Prawo cywilne - cechy, źródła stosunków cywilno-prawnych, systematyka, źródła prawa cywilnego, zdolność prawna

Nasza ocena:

4
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - cechy, źródła stosunków cywilno-prawnych, systematyka, źródła prawa cywilnego, zdolność prawna - strona 1

Fragment notatki:

Prawo cywilne - ius cywile, ukształtowane przez rzymian, co spowodowało podobieństwo w różnych państwach. Wspólne korzenie przesadzają o tym, że ucząc się prawa cywilnego sięgamy po dorobek tysiącleci. Cechy prawa cywilnego - przepisy prawa cywilnego kształtują stosunki cywilno-prawne. Czym się różnią stosunki cywilno-prawne od innych stosunków? - stosunki maja na ogol charakter majątkowy, czyli są mierzalne za pomocą określonych wartości ekonomicznych, można ustalić ich wartość np. w pieniądzu. Nie wszystkie stosunki cywilno - prawne maja charakter majątkowy (nie mierzalna choćby za pomocą pieniądza), np. w związku z dobrami osobistymi (cześć, zdrowie, Zycie, tajemnica korespondencji). Ochrona tych dóbr. - równorzędność stron stosunku cywilno-prawnego: nie ma żadnego hierarchicznego podporządkowania stron postepowania. Np. w przypadku stosunków administracyjno-prawnych nie można mówić o równorzędności stron. W stosunkach cywilno-prawnych strony SA równe i wyraża się to w autonomii woli stron. Autonomia ta oznacza, ze stosunki cywilno prawne będą swobodnie powstawały, bo będą zależeć od osób, które miały by w tych stosunkach wystąpić. Swoboda może być w trzech aspektach: Swoboda, co do decyzji o wstąpieniu w stosunek cywilno- prawny. Swoboda, co do wyboru kontrahenta, - z kim będzie się pozostawało w tym stosunku. Swoboda w kształtowaniu treści stosunków cywilno - prawnych:, jakie prawa i obowiązki będą wynikały ze stosunku prawnego, zależy od stron stosunku. Np. umowy mogą być swobodnie ustalanymi. - brak przymusu państwowego - stosunki powstają jak i ustają bez udziału państwa; w obrębie innych stosunków tak nie ma. Możliwy jest przymus państwowy, ale tylko wtedy, kiedy chce tego którakolwiek ze stron. Będzie to polegało na ingerencji sadu. Taka sytuacja występuje rzadko. - stosunki dotyczą ludzi wolnych, którzy mogą swobodnie postępować. Źródła stosunków cywilno-prawnych: Zdarzenia prawne kształtują stosunki prawne. Zdarzenia te maja różnorodny charakter:
Fakty - takie zdarzenia prawne, które są niezależne od woli np. urodzenie się, śmierć, będzie to kształtowało np. stosunek ojcostwa, macierzyństwa. Działania - takie zdarzenia prawne, które są zależne od woli. To dzieli się na: Czynności zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych (
Czynności prawne - to takie stany fatyczne, które obejmuje, co najmniej jedno oświadczenie woli np. umowa. Konstytutywne orzeczenie sadu - tylko takie orzeczenia, które powodują zmianę, ustanie lub rozpoczęcie stosunku prawnego. Np. wyrok rozwodowy. Czynności zmierzające do zmiany stosunku cywilno - prawnego np. decyzja administracyjna, która zmieni stosunek cywilno-prawny na administracyjno-prawny. Np. wywłaszczenie nieruchomości - dojdzie do wygaśnięcia stosunku własności.


(…)

…. Zdolność prawna w przypadku zaginięcia (brak informacji o zaginionej osobie): Uznanie za zmarłego (art. 29 k. c.) - o tym orzeka sąd, to orzeczenie będzie wymagało ustalenia dwóch okoliczności: zaginięcie - brak jakichkolwiek informacji o określonej osobie, upływ czasu - na ogół jest to 10 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zaginięcie. Jeśli chodzi o dziecko mamy do czynienia z wydłużeniem tego okresu czasu. Trzeba czekać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło by 23 lata. Skutki uznania za zmarłego są takie jak skutki śmierci. Majątek uznanego za zmarłego przejdzie na spadkobierców, a jeżeli uznany za zmarłego pozostawał w związku małżeńskim wtedy dochodzi do ustania małżeństwa. Jeśli taki człowiek się odnajdzie, sąd który wydał orzeczenie o uznaniu za zmarłego uchyla to orzeczenie, a spadkobiercy muszą dokonać zwrotu majątku. Jeśli spadkobierca zużył ten spadek nie będzie zobowiązany, aby oddać spadek. Jeśli małżonek/ małżonka odnalezionej osoby zawarł ponownie małżeństwo, małżeństwa nie można unieważnić. Jeśli małżonek wiedział, że ta niby zaginiona osoba żyje, a mimo to zawarł nowy związek małżeński to można go unieważnić Oznaczenie daty uznania za zmarłego (art.31 k.p.c.) - pierwszy dzień terminy z upływem którego uznanie za zmarłego było możliwe. sądowe stwierdzenie zgonu (art. 535 i następne k.p.c.) - stwierdzenie zgonu, będzie wymagało ustalenia tylko jednej okoliczności, a mianowicie niewątpliwości śmierci zaginionej osoby. Ta niewątpliwość miała by dotyczyć osoby, której zwłok nie ma. Tu Nie chodzi o wątpliwość tylko wysoki stopień…
… postacie przedsiębiorców i o umowach gospodarczych, które byłby zawierane przez przedsiębiorców. Prawa na dobrach niematerialnych - prawa autorskie, wynalazcze, dotyczące własności przemysłowej, czyli prawa różnych twórców względem tego, co od nich pochodzi
Prawo papierów wartościowych - przepisy określające postacie papierów wartościowych oraz reguły obrotu nimi. Kodeks cywilny! Kodeks rodzinny
… prawnej, alby ustalić że jednostka jest osobą prawną. To samo państwo przesądza o podmiotach stosunków cywilno-prawnych. Na ogół są to przepisy dotyczące ustalenia rodzaju osób prawnych np. szkoła wyższa jest osobą prawną, w przepisach prawa handlowego jest że spółka akcyjna jest osobą prawną, w ustawie prawo spółdzielcze ustalono, że spółdzielnie są osobami prawnymi, w ustawie o stowarzyszeniach…
…. Prowadzony jest w odpowiednim systemie informatycznym. Wpisy są dostępne wszędzie gdzie jest dojście do tego systemu. Wcześniej rejestr handlowy był prowadzony w postaci ksiąg co utrudniało wgląd w wpisy. Art. 35 K.C. - Osoba prawna powstaje co do zasady z chwilą wpisy do odpowiedniego rejestru. Ten wpis ma charakter konstytutywny, decydujący o powstaniu osoby prawnej. Są wyjątki: jednostki samorządu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz