Prawo gospodarcze - test - Czynność prawna rozporządzającą

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - test - Czynność prawna rozporządzającą - strona 1 Prawo gospodarcze - test - Czynność prawna rozporządzającą - strona 2 Prawo gospodarcze - test - Czynność prawna rozporządzającą - strona 3

Fragment notatki:

1.Objecie rzeczy w posiadanie jest nabyciem prawa: c)pierwotnym 2.Czynnością prawna rozporządzającą jest: a)oddanie rzeczy do składu b)ustanowienie hipoteki c)zwolnienie z długu 3.Zmiana prawa podmiotowego może być skutkiem: a)czynnośći faktycznej uprawnionego b)skutkiem płynącym z aktu administracyjnego c)płynącym z czynności prawnej 4.Na dobrą wiarę może powołać się: a)każda osoba prawna i fizyczna o ile uważa że znajduje się w dobrej wierze 5. Pactum de non cedento /zakaz przelewu wierzytelności/to zastrzeżenie: c)dłużnika i wierzyciela,bowiem zależy to od woli stron 6.Przedmiotem cesji wierzytelnośći mogą być: a)wierzytelności przedawnione b) wierzytelności okresowe c) wierzytelności przyszłe 7.Art. 510 kc. Przyjął jako zasadę że przelew wierzytelności jest: b) umową rozporządzajacą 8.Sąd wydając orzeczenia: c)stosuje prawo 9.Czynność prawna o podwójnym skutku wywołując skutek rozporządzający: b)bez względna zamiar stron danej czynności prawnej 10.”Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby jest: b)hipotezą normy prawnej 11.Odpowiedzialność ex contractu jest odpowiedzialnością której podstawą jes: c)Umową 12.W odpowiedzialnośći ex contractu bezprawność tj. winę w znaczeniu obiektywnym stanowi: c)już samo niewykonanie zgodnie z treścią umowy 13.Jeżeli całość świadczenia pieniężnego jest już wymagalna, a dłużnik świadczy jedynie jego część to :c)może odmówić gdy udowodni,że świadczenie tylko części narusza jego interes 14.Kara umowna należy się :b)tlko gdy została zastrzeżona w umowiec)gdy została zastrzeżona a niewykonanie umowy nastąpiło na skutek okoliczności na które dłużnik odpowiada 15.Gdzie winna być wydana rzecz przez gwaranta kupującemu po dokonaniu jej naprawy w ramachodp z tytułu naprawy gwarancyjnej gdy umowa nie stanowi inaczej :c)w miejscu wynikającym z okloicznośći 16.Wg konstrukcji k.c. rękojmia sprzedawcy odnosi się do :c)tak do wad jawnych jak i ukrytych 17.Odpowiedzialnościa z mocy ustawy ex lege jest :b) tylko odp z tytułu rękojmii 18.Jeżeli kupujący korzysta w ramach odp z tytułu rękojmi z roszczenia o naprawę to:c )może odmówić gdyby usunięcie wady wymagało nadmiernych kosztów 19Jezełi osoba trzecia świadczy dług pieniężny bez zgody dłużnika a wierzyciel długu nie przyjmie to: c)wierzyciel przyjmuje tylko świadczenie pod warunkiem 20.Wierzyciel popada w zwłokę: b)działanie z jego strony musi być nieodzownym wymogiem spełnienia świadczenia..

(…)

… wierzytelności przechodzi na nabywcę wierzytelność:b)wierzytelność główna wraz z przywilejami i brakami
21.Odnowienia wymaga:a)zgody obydwu stron
22.Umowa o przyjęcie długu:a)jest umową wzajemną
23.Wypowiedzenie stosunku prawnego to:b)czynność prawna jednostronna
24.Zobowiązanie wygasa na skutek:a)wykonania zobowiązania b)złożenie do depozytu sądowego przedmiotu świadczenia c)tzw odnowienia
25.Umowa o dzieło…
… przez to że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej
44.Podmiotami stosunku wekslowego są: a)wystawca weksla b)trasat c)remitent d)indosariusz
45.Do zawarcia umowy w trybie rokowań dochodzi gdy: b) strony ustalą wszystkie postanowienia umowy
46.Weksel może być płatny a) za okazaniem b)w pewien czas po okazaniu c)w pewien czas po dacie d) w oznaczonym dniu
47.Elementami koniecznymi oferty są: b)istotne postanowienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz