Prawo cywilne - umowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - umowy - strona 1 Prawo cywilne - umowy - strona 2 Prawo cywilne - umowy - strona 3

Fragment notatki:...Zobowiązanie rezultatu – zobowiązanie, którego wykonanie ma polegać na osiągnięciu określonego z góry rezultatu
Starannego działania – zobowiązanie, w którym żaden rezultat nie jest z góry przewidziany, a dłużnik jest jedynie zobowiązany do starannego działania w określonym kierunku
Rozkład ciężaru dowodu – ciężar dowodu co do wszystkich przesłanek odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem własnym sprawcy, obciąża poszkodowanego. (art. 415 w zestawieniu z art. 6 k.c.). Poszkodowany powinien zatem wykazać: istnienie i rozmiar szkody, istnienie związku przyczynowego między czynem sprawcy a szkodą oraz fakt sprawstwa noszący znamiona winy sprawcy. W naszym kodeksie mamy do czynienia z domniemaniem winy – a więc z przerzuceniem ciężaru dowodu z poszkodowanego na osobę odpowiedzialną za szkodę.)....


...Zobowiązanie – jest stosunkiem prawnym, w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnik) świadczenia, a ta ostatnia powinna to świadczenie spełnić. Uprawnienia wierzyciela określa się mianem wierzytelności, a obowiązki dłużnika mianem długu. Wierzycielowi służy prawo podmiotowe o charakterze względnym – wierzytelność jest skuteczna tylko wobec określonego podmiotu. Przedmiotem uprawnienia wierzyciela jest zachowanie dłużnika (działanie, zaniechanie), którego spełnienia może się domagać wierzyciel. Podmiotem tego prawa jest oznaczona osoba z uwzględnieniem poniższego zastrzeżenia – osoba wierzyciela i dłużnika nie musi być ściśle oznaczona w momencie powstania zobowiązania, wystarczy że jest podany sposób, przy pomocy którego będzie można oznaczyć tę osobę najpóźniej w momencie wykonania świadczenia. Treść zobowiązania stanowią uprawnienia wierzyciela i odpowiadające im obowiązki dłużnika......


Prof. A. Zieliński
Dr M. Lemonnier
PRAWO CYWILNE CZ. III ZOBOWIĄZANIA.
Reguluje stosunki majątkowe o charakterze względnym w odróżnieniu do prawa rzeczowego. Przedmiotem są tutaj prawa podmiotowe tj. wierzytelność i dług.
Działy prawa cywilnego: rzeczowe, zobowiązania, spadkowe, rodzinne i opiekuńcze, własności intelektualnej.
Różnice między prawem rzeczowym a prawem zobowiązań:
skuteczne erga omnes
bezwzględnie obowiązujące
Prawo spadkowe a prawo zobowiązań:
różnica podmiotów
Prawo rodzinne a prawo zobowiązań:
różnica podmiotów
Prawo własności intelektualnej a prawo zobowiązań:
mamy do czynienia z dobrami, nie rzeczami mającymi wartość majątkową
obejmuje prawo względne i bezwzględne
∑: Podstawowe różnice pomiędzy działami prawa cywilnego od strony formalnej (kodeksy, normy) i merytorycznej (podmioty, treść)
27.X.1933 - powstanie kodeksu zobowiązań z rozporządzenia prezydenta. Opracowany na Szwajcarskim kodeksie zobowiązań (połączenie kodeksu Napoleona i BGB). Do jego powstania przyczyniła się szkoła lwowska (Longchamps de Berier i Ernest Till). Kodeks ten składał się z 17 tytułów [teraz jest ich 30]
Dzieła Longchampsa de Berier:
“Studia nad istotą osoby prawniczej”; “Rękojmia z powodu braku wad i braku obowiązku świadczenia”; „Wstęp do nauki prawa cywilnego”; „Zasada wolności umów”; „Przelew dla zabezpieczenia”.
∑: Chronologia prac legislacyjnych kodeksu cywilnego
∑: Najważniejsze nowelizacje K.C. od kodeksu zobowiązań
∑: Wpływ kodeksu zobowiązań na kodeks cywilny
∑: Polska myśl cywilistyczna i jej podstawowe postacie
Podmiot zobowiązań: uprawniony (wierzyciel), zobowiązany (dłużnik)
Świadczenie: zachowanie się dłużnika dążące do zrealizowania zobowiązania mające na celu zaspokojenie wierzyciela
Uprawnienia: 1) głó ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz