Prawo Cywilne - 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4417
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Cywilne - 3 - strona 1 Prawo Cywilne - 3 - strona 2 Prawo Cywilne - 3 - strona 3

Fragment notatki:


3 Księga KC- Zobowiązania Normuje stosunki zobowiązaniowe, które powstają między wierzycielem i dłużnikiem, dając temu pierwszemu prawa podmiotowe względne, skuteczne względem dłużnika. Zobowiązanie (Stosunek zobowiązaniowy) stosunek cywilnoprawny między dłużnikiem a wierzycielem dłużnik jako podmiot obowiązki zobowiązany jest do spełnienia zobowiązania wobec wierzyciela wierzyciel może domagać się od dłużnika spłacenia długu
PODMIOT DŁUŻNIK podmiot obowiązku; jest to ktoś kto, np.: wziął pożyczkę, musi płacić alimenty, wybił szybę i musi za nią zapłacić WIERZYCIEL Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia wierzyciela explicite (wprost); definiuje jedynie konstrukcje zobowiązania (czyli stosunku zobowiązaniowego)
PRZEDMIOT ŚWIADCZENIE zachowanie się dłużnika wobec wierzyciela, np.: sąsiad A pożyczył od sąsiada B w zimie węgiel  dłużnik: A, wierzyciel: B, świadczenie: oddanie węgla; zdjęcie do paszportu u fotografa  dłużnik: fotograf, wierzyciel: zleceniodawca, świadczenie: wywołanie zdjęcia; w pralni dłużnik: pracownik pralni, wierzyciel: właściciel ubrań, świadczenie: wykonanie usługi. TREŚĆ DŁUG Obowiązek dłużnika spełnienia świadczenia -z reguły towarzyszy odpowiedzialność prawna  dłużnik musi ponieść prawne skutki swojego długu  można go przymusić do spełnienia świadczenia jeżeli tego nie zrobi -czasami nie ma elementu od. prawnej(z. niezupełne lub naturalne), np.: z zakładu (ten kto przegrał jest dłużnikiem, ale jeżeli nie zapłaci to nie można od niego prawnie wyegzekwować - prawo dopuszcza ale nie chroni; nie chodzi o totolotka), z. przedmiotowe WIERZYTELNOŚĆ uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących , np.: ktoś umarł i zapisał wszystko w testamencie jednej osobie, a są to pożyczki, weksle, kwity Wierzytelność jest antonimem długu , jeżeli X ma dług wobec Y, to Y ma wierzytelność w stosunku do X
RODZAJE ZOBOWIĄZAŃ ZUPEŁNE i NIEZUPEŁNE (NATURALNE) PIENIĘŻNE (dłużnik ma zapłacić odpowiednią sumę) i NIEPIENIĘŻNE (świadczenie polega na innym zachowaniu niż zapłata) SOLIDARNE (nie domniemywa się; wynika wprost z ustawy lub z umowy) i NIESOLIDARNE (zazwyczaj) ZOBOWIĄZANIA SOLIDARNE dzielimy na
DZŁUŻNIKÓW - większe znaczenie; kilku dłużników (minimum 2) i jeden wierzyciel; wierzyciel według swojego wyboru może zażądać żeby całość zapłacił pierwsze dłużnik; dłużnik nie ma wyboru; jeżeli dłużnik zapłaci to zobowiązanie nie obowiązuje już wszystkich; roszczenie regresowe (zwrotne)

(…)

… (sposoby powstawania zobowiązań)
CZYNNOŚCI PRAWNE - złożenie oświadczenia woli (głównie dwustronne, czyli umowy)
Jednostronne - jedno oświadczenie woli. Np.: złożenie oferty, sporządzenie testamentu, przyrzeczenie publiczne, udzielenie pełnomocnictwa
Dwustronne (UMOWY) - najczęstsze
Kryteria podziału umów:
NAZWANE - ustawodawca reguluje, ustala cel; uregulowane w kodeksie cywilnym; np.: umowa sprzedaży…
…, że otrzymał należne świadczenie
Jeżeli wierzyciel odmówi wydania pokwitowania (dłużnik z wyjątkiem pewnych przypadków) może się wstrzymać ze spełnieniem świadczenia i nie popada przez to w zwłokę. Służy mu zawsze prawo złożenia świadczenia do depozytu sądowego, co jest równoznacznie z wykonaniem jego obowiązku
Niezależnie od pokwitowania dłużnik może żądać od wierzyciela zwrotu dokumentu stwierdzającego…
…. Różni się od świadczenia w miejscy wykonania. Umorzenie zobowiązania i stworzenie w jej miejsce nowego o odmiennej treści
Np.: Dłużnik, który na podstawie umowy życzenia posługuje się bezpłatnie samochodem znajomego, zatrzymuje go nadal, ale już jako rzecz najętą
Złożenie do depozytu sądowego - dopuszczalne kiedy dłużnik z jakiś przyczyn nie może spełnić świadczenia do rąk wierzyciela, na przykład…
…, która świadomie skorzystała z wyrządzonej drugiemu szkody
Z uwagi na niepoczytalność lub okoliczności wyłączające bezprawność czynu sprawca nie ponosi odpowiedzialności deliktowej
Nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę osoba niepoczytalna czyli:
małoletni, który nie ukończył 13 lat,
osoba niepoczytalna, osoba działająca w obronie koniecznej
osoba działająca w stanie wyższej konieczności
osoba, która działając stosowała dozwoloną przez prawo samopomoc
Odpowiedzialność za czyny osób niepoczytalnych obciąża tych, na których ciąży obowiązek sprawowania nad nimi nadzoru - odpowiedzialność za cudze czyny
Zgoda osoby pokrzywdzonej na wyrządzenie jej szkody nie wyłącza odpowiedzialności w sposób generalny gdy dotyczy dóbr, którymi człowiek nie może rozporządzać w sposób nieograniczony: zdrowie, całość ciała…
… z parapetu przez sąsiadkę, za wyrządzone szkody odpowiedzialność ponosimy my
NIE ODPOWIADAMY gdy:
Nastąpił skutek siły wyższej, np.: podczas huraganu(jednak gdy wieje silny wiatr który mogliśmy przewidzieć to odpowiadamy)
Szkoda wynika z wyłącznej winy poszkodowanego, np.: włamywacz zarzucił Line z hakiem na balkon i spadła na niego doniczka
Czyn popełniony był wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą…
… poniesiona na rzeczy  nie odpowiada fundusz gwarancyjny
Zasada nominalizmu ≠ zasada waloryzacji(nie realna wartość pieniądza, czyli nie uwzględniamy spadku nabywczej sily pieniądza
CESJA - umowa, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na nowego wierzyciela (cesjonariusza), zazwyczaj załatwiając w ten sposób swoje rozliczenia. Zamiast efektywnego świadczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz