prawo cywilne - Forma czynności prawnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo cywilne - Forma czynności prawnych  - strona 1 prawo cywilne - Forma czynności prawnych  - strona 2 prawo cywilne - Forma czynności prawnych  - strona 3

Fragment notatki:

Trzci_ski. Notatka składa się z 5 stron.
PRAWO CYWILNE - stosunki prawne są równorzędne.
Podmioty:
osoba fizyczna
osoba prawna
niepełna osoba prawna
Osoba fizyczna - posiada zdolność prawną (może być podmiotem praw i obowiązków); każdy ma taką samą zdolność prawną od chwili urodzenia do śmierci.
Dziecko nienarodzone może być powołane do spadku, po urodzeniu może dochodzić odszkodowania za szkody prenatalne, może być uznane przez ojca (osoba nie będąca mężem matki).
Urodzenie i śmierć - stwierdza się aktem Urzędu Stanu Cywilnego; można uznać za zmarłego: uznanie wydaje sąd w stosunku do osób zaginionych - termin: 10 lat od końca roku, w którym wiadomo, że jeszcze żył (5 lat dla osób po 65. roku życia), nie może nastąpić przed końcem roku, w którym zaginiony ukończyłby 23 lata.
Zdolność do czynności prawnych - możliwość samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań:
pełna: 18 lat (lub kobiety 16 lat po wstąpieniu w związek małżeński)
ograniczona: 13 lat i osoby częściowo ubezwłasnowolnione (choroba umysłowa, niedorozwój i inne zaburzenia psychiczne - potrzebna pomoc do prowadzenia swoich spraw, pomoc kuratora); może bez zgody rodziców/kuratora dokonać umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego, rozporządzać swoim zarobkiem (chyba, że sąd postanowił inaczej), wszelkich czynności dotyczących przedmiotów, które rodzice oddali tej osobie do swobodnego użytku, zawierać umowę o pracę (min. 15 lat)
brak zdolności: mniej niż 13 lat oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione (nie są w stanie kierować swoim postępowaniem - opiekun); wyjątkowo osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego; umowa taka będzie jednak nieważna, jeżeli pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby bez zdolności do czynności prawnych.
Forma czynności prawnych (sposób złożenia oświadczenia woli) - zasadą jest forma dowolna (najczęściej ustna, odformalizowana):
forma pisemna: własnoręczny podpis na dokumencie obejmującym oświadczenie woli (nie ma wymogu podpisu czytelnego); faksymile - np. podpis rektora na indeksie, mechaniczny
forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu - notariusz (lub inna osoba) zamieszcza na dokumencie klauzulę stwierdzającą własnoręczność złożonego podpisu
forma pisemna z datą pewną - urzędowe poświadczenie daty
forma aktu notarialnego - sporządzenie dokumentu zawierającego oświadczenie woli przez notariusza
forma elektroniczna - złożenie oświadczenia woli za pomocą środków komunikacji elektronicznej; możliwe, jeśli nadawca i odbiorca dysponują odpowiednimi urządzeniami (certyfikaty stwierdzające podpis).


(…)

…).
Forma pełnomocnictwa:
udzielenie występuje w formie dowolnej; wyjątkiem jest ogólne i prokura
jeżeli dla dokonania czynności przez pełnomocnika przewidziana jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do jej dokonania musi być w takiej samej formie.
UMOWA jest podstawowym źródłem stosunków zobowiązaniowych. Kodeks cywilny tworzy w tym zakresie zasady swobody umów.
Zasady swobody umów:
swoboda decydowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz