Nadzór bankowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór bankowy-opracowanie - strona 1 Nadzór bankowy-opracowanie - strona 2 Nadzór bankowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Nadzór bankowy Działalność banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw instytucji kredytowych podlega nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Banki są obowiązane do wnoszenia wpłat z tytułu nadzoru bankowego. Należności te podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Minister Finansów lub Minister Skarbu Państwa może wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o podjęcie czynności lub środków w ramach nadzoru.
Celem nadzoru jest zapewnienie: 1)  bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych
2)  zgodności działalności banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku
Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają w szczególności na: 1)  dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banków
2)  badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej
3)  badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
4)  badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych
5)  badaniu przestrzegania określonych prawem limitów
6)  badaniu przestrzegania określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków
7) dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego
Czynności kontrolne podejmowane są przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego po doręczeniu upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz okazaniu legitymacji służbowej. Badanie sprawozdań finansowych banku, a także oddziału banku zagranicznego, może być zlecone tylko biegłym rewidentom.
Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru zlecić bankowi w szczególności:
podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności płatniczej lub osiągania i przestrzegania norm
zwiększenie funduszy własnych
zaniechanie określonych form reklamy
opracowanie i stosowanie procedur, które zapewnią utrzymywanie, bieżące szacowanie i przegląd kapitału wewnętrznego oraz funkcjonowanie systemu zarządzania bankiem
zastosowanie szczególnych zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków lub odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, lub szczególnego traktowania aktywów przy obliczaniu wymogów kapitałowych


(…)

… o ustanowieniu kuratora bank może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od doręczenia decyzji. Kurator ma prawo:
uczestniczyć w posiedzeniach organów banku
uzyskiwać wszelkie informacje niezbędne do wykonywania jego funkcji
wnieść sprzeciw wobec uchwał i decyzji zarządu i rady nadzorczej
zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub walnego zgromadzenia banku spółdzielczego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz