Prawo administracyjne - stosunki administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - stosunki administracyjne - strona 1

Fragment notatki:


Prawo administracyjne
I Pojecie administracji publicznej i prawa administracyjnego
Ujęcie
ADMINISTACJA PUBLICZNA
Podmiotowe (organizacyjne)
naczelne i centralne organy administracji rządowej
terenowe organy administracji rządowej (wojewoda)
organy administracji samorządowej (JST) np. prezydent miasta, wójt gminy
inne podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji powołane na mocy ustaw lub na zlecenie
Przedmiotowe (materialne)
Są to sprawy administracyjne, zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej - definicja pozytywna
Działalność państwa, która pozostaje po wyodrębnieniu działalności ustawodawczej i sądowniczej - definicja negatywna
Formalne
Jest to cała działalność organów administracji publicznej
Podział administracji publicznej na ujęcie podmiotowe i przedmiotowe ma istotne znaczenie z tego powodu, iż wiąże się z zasadą podziału władzy. Zasada podziału władzy polega na przydzieleniu określonych działań państwa określonym organom państwowym.
Cechy administracji publicznej:
jest ukierunkowana na interes publiczny (w PRL „interes społeczny”)
cechuje ją aktywność, inicjatywa (wykonuje zadania, które nie są szczegółowo określone ustawą np. budowa dróg), działanie ukierunkowane na przyszłość (administracja wykonuje ustawy, czyli to co ustawodawcza określa generale i abstrakcyjnie, administracja ma przekształcić w rzeczywistość)
administracja podejmuje konkretne środki do regulowania spraw jednostkowych i urzeczywistniania określonych przedsięwzięć (ta cecha odróżnia administracje od ustawodawstwa, które jest abstrakcyjne i generalne)
Władztwo (imperium) administracyjne - możliwość użycia przymusu bezpośredniego (czyli beż udziału sądu) przez organy administracji publicznej dla realizacji ich jednostkowych rozstrzygnięć (zarządzeń).
Delegacja władztwa: organy administracji publicznej w zakresie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Akty administracyjne, w celu użycie bezpośredniego przymusu, korzystają z domniemania ważności. Podmiot, którego akt dotyczy, jest zobowiązany dostosować się do niego, a jedynie inny organ państwowy, z reguły organ wyższego stopnia, posiadający odpowiednie kompetencje, może taki akt znieść albo zastąpić innym aktem, zwalniając w ten sposób adresata aktu od obowiązku zastosowania się do aktu poprzedniego.
Klasyfikacja administracji publicznej
Podział ze względu na kryterium środków stosowanych przez administrację publiczną dla realizacji jej zadań
administracja władcza (zwierzchnia) - realizacja zadań administracji publicznej poprzez wydawanie jednostronnych aktów prawnych (z wykorzystaniem atrybutu przymusu), czyli ingerencja w sferę prawną obywatela np. prawo o ruchu drogowym, wywłaszczenie, zobowiązania podatkowe.


(…)

… oraz Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości - art.144 ust.2 i 5, art.187 ust.1)
Zasady techniki prawodawczej - Monitor Polski nr 44 poz. 310 załącznik do uchwały 147 Rady Ministrów z 25.11 1991 r.
UPOWAŻNIENIE
FAKULTATYWNE (dobrowolne)
OBLIGATORYJNE (obowiązkowe)
PRZYKŁAD: „Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia...”
PRZYKŁAD: „Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia…
… dziecka.
Akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani w kolejności:
    1. ojciec
    2. lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
    3. matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala
Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany szpital lub zakład.
Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa.
 
Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, może być za zgodą matki uznane przez ojca przed sporządzeniem aktu urodzenia, przy sporządzaniu aktu urodzenia lub po sporządzeniu tego aktu.
Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu…
… odróżnić płci dziecka.
Rodzice mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
 
Po sporządzeniu aktu urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego, wydaje osobie zgłaszającej urodzenie, odpisy skrócone aktu urodzenia w liczbie 3 egzemplarzy wolne…
… lat szesnaście.
 
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są obowiązane przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo:
1. dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu  urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie…
… o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
3. złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Na wniosek cudzoziemca sąd może go zwolnić od złożenia…
dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, karty stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP) oraz oznaczenie organu, który go wydał 12. datę zgonu 1. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej w formie czynności materialno-technicznej. Numer PESEL nadaje się: a) obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, a także osobom ubiegającym…
…, prokuraturze, organom policji, straży granicznej, służby więziennej, ABW, Agencji Wywiadu a także organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego
innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom w zakresie potrzebnym do realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny, jeżeli po ich wykorzystaniu w celach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz