Prawo administracyjne - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Ma 94 strony. Można w niej znaleźć takie zagadnienia jak: pojęcie administracji, związanie administracji prawem, typy norm, administracja centralna, podział terytorialny, pracownicy administracji, akty administracyjne, czynności cywilnoprawne, sądownictwo administracyjne, kontrola administracji,

Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego
ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Pojęcie Administracji
2 znaczenia:
Administracja jest pewną organizacją skła­dającą się z różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów, tj. jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, mający realizować zadania państwowe (publiczne).
Administracja jest pewną działalnością. Administracja państwowa w znaczeniu ścisłym - gdy działalność tę prowadzi państwo jako określona organizacja
Administracja państwowa w znaczeniu szerszym - gdy działalność taką prowadzą także inne organy i instytucje,
administracja publiczna - obejmująca administrację państwową w znaczeniu ścisłym i admini­strację wykonywaną przez owe inne organy i instytucje nienależące do aparatu państwowego
Administracja tylko publiczna - gdy działalność prowadzą wyłącznie organy i instytucje niepaństwowe
Administracja prywatna - gdy działalność podejmowaną przez instytucje lub podmioty niepubliczne (nie mają na celu realizacji zadań publicznych).
Aby określić administracje w danym państwie, należy uwzględnić niektóre zasady ustroju politycznego oraz podstawowe zadania (cele) i funkcje państwa.
W okresie międzywojennym i do lat 50'tych określano administracje definicją negatywną, np. S. Kasznica „Administracja to ta działalność państwa, która pozostaje po wyeliminowaniu działalności ustawodawczej i sądowej” (podobnie T. Bigo → planowa działalność państwa zmierzająca do pewnych celów, niebędąca ustawodawstwem ani sądownictwem). Do definicji negatywnych dodawano nieraz pewne cechy, ale były one podawane przykładowo, pomocniczo. Formułowano definicje negatywne, gdyż panował pogląd, że administracji państwowej nie da się określić w sposób uogólniający i wyczerpujący.
administracja ma na celu dobro ogólne, interes publiczny
podobne definicje w innych krajach
Na początku lat 50'tych w PRL zdefiniowano administrację → „administracja PRL to jedna z form działalności państwo­wej prowadzonej pod kierownictwem PZPR na podstawie ustaw wyrażających wolę i interesy ludu pracującego miast i wsi, polegająca na organizowaniu bezpo­średniej, praktycznej realizacji zadań państwa ludowego, w szczególności budowy podstaw socjalizmu, ograniczania i ostatecznej likwidacji obalonych klas wyzys­kiwaczy, obrony i ochrony narastających zdobyczy ludu pracującego oraz obrony państwa przed agresją światowego imperializmu i zabezpieczenia światowego po­koju”. Lata 70'te - nowe określenie administracji poprzez podmiot i wykonywane funkcje → „A.P. to system pod­miotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku we­ ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz