Prawo bankowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - strona 1 Prawo bankowe - strona 2 Prawo bankowe - strona 3

Fragment notatki:

Prawo bankowe Definicja normatywna banku - art. 2 ustawy Prawo bankowe - z definicji tej wynika, że po pierwsze bank jest odrębną osobą prawną. Banki są osobami prawnymi utworzonymi zgodnie z zasadami ustaw. W tym zakresie należy pamiętać, że poza prawem bankowym w grę wchodzi szerego innych ustaw - KC, KSH, prawo spółdzielcze itp itc. Są to osoby działające na podstawie zezwoleń - chodzi o zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Te zezwolenia uprawniają banki do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod tytułem zwrotnym
Musimy znać podział czynności bankowych:
1)czynności bankowe sensu stricto - w sposób naturalny przypisane bankom. Polegają one na tym, że ich wykonanie jest dopuszczone wyłącznie przez banki, w granicach ich statutów przy poszanowaniu ustawy prawo bankowe. W oparciu o art. 5 ustawy prawo bankowe musimy umieć wskazać ze 2,3 przykłady takich czynności - np. przyjmowanie wkładów pienięznych, udzielanie kredytów, prowadzenie rachunków bankowych. 2)czynności bankowe sensu largo- są to czynności typowe dla działania banków, ale mogą być wykonywane przez inne podmioty, nie mające statusu banków- wydawanie kart płatniczych, udzielanie pożyczek, skup wartości dewizowych(?)
3)czynności bankowe bierne - zwane też pasywnymi. gromadzenie wkładów, lokat, emitowanie papierów wartościowych. te czynności zmierzają do powiększenia sumy środków znajdujących się w posiadaniu banków. udzielenie kredytu, pożyczki.
4)czynności bankowe pośredniczące - polegające na świadczeniu usług finansowych: prowadzeniu rachunków, dokonywaniu przelewów etc.
5)czynności obrotu gospodarczego - usługi konsultacyjne, doradcze, nabywanie funduszów inwestycyjnych, obracanie papierami wartościowymi
Rodzaje banków Podstawowe znaczenie ma podział ze względu na formę prawną wyróżniamy banki:
a)państwowe
b)w formie spółek akcyjnych
c)spółdzielcze
Musimy mieć podstawowe informacje na temat banków państwocwych i tych w formie spółek akcyjnych, o spółdzielczych wiedzieć tylko tyle że są.
Ze względu na siedzibę a)krajowe
b)zagraniczne
Nie jest to podział wyczerpujący. Zgodnie z ustawą bank zagraniczny to bank mający siedzibę zagranicą na terytorium państwa niebędącego członkiem UE. Bank który ma siedzibę w Czechach nie jest ani bankiem krajowym, ani zagranicznem. Taki bank to instytucja kredytowa - bank mający siedzibę w państwie UE działający na podstawoeie zezwolenia udzielonego przez władze tego państwa. Wprowadzono takie rozróżnienie z bardzo prostego powodu - bank zagraniczny aby mógł podjąć działalność w Polsce musi uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast w przypadku banków mających siedzibę w kraju UE przyjmujemy zasadę tzw. jednego paszporttu, tzn. jesli ten bank uzyskał zezwolenie swoich władz, to ta zgoda w istocie jest ważna na terytorium całej UE. Czeski fundusz bankowy przejąłby długi w razie gdyby czeski bank upadł, a nie polski.


(…)

… to rozumiec jako jedno ze źródeł wynagrodzenia banku. Szczególne obowiązki banków komercyjnych
1) Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej - Kryczko często o to pyta, bo wiąże się to z ordynacją podatkową - jeden z wyjątków polega na tym że organ adm. publicznej może przechowywać taką informację otrzymaną od banku.
2) Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, wykorzystywaniu banków do tego procederu
3…
… podatkowe mogą wystąpić z takim żądaniem. Organy te jednak występują z takim żądaniem w związku z popełnieniem przestępstw skarbowych, podatkowych.
Ad. 2 - pranie brudnych pieniędzy
Obowiązuje ustawa regulująca tą problematykę (o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Wśród instytucji obowiązanych ustawa ta wymienia nie tylko banki ale także notariuszy, adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wymienia dziesiątki instytucji, różne biura maklerskie, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe. Pranie brudnych pieniędzy jest wielkim zagrożeniem dla gospodarki każdego kraju, dla rynku finansowego, dla waluty danego kraju, dla wiarygodności kraju. Problem ma charakter światowy, w obrocie brudnych pieniędzy 3/4 pochodzi z produkcji i sprzedaży narkotyków. Problem jest na tyle duży,że zajęto się nim w skali całej UE, w tym zakresie istotna jest dyrektywa PE i Rady z 26.10.2005 w sprawie przeciwdziałąnia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Polska ustawa jest implementacją tejże dyrektywy.
Proceder prania brudnych pieniędzy - każdy przypadek gdzie próbuje się wprowadzić do obrotu pieniędzy pochodzących z przestępstw jest przypadkiem prania brudnych pieniędzy, np. jeśli złodziej kupuje za te pieniądze towary. Jeśli sprzedawca wie o tym, to też będzie ponosił odpowiedzialność. Sytuacja może jednak być trudna do oceny gdy np. sprzedawca zna klienta, jakiegoś pijaczka który nagle wydaje kilka tysięcy złotych na ten sprzęt
Trzy fazy:
1)lokowanie lub oddzielenie. oddzielamy…
… jakie podejmuje bank. Współczynnik wypłacalności banku - poniżej niego kapitały w stosunku do aktywów i zobowiązań ważonych ryzykiem nie mogą być niższe. Współczynnik wynosi 8%. W pierwszym roku działalności współczynnik wynosi 15%. Komisja nadzoru finansowego może nakazać bankowi zwiększenie funduszów własnych.
Regulacja sektora banków komercyjnych
Sanacja , czyli postępowanie naprawcze wobec banku.Przesłanki postępowania naprawczego:
-powstanie straty bilansowej
-groźba wystąpienia takiej straty
-powstanie groźby niewypłacalności banku
-groźba utraty płynności banku
Jeśli wystąpi jedna z tych przysłanek, które są ze sobą w istocie powiązane, zarząd banku powiadamia o tym komisję nadzoru finansowego i opracowuje program sanacyjny. Program naprawczy z jedenj strony wskazuje na genezęt rudności, ale nade…
… (np. banki hipoteczne)
Banki państwowe tworzone są w drodze rozporządzenia przez RM na wniosek ministra skarbu państwa, i jest on opiniowany przez komisję nadzoru finansowego (komisja nie wydaje zezwolenia, tylko opiniuje wniosek!) Rozporządzenie określa przedmiot, zakres działania tego banku i co najważniejsze określa środki wydzielone z majątku SP które stają się majątkiem banku. Te środki…
… jest potrzeba zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Jest to jedyna merytoryczna przesłanka w oparciu o którą komisja może zgłosić taki sprzeciw, pozostałe przesłanki mają charakter formalny. Ta merytoryczna przesłanka sprawia że podmiot państwowy sprawdza wiarygodność podmiotu składającego zawiadomienie oraz podmiotów powiązanych z tym podmiotem (może być podmiotem zaleznym, wtedy sprawdzamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz