Prawo cywilne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - wykład - strona 1 Prawo cywilne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO CYWILNE
WPŁYWY DAWNEGO PRAWA POLSKIEGO. Do prawa austriackiego weszła polska instytucja dożywocia i wymowy na skutek zaciągania opinii władz podczas prac nad kodeksem (użytkowania dóbr darowanych aż do śmierci i wymówienia sobie dożywotniego utrzymania).
We wszystkich dzielnicach rozpatrywanie według praw dawnej Rzeczypospolitej spraw majątkowych, gdy spór został zapoczątkowany przed 1795 r. lub, gdy nie było uregulowania w ustawodawstwie zaborczym.
ZASADY OGÓLNE PRAWA CYWILNEGO. Zasada nienaruszalności własności prywatnej. We wcześniejszych prawach - prawo własności jako prawo absolutne, niezbywalne i nienaruszalne, a wywłaszczenie tylko dla celów użyteczności publicznej i za odszkodowaniem. Wielkie kodyfikacje XIX w. akceptowały w zasadę nienaruszalności własności prywatnej, ale ograniczały jej bezwzględny charakter Kodeks Napoleona - stwierdzał, że właściciel nie może czynić użytku ze swego prawa, jeśli jest zabronione przez ustawę lub rozporządzenie. BGB - uznał prawa właściciela nie za nieograniczone, ale tylko najszersze spośród praw rzeczowych. Zasada równości podmiotów prawa cywilnego. Konkretyzowała ona ogólną zasadę równości wobec prawa. Podlegała jednak ograniczeniom → brak równouprawnienia płci, dyskryminacja dzieci nieślubnych, dyskryminacja niektórych wyznań i zawodów. Prawna, formalna równość, nie zmieniła faktycznej nierówności.
Zasada swobody umów. Swoboda zawarcia umowy, wyboru kontrahenta, ukształtowania treści umowy i jej formy. Umowy mogły dotyczyć wszelkich stosunków niezabronionych przez prawo. Brak było jednak zabezpieczeń dla słabszych podmiotów, co umożliwiało powstawanie monopoli, umów typowych.
Zasada bezpieczeństwa obrotu. Istniała już w prawie dawniejszym, ale uległa rozwinięciu. → konkretyzacja zasady bezpieczeństwa prawnego. Na zasadę tę składały się różnorodne instytucje prawne normujące obrót zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczególnym.
Unormowanie zdolności prawnej, zdolność do czynności prawnych, Określenie formy niektórych czynności Unieważnienie tylko w określonych wypadkach (błąd, przymus, podstęp). lex retro non agit pacta sunt servanda zasada ochrony praw nabytych
rozwój abstrakcyjnych czynności prawnych - m.in. weksle i czeki.
instytucja ksiąg wieczystych (gruntowe, hipoteczne).
Zasada harmonijnego współżycia. Uwzględnienie podstawowych reguł współżycia ogółu ludzi. Zasada ta kształtowana była w zależności od obowiązujących zasad ustrojowych i norm moralnych, zespalając je pod jedną nazwą. Wyznaczała kierunek interpretacji przepisów prawa przez organy stosujące prawo i przyczyniła się do wykształcenia takich pojęć wartościujących jak: słuszność, dobra wiara, uczciwy obrót, dobre obyczaje, pokrzywdzenie, krzywda moralna, niesłuszne wzbogacenie, cel niegodziwy, niegodność dziedziczenia, niewdzięczność. Czerpała również z paremii wykształconych w nauce prawa rzymskiego.

(…)

… wypadkach (błąd, przymus, podstęp). lex retro non agit pacta sunt servanda zasada ochrony praw nabytych
rozwój abstrakcyjnych czynności prawnych - m.in. weksle i czeki.
instytucja ksiąg wieczystych (gruntowe, hipoteczne).
Zasada harmonijnego współżycia. Uwzględnienie podstawowych reguł współżycia ogółu ludzi. Zasada ta kształtowana była w zależności od obowiązujących zasad ustrojowych i norm moralnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz