Prawo finansowe i podatkowe- wykłady + zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 11956
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe i podatkowe- wykłady + zadania - strona 1 Prawo finansowe i podatkowe- wykłady + zadania - strona 2 Prawo finansowe i podatkowe- wykłady + zadania - strona 3

Fragment notatki:....Świadczenie publiczno-prawne – wolność ograniczona, konstytucyjna, 3 miesiące przed trzeba znać prawo podatkowe, koszty pobrania nie mogą być większe niż wpływu
Ogólność obowiązku podatkowego
Nieodpłatność – w zamian nie mamy nic konkretnego
Przymus – nie wszczyna się postępowania karnego za nie płacenie jeżeli koszty większe
Projekt rocznego planu finansowego agencji wykonawczej ustala jej właściwy organ w porozumieniu z ministrem sprawującym nadzór nad agencją wykonawczą. Po zatwierdzeniu przez ministra sprawującego nadzór projekt jest przekazywany Ministrowi Finansów, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
3. W ramach projektu planu finansowego sporządza się plan dochodów i wydatków agencji wykonawczej ujmowanych w terminie ich zapłaty....


....Załącznikami do ustawy budżetowej są założenie makroekonomiczne, kurs walutowy, bezrobocie
Budżet wykonuje się na podstawie harmonogramu przychodów i wydatków
Wydatek trzeba ponieść mimo że nie ma pieniędzy np.,; wynagrodzenia (przejściowy niedobór budżetowy może wynikać z bonów skarbowych)
Po wykonaniu budżetu trzeba przedstawić sprawozdanie.
Przeniesienia w budżecie np.,; minister środowiska – minister gospodarki
Jeżeli jeden wyda całośc a drugi nie i wiadomo, że tego nie zrobi o przniesieniu decyduje minister
Rezerwa celowa tworzona jest na wydatki, pewne wydatki mają priorytet (na obsługę długu oraz odsetki od odszkodowań)
Blokowanie środków pieniężnych – Minister Finansów może dokonać blokady środków pieniężnych jeżeli nie terminowe wykonanie, może też dokonać blokady budżetu państwa ale sejmu i kancelarii nie....

Prawo finansowe i podatkowe
Szkoła Główna Handlowa
Dr. Wojciech Gonet
Wykład I
Podatek:
Świadczenie publiczno-prawne - wolność ograniczona, konstytucyjna, 3 miesiące przed trzeba znać prawo podatkowe, koszty pobrania nie mogą być większe niż wpływu
Ogólność obowiązku podatkowego
Nieodpłatność - w zamian nie mamy nic konkretnego
Przymus - nie wszczyna się postępowania karnego za nie płacenie jeżeli koszty większe
Bezzwrotność - nadpłata z automatu nie jest zwracana
Świadczenie pieniężne - dopuszcza się przez przeniesienie własności rzeczy
Obowiązek podatkowy tylko wynikający z ustaw
Opłata - ma charakter ekwiwalentny za konkretną rzecz
Parapodatek - danina, trzeba płacić ani podatek ani opłata ani cło, np.: składki ZUS, PFRON, FP, FGŚP
Konstrukcja podatku:
Ustalenie zakresu podmiotowego ( kto płaci) osoba fizyczna lub prawna,
Przedmiot podatku - od czego się płaci, na końcu zwolnienia, od czynności lub obiektów ( mogą być od dochodu ), minimum podatkowe - po jego przekroczeniu płacimy, może się zmniejszyć
Kumulacja dochodu - wspólne rozliczenie podatku
Kumulacja czasowa - zwykle 1 rok
Kumulacja terytorialna - łączenie dochodu z kraju i za granicą
Wyłączenie z progresu - zwolnienia
Stawki podatkowe - najczęściej procentowe, proporcjonalne
Stałe od podstawy opodatkowania
Zmienne mogą być mniejsze lub większe ( w Polsce tylko większe ) podatek dochodowy
Progresywne - większa podstawa większa stopa %
Regresywne - większa podstawa mniejsza stopa %
Ulgi i umorzenia
Ulga - dokonuje Się redukcji obciążenia
Umorzenie - rezygnacja z wyegzekwowania
Zwolnienie - definitywne wykluczenie podmiotu ze świadczenia, mogą być podmiotowe lub przedmiotowe
Podstawowe organy podatkowe
Naczelnik US
Naczelnik Urzędu Celnego
Wójt
Burmistrz
Prezydent
Organy II rzędu - odwoławcze
Dyrektor Izby Skarbowej
Dyrektor Izby Celnej


(…)

… Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.
Państwowe fundusze celowe - nie mają osobowości prawnej od roku 2011, wszystkie fundusze celowe straciły osobowość
ZUS, KRUS - maja własne ustawy…
… przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
14…
… organów władzy publicznej i wykonywaniem zadań administracji rządowej;
2) wydatków na obsługę długu publicznego;
3) środków własnych Unii Europejskiej;
4) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego;
6) wydatków na sfinansowanie zobowiązań wynikających z przyjętych programów…
… prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego
prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów
prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do
lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %,
b) innych praw majątkowych 1 %;
2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności
oraz darowizny:
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz