Prawo Europesjkie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Europesjkie - strona 1 Prawo Europesjkie - strona 2 Prawo Europesjkie - strona 3

Fragment notatki:


Traktat z Lizbony został podpisany przez 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w dniu 13 grudnia 2007 r. Wejdzie on w życie po zatwierdzeniu go przez wszystkie kraje UE zgodnie z ich własnymi procedurami.Traktat z Lizbony jasno określa cele i wartości Unii Europejskiej, do których należy pokój, demokracja, poszanowanie praw człowieka, sprawiedliwość, równość, praworządność i zrównoważony rozwój.Zgodnie z postanowieniami traktatu Unia Europejska:zapewnia ludziom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych;działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego;zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną;wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimiutrzymuje unię gospodarczo-walutową, której walutą jest euro;w stosunkach zewnętrznych umacnia i propaguje swoje wartości, przyczynia się do pokoju, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju Ziemi, do solidarności i wzajemnego szacunku między narodami, do swobodnego i uczciwego handlu oraz do wyeliminowania ubóstwa;przyczynia się do ochrony praw człowieka, w szczególności praw dziecka, a także do ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa międzynarodowego, w szczególności zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Są to główne cele Unii, których osiągnięcie będzie możliwe przy pomocy narzędzi stworzonych przez traktat z Lizbony. Podstawowy zarys procedury wstępowania nowych krajów do unii Europejskiej został określony w Traktacie z Maastricht . Artykuł O Traktatu ustala, że każde państwo europejskie starające się o członkostwo musi złożyć wniosek w tej sprawie do Rady. Rada podejmie jednogłośnie decyzję, po skonsultowaniu się z Komisją i otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który decydować będzie absolutną większością głosów swoich członków. Warunkami, które kwalifikują wstąpienie do Unii Europejskiej, są: państwo kandydujące musi być państwem europejskim, musi mieć zdolność i chęć podjęcia politycznych i gospodarczych obowiązków członka, musi być gotowy do przyjęcia acquis communautaire oraz musi być krajem demokratycznym, w którym przestrzegane i zagwarantowane są prawa człowieka.W praktyce procedura przyjmowania nowych członków do Unii Europejskiej przedstawia się następująco: państwo ubiegające się o członkostwo składa wniosek do Rady Ministrów, Komisja formułuje formalną Opinię; równolegle odbywają się konsultacje z Parlamentem Europejskim, jeżeli Rada podejmie jednogłośnie decyzję o dalszym postępowaniu, to w tym momencie rozpoczynają się kolejne negocjacje pomiędzy państwem kandydującym do Unii Europejskiej a kancelarią przewodniczącego Rady i Komisją, państwo ubiegające się o członkostwo oraz przedstawiciele państw członkowskich parafują traktat o przystąpieniu, Parlament Europejski zatwierdza traktat absolutną większością, ratyfikowanie przez wszystkie państwa - sygnatariuszy zgodnie z obowiązującą w ich kraju procedurą, często wiąże się to z przeprowadzeniem referendum, formalne podpisanie traktatu o przystąpieniu, wejście w życie traktatu o przystąpieniu w uzgodnionym terminie, przy czym w niektórych dziedzinach mogą obowiązywać okresy przejściowe


(…)

… po ich otrzymaniu, plany pracy Rady oraz oceny rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej sporządzone przez Parlament Europejski i Radę.
Współpraca w zakresie wnoszenia przez Sejm i Senat skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku otrzymania przez Prezesa Rady Ministrów przesłanej przez Marszałka Sejmu uchwały Sejmu lub przesłanej przez Marszałka Senatu uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, wraz ze skargą, Prezes Rady Ministrów, niezwłocznie, z zachowaniem terminów wynikających z prawa Unii Europejskiej, wnosi skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
. Do uchwały, o której mowa w ust. 1, Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu załącza dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania odpowiednio Sejmu lub Senatu w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie skargi. Prezes Rady Ministrów dołącza ten dokument do skargi wnoszonej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
O cofnięciu skargi mogą zdecydować odpowiednio Sejm…
… ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag. Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję Europejska, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (dalej jako TSWE) skargę przeciwko Państwu Członkowskiemu o naruszenie prawa wspólnotowego).
Z powyższego nie wynika, co należy…
… się zagadnień leżących w zakresie zainteresowań lub kompetencji Unii Europejskiej, które dotyczą Państwa bezpośrednio, takich jak:
Państwa praw jako obywateli Unii Europejskiej, określonych w traktatach, ochrony środowiska naturalnego, ochrony konsumentów, swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz rynku wewnętrznego, zatrudnienia i polityki społecznej, wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych…
… i bezpieczeństwa: traktat promuje wartości UE, włącza Kartę praw podstawowych do prawa pierwotnego, przewiduje nowe mechanizmy solidarności i zapewnia lepszą ochronę obywateli europejskichZwiększy się znaczenie Europy na arenie międzynarodowej dzięki połączeniu instrumentów europejskiej polityki zewnętrznej, zarówno w zakresie kształtowania, jak i realizacji polityki. Traktat lizboński pozwoli Europie zajmować…

Współpraca w zakresie opiniowania kandydatów na niektóre stanowiska UE
Dotyczy to opiniowania kandydatów do KE, TO, TS UE, rzecznika generalnego, członka Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, członka Komitetu Regionów, dyrektora EBI, Stałego Przedstawiciela RP przy UE
Procedura
Rada Ministrów przedkłada propozycje kandydatur
Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu może w terminie 21 dni wyrazić opinię…
… współdecydowania Wprowadził ją już traktat z Maastricht (1992), a traktat amsterdamski (1997) w znacznym stopniu uprościł. Dotyczy przede wszystkim ujednolicenia regulacji państw członkowskich odnoszących się do rynku walutowego, kultury, zdrowia publicznego, sieci komunikacyjnych, programów badawczych, statystyki czy środowiska naturalnego. W tym wypadku Rada UE nie może przyjąć projektu, gdy Parlament…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz