prawo cywilne wyklady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3059
Wyświetleń: 8246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo cywilne wyklady - strona 1 prawo cywilne wyklady - strona 2 prawo cywilne wyklady - strona 3

Fragment notatki:OSOBA PRAWNA
Jednostki organizacyjne, którym obowiązujące prawo przyznaje zdolność prawną i wobec tego mogą być one podmiotem praw i obowiązków.
Osobami prawnymi (art. 33 KC) są:
Skarb Państwa
Jednostki organizacyjne o osobowości prawnej (np. spółka kapitałowa, spółka akcyjna, spółka z o.o., spółdzielnia, wyższa uczelnia, przedsiębiorstwo państwowe, kościół, fundacja, związek zawodowy…)
Organizacja ta oparta może być na:
Zespole ich członków ( jak np. spółdzielnie, stowarzyszenia)
Wyodrębnionej masie majątkowej (jak np. przedsiębiorstwo państwowe, uniwersytet)
Powstanie, ustrój i ustanie osoby prawnej regulują właściwe dla nich przepisy
Zakres zdolności osoby prawnej jest węższy od zakresu zdolności prawnej osoby fizycznej (bowiem nie może być ona podmiotem tych praw i obowiązków, które łączą się z biologicznym charakterem człowieka np. ślub, testament)
Osobie prawnej przysługuje zawsze pełna zdolność do czynności prawnych...

Granice własności (art. 140 kc)
Ustawy (ograniczenia publicznoprawne, np. wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz cywilnoprawne, np. art. 142 kc – stan wyższej konieczności, art. 144-154 kc – prawo sąsiedzkie)
Zasady współżycia społecznego (reguły postępowania równoznaczne z normami moralnymi, np. powództwo o eksmisję wytoczone przeciwko najemcy, którym jest samotna matka z pięciorgiem małoletnich dzieci, może być nieskuteczne jako korzystanie z prawa własności w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego)
Społeczno- gospodarcze przeznaczenie prawa (niezgodne ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem rzeczy byłoby np. użycie obrazu, będącego wybitnym dziełem sztuki, do zasłonięcia okienka w kurniku).PRAWO CYWILNE
OSOBA PRAWNA
Jednostki organizacyjne, którym obowiązujące prawo przyznaje zdolność prawną i wobec tego mogą być one podmiotem praw i obowiązków.
Osobami prawnymi (art. 33 KC) są:
Skarb Państwa
Jednostki organizacyjne o osobowości prawnej (np. spółka kapitałowa, spółka akcyjna, spółka z o.o., spółdzielnia, wyższa uczelnia, przedsiębiorstwo państwowe, kościół, fundacja, związek zawodowy…) Organizacja ta oparta może być na: Zespole ich członków ( jak np. spółdzielnie, stowarzyszenia) Wyodrębnionej masie majątkowej (jak np. przedsiębiorstwo państwowe, uniwersytet)
Powstanie, ustrój i ustanie osoby prawnej regulują właściwe dla nich przepisy
Zakres zdolności osoby prawnej jest węższy od zakresu zdolności prawnej osoby fizycznej (bowiem nie może być ona podmiotem tych praw i obowiązków, które łączą się z biologicznym charakterem człowieka np. ślub, testament)
Osobie prawnej przysługuje zawsze pełna zdolność do czynności prawnych
Statut danej osoby prawnej
Akt prawny o charakterze wewnętrznym
Określa konkretny ustrój danej jednostki, jej organizację, zadania, sposób działania
Istnieje obok przepisów ogólnych, nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami ogólnymi
Nazwa, organy i siedziba osoby prawnej
Nazwa osoby prawnej podlega określonym regułom, ustalana jest w statucie, podlega rejestracji.
Siedziba osoby prawnej - miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający (art. 41 kc).
Organ osoby prawnej - jedna lub kilka osób fizycznych, upoważnionych do jej reprezentowania. Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie (art. 38 kc).
Ułomna osoba prawna
Jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której ustawa przyz

(…)

… nieruchomości Rodzaje prokury
samodzielna łączna
oddziałowa
Prawo cywilne - wykład III
FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Dowolna
Specyficzna
Szczególna: Zwykła pisemna (forma elektroniczna)
Kwalifikowana forma pisemna:
Akt notarialny
Pismo z urzędowo poświadczonym podpisem
Pismo z urzędowo poświadczoną datą (data pewna, elektroniczna data pewna)
Skutki niezachowania formy czynności prawnej
Forma zastrzeżona pod rygorem…
… POZYTYWNE - przenikanie na grunt sąsiedni, np. hałasu
IMMISJE NEGATYWNE - tamowanie przenikania na grunt sąsiedni, np. fal radiowych, światła słonecznego
Nieruchomością sąsiednią jest zarówno nieruchomość znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie, jak dalej położona, jeżeli znajduje się w zasięgu oddziaływań nieruchomości wyjściowej
DROGA KONIECZNA (ART. 145 I 146 KC)
Przesłanki ustanowienia służebności drogi koniecznej:
Brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej albo do należących do nieruchomości budynków gospodarczych (nie ma dostępu, jest zbyt okrężny, niebezpieczny);
Co ogranicza w znacznym stopniu lub uniemożliwia prawidłowe korzystanie z nieruchomości
Odpowiedni dostęp oznacza możliwość dojścia, przejazdu oraz przepędu bydła;
Dostęp jest odpowiedni, jeżeli jest prawnie zagwarantowany i skuteczny erga omnes
Sposób ustanowienia drogi koniecznej:
umowa
orzeczenie sądowe (na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, sąd nie może ustanowić służebności drogi koniecznej z urzędu)
Sposób przeprowadzenia drogi koniecznej:
odpowiednio do potrzeb nieruchomości władnącej
w jak najmniejszym stopniu obciążając nieruchomość, przez którą droga ma przechodzić Sposób ustanowienia wynagrodzenia za ustanowienie drogi koniecznej:
umownie
sądownie (uznaniowo, z urzędu, gdy sąd ustanawia służebność) STOSUNKI GRANICZNE
Konsekwencje graniczenia nieruchomości:
Domniemanie, że drzewa, krzewy, płoty, mury, rowy itp. Znajdujące się na granicy sąsiadujących nieruchomości służą do wspólnego korzystania. Rodzi to obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania tych obiektów (art. 154 kc).
Właściciele gruntów…
… sąsiednich są obowiązani do współdziałania przy rozgraniczaniu gruntów i w utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Koszty - po połowie (art. 152).
Gdy granice są nieustalone lub sporne - konieczność rozgraniczenia.
Rozgraniczenie nieruchomości
Wg przepisów ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenie nieruchomości ma na celu:
ustalenie przebiegu ich granic przez określenie…
… są tylko przedmioty materialne
Klasyfikacja rzeczy
ruchomości
nieruchomości:
gruntowe
rolnicze
nierolnicze
budynkowe
lokalowe
Klasyfikacja rzeczy
Oznaczone co do tożsamości
Oznaczone co do gatunku
CZĘŚCI SKŁADOWE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
Budynki i urządzenia trwale związane z gruntem, drzewa, rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 kc)
Służebności gruntowe (art. 50 kc)
Urządzenia służące do doprowadzania…
…, skradziona, utracona
Dobra wiara nabywcy przez cały okres od dnia objęcia rzeczy do upływu 3 - letniego okresu
Zasiedzenie
Jest sposobem nabycia własności przez upływ oznaczonego w ustawie czasu. W tym czasie niebedąca właścicielem osoba faktycznie włada rzeczą jak właściciel
Przedmiot zasiedzenia:
Nieruchomość (gruntowa, budynkowa, lokalowa)
Użytkowanie wieczyste
Służebność gruntowa polegająca…
… wniesionych do wynajmowanego pomieszczenia).
Tryb zaspokojenia zastawnika z rzeczy obciążonej
Według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym (art. 312 kc):
Wierzyciel musi uzyskać przeciwko zastawcy tytuł egzekucyjny (wytoczenie powództwa, wykazanie m.in., że wierzytelność istnieje, że zawarto umowę na podstawie której powstał zastaw, że nastąpił termin wykonalności, że wierzytelność nie wygasła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz