Prawo administracyjne - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - wykład 3 - strona 1 Prawo administracyjne - wykład 3 - strona 2 Prawo administracyjne - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 24.10.2011
Pojęcia Prawa administracyjnego procesowego i jego cechy.
Treść zależy od przyjętych założeń teoretycznych dotyczących sposobu rozumienia pojęcia prawa administracyjnego - możliwe jest wąskie lub szeroko rozumiane pojęcia prawa procesowego
Jeśli przyjmiemy, że prawo administracyjne równa się prawo materialnemu przyznaje organom kompetencje do stosowania prawo to rozumiemy wąsko:
 zbiór norm prawnych regulujących postępowanie administracyjne oraz
normy postępowania egzekucyjnego w administracji (tryb przymusowej realizacji obowiązków z zakresu administracji publicznej
w takim ujęciu definicja prawa administracyjnego procesowego obejmuje:
 Część norm procesowych, które nie są funkcjonalnie powiązane ze stosowanie prawa administracyjnego procesowego
są to normy, które regulują tryb przymusowej realizacji obowiązków wynikających z innych źródeł niż decyzja administracyjna - bezpośrednio z normy prawa administracyjnego
 aby zapewnić spójność w wąskim ujęciu należałoby je ograniczyć do norm regulujących tzw. Jurysdykcyjnego postępowanie administracyjne, wyłączając z jego zakresu normy prawne regulujące postępowanie egzekucyjne w administracji
Przy założeniu, że prawo administracyjne reguluje działalność administracji publicznej, prawo administracyjne procesowe będzie zdefiniowanie sposób szeroki jako zbiór norm regulujących tryb tej działalności:
definicja ta okazuję się szeroko, gdy uwzględni się zakres działalności administracji publicznej
należy ja zawęzić poprzez wyłączeniem jej zakresu norm:
procesowych regulujących tryb realizacji przez administrację norm prawa cywilnego
oraz procesowych regulujących tryb realizacji norm prawa karnego.
w konsekwencji prawo administracyjne procesowe to: zbiór norm prawnych regulujących zróżnicowane procedury, prowadzone przez organy administracji publicznej z wyłączaniem:
procedur prowadzących do podjęcia przez te organy działań w formach cywilnoprawych
oraz procedur do wymierzenia kar
W tym rozumieniu prawa administracyjne procesowe obejmuje normy regulujące: procedur prawotwórcze administracji publicznej; procedur stosowania prawa administracyjnego; procedur wydawania zaświadczeń; procedur rozpatrywania skarg i wniosków;
procedur rozstrzygnięcia przez organy administracji publicznej sporów kompetencyjnych;
procedury kierowania działalności podmiotów hierarchicznie poporządkowanych w administracji;
procedur wykonywaniu nadzoru i kontroli; procedur koordynacji działań administracji publicznej


(…)

… wywłaszczeniowe”
 III etap - okres II wojny światowej - Maurycy Jaroszyński pracował nad problemami samorządu. F. Longchampes
St. Kasznica- były drukowane pod pseudonimami
Po II wojnie światowej
M. Zimmermann, Jerzy Starościak, Wacław Dawidowicz „Ogólne postępowanie administracyjne”, „wstęp do nauki prawno-administracyjnych”; „ Zarys procesu administracyjnego” Rozgraniczenie prawa administracyjnego…
… demokratycznego państwa prawego i ochrony praw człowieka;
w wyniku ewolucji stało się prawem dwustronnie wiążące: (reguluje organizację i aktywność administracji publicznej; a także wolnych obywateli i ich zrzeszeń określając ich obowiązki i uprawnienia)
W rozważaniach o genezie i powstawaniu prawa należy zwrócić uwagę na cechy administracji w państwie: absolutyzmu, monarchii konstytucyjnej i państwa prawa…
… do rozwoju gospodarczego i społecznego państwa. MONARCHIA KONSTYTUCYJNA
Począwszy od końca XVIII w do początku wieku XIX
Pojawienie się podział władz,
 jedyna władza wykonawcza pozostaje w ręku monarchy; władza ustawodawcza w ręku parlamentu wybieranego przez społeczeństwo lub jego przedstawicieli, stanowiąc prawo powszechnie obowiązujące, w tym monarchę
Nadzór nad administracją sprawował monarcha…
… parlamentu następuje rozwój państwa prawa praworządnego, w której obowiązuje zasada wyłączność ustawy.
Faza II rozwoju monarchii konstytucyjnej - wzrasta rola parlamentu i wzrasta liczba ustaw- bez wyraźnego przepisu nie mogą powstać żadne prawa i obowiązki obywateli: ustawy nakładają prawa i obowiązki na administrację jak i na obywateli, normy dwustronne; administracja mogła podejmować tylko działania…
… ogólnych postępowania, konstrukcji stron postępowania, wielość stron, terminów załatwiania spraw; decyzji administracyjnej, jako aktu kończący postępowanie administracyjne;
zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia, źródeł obowiązków podanych egzekucji admni; środków egzekucyjne,
zasad stosowania środków egzekucyjnych, ochrona praw zobowiązanego
Szczególne problemy: Kognicji sądów administracyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz