Inne gałęzie prawa - omówienie(I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne gałęzie prawa - omówienie(I sem) - strona 1

Fragment notatki:

Rozgraniczenie między prawem administracyjnym a innymi gałęziami prawa:
-Rozgraniczenie nie nasuwa trudności w przypadku, gdy przedmur regulacji danej gałęzi prawa jest różny od sfery prawa administracyjnej; problem jest gdy zachodzą związki między gałęziami;
-Związek z prawem konstytucyjnym- związki prawa konstytucyjnego z prawem administracyjnym są ścisłe; obie gałęzie praw należą do dziedziny prawa publicznego i dotyczą działania organów państwa podejmowanych w interesie publicznym; łączy je również posługiwanie się tymi samymi metodami, regułami i konstrukcjami; prawo administracyjne jest częścią konstytucyjnego porządku prawnego; mniej ścisły związek jeśli chodzi o normy prawa materialnego i procesowego;
-Związek z prawem cywilnym- dwa stanowiska:
rozgraniczenie nie jest możliwe;
rozgraniczenie jest możliwe i ujmowane jest jako rozgraniczenie prawa publicznego od prawa prywatnego;
Są trzy zasadnicze grupy rozgraniczenia:
teoria interesu- prawo publiczne służy interesowi publicznemu; prawo prywatne ma służyć ochronie interesu prywatnego;
teoria podporządkowania- nadrzędność państwa i podporządkowania obywatela, wtedy prawo publiczne; w przypadku pozycja stron jest równa to jest prawo prywatne;
teoria przedmiotu- do prawa publicznego nalezą normy, które uprawniają lub zobowiązują podmioty dysponujące władztwem państwowym; prawo prywatne zawiera normy uprawniające lub zobowiązujące;
-związek z prawem karnym- prawo administracyjne z prawem karnym łączą ścisłe związki; prawo karne nie wyznacza reguł życia społecznego, nie nakazuje, nie zakazuje; kwalifikacja czynu i odpowiedzialność karna opiera się na interpretacji przepisów zawartych do prawa administracyjnego; orzeczenie sądu w sprawie odpowiedzialności karnej niekiedy determinowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prejudycjalnej przez sądy administracyjne lub organ administracyjny; czasami rozstrzygnięcie o charakterze administracyjnym zależy od uprzedniego stanowiska zajętego przez organ ścigania lub orzekania w sprawie karnej; podobnie w przypadku prawa wykroczeń stanowiącego kombinacje prawa administracyjnego i karnego (określane prawem karnoadministracyjnym);
-związek z prawem finansowym- kiedyś prawo finansowe traktowano jako część prawa administracyjnego; granice są płynne, wyznacza się je umownie na potrzeby dydaktyczne, właściwości organów;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz