Prawo cywilne - główne zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - główne zagadnienia  - strona 1

Fragment notatki:SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW
Oferta, przetarg, rokowania, umowa przedwstępna
OFERTA
To propozycja zawarcia oznaczonej umowy. Składający to – oferent, adresat to – oblat. Oferta jest oświadczeniem woli oferenta ( jednostronna czynność prawna), zawierająca istotne postanowienia umowy – które przesądzają o charakterze , typie, rodzaju umowy.
Skutki prawne oferty
- oferta wiąże oferenta, nie może odwołać oferty, ( odwołanie musi być szybciej lub równocześnie nim oferta dotrze do oblata. Oblat jest uprawniony do przyjęcia oferty i do zdecydowania o zawarciu umowy. Wiąże do czasu oznaczonego w ofercie , a gdy jest składana między obecnymi to przestaje wiązać gdy nie została przyjęta niezwłocznie.
Zawarcie umowy za pomocą oferty będzie z chwilą otrzymania oświadczenia oblata o przyjęciu oferty przez oferenta. Zastrzeżenia oblata trzeba uznać za nową ofertę...

...PRZEDSTAWICIELSTWO
Czynności prawne nie musza być dokonywane osobiście, ale za pomocą innych osób ( z zastrzeżeniem aktu małżeństwa, uznania dziecka). Przedstawiciel działa na cudzy rachunek, a dokonywane przez niego czynności prawne pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Przedstawiciel działa z mocy ustawy (rodzice, opiekunowie, wspólnicy s.c.) lub z woli reprezentowanego.
Ze względu na zakres umocowania pełnomocnika wyróżniamy pełnomocnictwo :
Ogólne, rodzajowe, szczegółowe, handlowe- prokura.
 Prokurent jest w szerokim zakresie umocowany do działania na rzecz reprezentowanego- do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z jakimkolwiek przedsiębiorstwem reprezentowanego. Może tyle co sam reprezentowany z zastrzeżeniem co do sprzedaży, wydzierżawieniem przedsiębiorstwa, chyba, że ma odrębne umocowanie. Prokura jest odnotowywana w KRS...

SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓWOferta, przetarg, rokowania, umowa przedwstępnaOFERTATo propozycja zawarcia oznaczonej umowy. Składający to - oferent, adresat to - oblat. Oferta jest oświadczeniem woli oferenta ( jednostronna czynność prawna), zawierająca istotne postanowienia umowy - które przesądzają o charakterze , typie, rodzaju umowy.Skutki prawne oferty- oferta wiąże oferenta, nie może odwołać oferty, ( odwołanie musi być szybciej lub równocześnie nim oferta dotrze do oblata. Oblat jest uprawniony do przyjęcia oferty i do zdecydowania o zawarciu umowy. Wiąże do czasu oznaczonego w ofercie , a gdy jest składana między obecnymi to przestaje wiązać gdy nie została przyjęta niezwłocznie.Zawarcie umowy za pomocą oferty będzie z chwilą otrzymania oświadczenia oblata o przyjęciu oferty przez oferenta. Zastrzeżenia oblata trzeba uznać za nową ofertę.PRZETARG-Organizator przetargu- oblat-Uczestnicy przetargu- oferenciPrzetarg może być ;pisemny, ustny (aukcja, licytacja)Etapy przetargu:1.Ogłoszenie przetargu - określa czas, miejsce, warunki, regulamin 2.Składanie ofert - przy ustnym oferta wiąże do momentu , aż inny uczestnik nie złoży korzystniejszej. Przy pisemnym, aż do wyboru innej oferty.3.Zawarcie umowy - przy ustnym - gdy nie zgłoszono korzystniejszej oferty, przy pisemnym wybiera organizator przetargu i zawiadamia oferenta o wybraniu jego oferty.NEGOCJACJE- ROKOWANIATo zawarcie umowy gdzie obie strony uzgadniają wspólnie warunki umowy. Zawarcie umowy następuje gdy strony dojdą do porozumienia co do postanowień będących przedmiotem rokowań.UMOWA PRZEDWSTĘPNAGdy strony są zgodne co do treści umowy ostatecznej, ale chcą odsunąć w czasie jej skutki.Musi ona zawierać:-istotne postanowienia um. przyrzec

(…)

… pożytków przez korzystającego. Korzystający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia finansującemu ratami, która zależy od wartości rzeczy. Po upływie umowy leasingu może nastąpić przeniesienie własności rzeczy na korzystającego.
Umowa użyczenia Strony - użyczający i biorący rzecz do użyczenia Jednostronnie zobowiązująca bo nieodpłatna , nie jest konsensualna, a jest realna ( do jej zawarcia potrzeba…
…). CZYNNOŚCI PRAWNE To zdarzenia prawne obejmujące co najmniej jedno oświadczenie woli. Zdarzenia powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunku cywilno - prawnego. Fakty - zdarzenia nie zależne od woli np.; śmierć Działania - świadome zgodne z wolą wpływanie na stosunki cywilno- prawne, występują jako czyny (niedozwolone, naruszenia umowy) i czynności (orzeczenia sądu , decyzje adm., czynności prawne). WADY…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz