Prawo finansowe Unii Europejskiej 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe Unii Europejskiej 2 - strona 1 Prawo finansowe Unii Europejskiej 2 - strona 2 Prawo finansowe Unii Europejskiej 2 - strona 3

Fragment notatki:

Fundusze strukturalne i system  finansowania projektów UE Zasady prawa Unii Europejskiej  • W odniesieniu do prawa UE, zasady to pewne koncepcje prawne o fundamentalnym znaczeniu  tworzące wspólny dla państw członkowskich substrat prawny, polityczny, filozoficzny, z których  wyłania się w drodze działalności orzeczniczej TSUE  niepisane  prawo unijne. • Źródło zasad prawa UE: -     Traktaty - systemy prawne państw członkowskich  - prawo międzynarodowe.   art. 6 ust. 3 TUE „Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw  człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych  państwom członkowskim stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa”. •  Podział zasada prawa UE:  a) Zasady ustrojowe (np. z. pierwszeństwa prawa unijnego, z. bezpośredniego skutku, z. solidarności  [lojalności], z. subsydiarności [pomocniczości], z. proporcjonalności, z. ściślejszej współpracy)  b) zasady systemowe (z. kompetencji powierzonych, z. równowagi instytucjonalnej, z. autonomii  instytucjonalnej)   c) zasady ogólne prawa (z. niedyskryminacji, z. rządów prawa, z. dobrej administracji,  pacta sunt  servanda  itd.) Zasada pierwszeństwa prawa UE  • Zasada wypracowana w orzecznictwie TSUE, niewyrażona w TL ( Deklaracja nr 17 do  TL). • Istota zasady pierwszeństwa prawa UE nad prawem krajowym – nakaz zapewnienia  wszystkim normom prawa unijnego przewagi w razie konfliktu z jakąkolwiek wcześniejszą  lub późniejszą normą krajową w każdym państwie członkowskim. • Pierwszeństwo stosowania, nie obowiązywania !!! • Orzeczenia: - Flaminio Costa v. ENEL  (sprawa 6.64, ECR 1964, s. 585): Uzasadnieniem dla pierwszeństwa  prawa unijnego – specyficzny jego charakter i konieczność zapewnienia jednolitego jego  stosowania w państwach członkowskich; - Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- Und Vorratsstelle fur Getreide und  Futtermittel  (C-11/70, ECR 1970, s. 1161): Trybunał rozszerzył zakres zastosowania zasady  pierwszeństwa na prawo wtórne oraz wskazał, że prawo UE ma pierwszeństwo także nad  prawem konstytucyjnym państw członkowskich; - Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA  (C-106/77, ECR 1978, s. 629):  Doprecyzowanie znaczenia zasady pierwszeństwa prawa UE – wyłącza ona zasadę lex  postieriori derogate legi prori; sądy krajowe mają obowiązek niestosowania normy prawa  krajowego sprzecznej z normą prawa unijnego. • Zakres przedmiotowy zasady pierwszeństwa: - pierwotne i wtórne prawo UE (tylko akty prawnie wiążące);

(…)

….
Trzeci warunek wynika z orzecznictwa TSUE:
- działania te mogą być podejmowane tylko w zakresie, jaki jest konieczny dla osiągnięcia tych celów,
zgodny z zasadą proporcjonalności.

Konsekwencja zasady subsydiarności  podjęcie działań przez instytucje UE zgodnie z zasadą
subsydiarności wyklucza podejmowanie konkurencyjnego działania przez PCz, które może tylko
przedsiębrać środki zgodne z działania UE…
…, s. 395);
Królowa v. Ministry of Agriculture, Fisheris and Food i inni (C-157/96, ECR 1998, s. I-02211).
-
Zasada kompetencji powierzonych/ przyznania-
-
Art. 1 TUE: „ Niniejszym traktatem Wysokie Umawiające się Strony ustanawiają między sobą
Unię Europejską, zwaną dalej „Unią”, której Państwa Członkowskie przyznają kompetencje do
osiągnięcia ich wspólnych celów...”;
Art. 3 ust. 6 TUE…
… bezpośredniej skuteczności dyrektywy:
brak jej implementacji albo jej niewłaściwa implementacja;
precyzyjność, jasność i bezwarunkowość jej sformułowań;
brak władzy dyskrecjonalnej panstwa w zakresie jej implementacji.


Bezpośrednia skuteczność dyrektyw jedynie w ujęciu pionowym.
Pośredni skutek dyrektyw  obowiązek wykładni prawa krajowego w sposób zgodny z prawem
unijnym.
Zasada subsydiarności

Art. 5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz