Prawo cywilne - Czynność prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - Czynność prawna - strona 1

Fragment notatki:


Ponadto w treści notatki można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: zdolność do czynności prawnej, umowa, osoba prawna, ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe. W dalszej części dokumentu znajdują się również informacje na temat: jak wygląda postępowanie o stwierdzenie zgonu, kiedy upływa termin przedawnienia roszczeń, co to jest przerwa biegu przedawnienia oraz zawieszenie biegu przedawnienia. Ponadto w notatce znajdują się również zagadnienia powiązane z wadami oświadczeń woli w tym: brak świadomość i swobody, pozorność, błąd, groźba.

Podstawy prawa
Zdolność prawna- możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków cywilno prawnych.
Zdolność do czynności prawnej - prawo do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
Rodzaje zdolności do czynności prawnej:-pełna zdolność do czynności prawnych ma osoba pełnoletnia, może utracić tą zdolność tylko w wyniku ubezwłasnowolnienia całkowitego,-ograniczoną zdolność mają osoby pomiędzy 13-18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
-Brak zdolności do czynności prawnych mają te osoby fizyczne, które nie ukończyły lat 13 i ubezwłasnowolnione całkowicie.
Do ważności czynności prawnych zawartych przez osobę z ograniczoną zdolnością, potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego (rodzice, opiekun). W razie zawarcia umowy przez taką osobę bez zgody przedstawiciela ważność takiej umowy zależy od potwierdzenia umowy przez przedstawiciela ustawowego, bądź samą osobę ograniczoną w zdolności po uzyskaniu przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych. Ważność tej umowy zależy czy przedstawiciel ustawowy potwierdzi tą umowę lub czy same dziecko ją potwierdzi. Umowa zawarta w tych warunkach nie jest od razu nieważną, a jedynie jest tzw. czynnością niezupełną, gdyż jej ważność zależy od potwierdzenia umowy. Umowa traci ważność w momencie odmowy potwierdzenia, bądź upływu terminu do jej potwierdzenia, wyznaczonego przez kontrahenta osoby, które ma ograniczoną zdolność. Osoby takie nie mogą dokonać tzw. jednostronnych czynności prawnych, gdyż taka czynność z mocy prawa jest nieważna, nie można jej potwierdzić, np. sporządzenie testamentu. Osoby te mogą zawierać umowy bez zgody przedstawicieli ustawowych, gdy chodzi o umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Osoba ta może rozporządzać bez zgody przedstawiciela ustawowego swoim zarobkiem oraz przedmiotami nabytymi za ten zarobek.
Brak zdolności do czynności prawnych mają te osoby fizyczne, które nie ukończyły lat 13 i ubezwłasnowolnione całkowicie. Czynność prawna dokonana przez taką osobę jest bezwzględnie nieważna, brak możliwości jej potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego. Osoby te mogą zawierać umowy w drobnych sprawach życia codziennego. Są one ważne, chyba, że pociągają one za sobą rażące pokrzywdzenia takiej osoby.
Osoba prawna- skarb państwa oraz inne jednostki organizacyjne którym uchwala przyznaje osobowość prawną. Sposoby powstawania osoby prawnej:
-drogą ustawy
-wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Utrata statusu osoby prawnej:
-zmiana ustawy
-wykreślenie z KRS
Ułomna osoba prawna- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność do czynności prawnych.


(…)

… danej osoby wskazuje na to, że osobie tej jest jedynie potrzebna pomoc do prowadzenia jej spraw. Skutkiem ubezwłasnowolnienia jest ograniczona zdolność do czynności prawnej.
Uznanie za zmarłego
Polskie prawo cywilne przewiduje, iż upływ czasu od zaginięcia musi wynieść 10 lat(od końca roku kalendarzowego w którym osoba zaginęła) . Kodeks cywilny wprowadza pewne wyjątki od powyższych ogólnych wymogów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz