Prawo administracyjne - Skargi

Nasza ocena:

4
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - Skargi - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia poruszane w tej notatce to: Organy przedstawicielskie w samorządach terytorialnych- każdy organ jest szeroko opisany, znajdziecie tutaj informację jakie zadania należą do organów wykonawczych, jak skonstruować i co powinna zawierać skarga na uchwałę lub zarządzenie organów samorządu publiczne prawo podmiotowe. Materiał porusza także takie zagadnienia jak: ustawa o komitecie do spraw europejskich, krata praw podstawowych, zasady demokratycznego państwa prawnego. Materiał jest obszerny zawiera plik w formacie doc jak i zeskanowane notatki. Przeczytajcie ten materiał i poszerzcie swoją wiedzę z dziedziny prawa administracyjnego.

Organy przedstawicielskie w samorządach terytorialnych
Rada gminy, rada powiatu i sejmik wojewódzki.
Mają swoich przewodniczących i ich zastępców w liczbie od 1 do 3. Przewodniczący mają obowiązek prowadzenie sesji, przygotowywanie ich, uchwalanie ustaw. Odwoływani w tym samym trybie jak powoływani (głosowanie tajne)
Organy kontrolne- komisje, powoływane na zasadach regulaminy. Radny może być członkiem tylko 2 komisji. Komisja Rewizyjna to komisja obligatoryjna,musi być powołany w każdym organie terytorialnym, ale nie może się składa z przewodniczącego, zastępcy, a w województwie też z członków zarządu.
Status radnych jest pewnym sposób szczególny. Niezłożenie ślubowania równoznaczne jest ze zrzeczeniem się z urzędu. Nie jest to mandat wiążący. Ma obowiązek brania udział w pracach organu, komisji itp. Radnemu przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszowi publicznemu i ochrona przed zwolnieniem z pracy (może być zwolniony za zgodą rady lyb sejmu których jest członkiem, przy czym, jeżeli przyczyną są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu, rada nie może takiej zgody wyrazić.) Prawo, które wcześniej było nieograniczone- diety za udział w pracach rad (ustawowo określona wysokość diet).
Odnosi się do radych wszystkich trzech jednostek samorządowych:
-Radny musi złożyć oświadczenie majątkowe (instrument anty korupcyjny), członkowie zarządu też; nie złożenie tego w terminie może prowadzić do wygaśnięcia mandatu
-z radnym nie mogą być relacje pracy w jednostce, w której uzyskał mandat; nie mogą też zawierać umowy cywilne
-nie mogą podejmować dodatkowych zajęć, które by mogło naruszać jego bezstronność; nie mogą także przyjmować darowizn w związku z pełnieniem mandatu
-nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia jednostki, w której uzyskali mandat ani być zarządzającym taką działalnością
-zakaz głosowania w sprawach dotyczących interesu radnego
-akcje i udziały w spółkach, które są albo spółkami jednostek samorządu, albo w których jednostka samorządu ma akcje lub udziały- maksymalnie można mieć 10%
-ustawy samorządowe określają kompetencje, które organy stanowiące posiadają na wyłączność np. uchwalanie budżetu, wybieranie i odwoływanie zarządu (powiat), ponad to w gminie rg jest właściwa do wszystkich spraw nie zastrzeżonych na rzecz innych organów (klauzula generalna)
W gminie organem wykonawczym jest wójt, burmistrz, prezydent.
Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w którym organ...
Prezydent jest w miastach powyżej 100 tys mieszkańców oraz miasta, w których w momencie wejścia ustawy o samorządzie gminnym miało mniej mieszkańców, ale był prezydent.
W, B, P wybrani są w wyborach bezpośredni. Taki sposób wybory rzutuje na ich relacje z RG, która, choć kontroluje (m.in. przez absolutorium)ich działalność nie może ich odwołać

(…)

… do wykonywania określonych zdań,w tym wydawania decyzji administracyjnych, także inne podmioty- gminne jednostki organizacyjne np. upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Tylko w gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze, którym statuty nadaje RG. Na terenach wiejskich mogą to być sołectwa, w miastach dzielnice i osiedla. W sołectwie organem stanowiącym jest zebranie wiejskie, wykonawczym- sołtys, którego wspomaga rada sołecka (nie ma własnych, ustawowych kompetencji, wynika ze statutów, które uchwali rada).
Organ ustawodawczy w mieście- Rada dzielnicy i rada osiedla, organem wykonawczym- zarząd (z przewodniczącym na czele przy czym zamiast rady może być zebranie mieszkańców). Inne organy nie przewidziane ustawą- komitety domowe.
Warszawa jest obligatoryjnie podzielona na dzielnice.
Jednostki…
… nadzorcze (akt nadzoru- zbiorcze pojęcie, to może być także zarządzenie zastępcze).
Zaczynamy od oznaczenia własnej osoby (adres m.in.) i wskazujemy akt, który zaskarżamy, następnie wskazujemy na czym polega naruszenie.
Wnosząc skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze:
-na podstawie uchwały organu który podjął akt którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze
-wnosi się w ciągu 30 dni od doręczenie rozstrzygnięcia (nie ma żadnego wezwania)
Może być wniesiona przez jednostkę zarządu terytorialnego.
Nie ma opłat (wolne od opłat sądowych).
Skarga wojewody na uchwalę.
Nie ma wymogu naruszenia interesu prawnego, ale musi ustawy wprost wynikać prawo do takiej skargi.
Wskazujemy czyje rozstrzygnięcie nadzorcze zaskarżamy (Prezesa RM i wojewody np. Łódzkiego).
Piszemy dlaczego uważamy, ze dane rozstrzygnięcie nadzorcze narusza…
…. Jeżeli się zdecydujemy, ze zwracamy się do adwokata to on zwróci się o opłatę i dokona wpłaty za koszty procesowe. Ale nie musimy korzystać z pomocy adwokata. Skarga musi spełniać zasady pisma procesowego (z lewej u góry musimy podać pełne swoje dane). Sąd się do nas zwróci o dokonanie wpłaty (skarga na uchwałę RG- 100 zł, 7 dni na opłatę, pełnomocnik jeśli nie uiści wpłaty to skarga jest odrzucona). Wnoszą skargę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz