samofinansowania przedsiębiorców. Ma ona swoją obszerna regulację prawną w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku - prawo upadłościowe i naprawcze. Zdolność upadłościową - możność postawienia w stan upadłości mogą mieć tylko przedsiębiorcy. Przesłanki…
… na bazie wkładów wniesionych przez wspólników.
Z tej definicji wynika:
spółki są korporacjami, czyli „zrzeszeniami osób”
korporacyjny charakter spółek - nie ma spółki, w której nie występowali by wspólnicy (członkowie)
Do powstania spółki dojść może tylko i wyłącznie w drodze czynności cywilno - prawnych. Tylko ta czynność może stanowić akt erekcyjny (założycielski) oraz źródło stosunku spółki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz