Prawo finansowe - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 756
Wyświetleń: 6769
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe - skrypt - strona 1

Fragment notatki:

Zarys ogólny` wyd. 2010 - Andrzej Borodo.

Skrypt składa się z 22 stron i porusza zagadnienia takie jak: zagadnienie ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa finansowego, prawo budżetowe państwa, prawo budżetowe samorządu terytorialnego, prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: dochody publiczne i prawo podatkowe, pozycja i ustrój finansowo-prawny przedsiębiorstw publicznych, prawo o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dług publiczny państwa i samorządów terytorialnych.

`Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny` wyd. 2010 - Andrzej Borodo
Skróty:
adm. - administracja, administracyjna itp.BGK - Bank Gospodarstwa Krajowegoeu - europejskie, europejska itp.
F - funduszGUS - Główny Urząd Statystycznyin. - inne, innych itp. jst - jednostka samorządu terytorialnego
K - konstytucja
KF - Krajowy FunduszKKS - Kodeks Karny Skarbowy
m-d - międzynarodowy
Pl - Polskapubl. - publiczna, publiczne itp.RIO- regionalna izba obrachunkowa
SP - Skarb Państwa
st - samorząd terytorialny
ufp - ustawa o finansach publicznychus - ubezpieczenia społeczne
US - urząd skarbowywoj. - województwows. - w sprawiewyk. - wykonanie, wykonywanie itp.
Rozdział I: Zagadnienie ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa finansowego
- potrzeby zaspokajane indywidualnie lub zbiorowo przez działalność indywidualną lub działalność władz publ.
- gospodarka finansowa państwa - czerpanie / uzyskiwanie środków pieniężnych i ich podział - kierowanie na poszczególne cele i zadania; jej przedmiotem jest przymusowe z reguły przejmowanie dochodów i dokonywanie wydatków związanych ze świadczeniem usług i dóbr zaspokajających potrzeby o charakterze publ.; dochody jej płyną z przymusowego i jednostronnego okrajania dochodów gospodarstw prywatnych
- właściwości publ. gospodarki finansowej
- państwowa własność zasobów finansowych
- zaspokajanie publ. potrzeb
- przymus państwowy lub nadrzędność państwa
- adm., polityczny i parlamentarny proces podejmowania decyzji ws. finansowych
- charakterystyczna jest dla niej metoda budżetowa - usługa świadczona przez podmioty sektora publ. nie jest określona przez zysk lecz w trybie politycznej i adm. procedury; jej przesłanką jest polityczno-administracyjny proces a nie osiąganie zysków - to do zasady rynku
- finanse - stosunki społeczne powstające w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych
- funkcje i zadania publ. gospodarki finansowej
- funkcja fiskalna - dostarczanie państwu lub jst środków pieniężnych potrzebnych na wykonanie zadania
- funkcja redystrybucyjna - przejmowanie środków od jednych podmiotów i przekazywanie ich innym
- funkcja oddziaływania na stosunki społeczne i gospodarcze poprzez gromadzenie środków od jednych grup ludności, obszarów dziedzin gospodarki i przekazywania ich na rzecz innych.
- funkcja kontrolna - badanie, porównywanie i ocena procesów gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków pieniężnych przez sektor publ.; rozwiązania z zakresu rachunkowości i sporządzanie sprawozdań
- podmioty prowadzące publiczną gospodarkę finansową: państwo - jego organy, urzędy i instytucje; wspólnoty terytorialne; instytucje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, samorządy zawodowe (tu: izby lekarskie), związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje pożytku publ., fundacje, stowarzyszenia


(…)

…, Kancelarii Prezydenta RP, SN, TK, sądownictwa powszechnego i adm,, NIK, IPN, Krajowego Biura Wyborczego - rząd nie opracowuje projektów budżetowych tychże władz, bowiem nie należą one do adm. rządowej, lecz je przyjmuje i wprowadza bez zmian; podkreśla to niezależność budżetową władz ustawodawczych, sądowniczych i kontrolnych państwa oraz to, iż ich budżetu nie określa rząd
- gdy budżet nie zostanie…
… od przychodów ewidencjonowanych
- podatki samorządowe: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, karta podatkowa, od czynności cywilnoprawnych, opata skarbowa, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata eksploatacyjna, od posiadania psów, targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za korzystanie z dróg…
…: Minister Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej; czynności związane z zadaniami wspomnianych organów wykonują inspektorzy kontroli skarbowej, pracownicy kontroli i pracownicy wywiadu skarbowego; od decyzji przysługuje odwołanie - postępowanie egzekucyjne
- podmioty: wierzyciel (podmiot uprawniony do żądania wykonania należnego świadczenia pieniężnego…
… kontroli skarbowej, organach służby celnej, ŻW, ABW; zniesione w 2010
- do sektora finansów publ. zalicza się: organy władzy publ., organy adm. rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe…
… służbę wojskową, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, ABW Agencji Wywiadu, Służby Więziennej i Służby Celnej
- kwota bazowa - prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej; ustala się ją w ustawie budżetowej
- dotacje - transfery przekazywane z budżetu na finansowanie zadań publicznych; tu: celowe dla jst, przedsiębiorstw, przedmiotowe…
Zamówień Publicznych to centralny organ adm. rządowej
- odwołanie wnosi się do PUZP, rozpatruje je krajowa izba odwoławcza, która orzeka w wyroku; na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu
- wydatki jst: na zadania własne (finansowane w oparciu o własne dochody i subwencje), zadanie własne obowiązkowe, zadania zlecone wynikające z ustaw i z porozumienia z organami adm. rządowej (finansowane w oparciu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz