Prawo administracyjne - pytania do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 910
Wyświetleń: 7455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - pytania do egzaminu - strona 1 Prawo administracyjne - pytania do egzaminu - strona 2 Prawo administracyjne - pytania do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Zawiera zagadnienia oraz pytania z egzaminu.

Przedstaw definicję administracji publicznej. Jak rozumiesz stwierdzenie, że administracja jest związana prawem?
Wskaż podstawowe cechy administracji publicznej....

Omów znaczenie Konstytucji wśród źródeł prawa administracyjnego. Omów znaczenie ustawy oraz rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy jako źródła prawa administracyjnego...

Scharakteryzuj pojęcie przymusu administracyjnego oraz opisz instrument realizacji tego przymusu.
Co to jest sankcja administracyjna? Wskaż środki, jakie może użyć organ administracji w ramach stosowania sankcji...

Omów kompetencje Prezesa Rady Ministrów;
Przedstaw ogólnie zadania Rady Legislacyjnej, Rządowego Centrum Legislacji oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów...

PRAWO ADMINISTRACYJNE
Zagadnienia wstępne
Przedstaw definicję administracji publicznej. Jak rozumiesz stwierdzenie, że administracja jest związana prawem?
Wskaż podstawowe cechy administracji publicznej.
Co rozumiesz pod pojęciem sfery wewnętrznej i sfery zewnętrznej administracji?
Scharakteryzuj podstawowe funkcje administracji. Wskaż przykłady poszczególnych funkcji administracji.
Omów szczegółowo funkcję porządkowo-reglamentacyjną administracji.
Omów szczegółowo pojęcie „policji administracyjnej”.
Omów szczegółowo funkcję reglamentacyjną administracji.
Omów szczegółowo funkcję regulacyjną administracji.
Omów szczegółowo funkcję świadczącą administracji.
Scharakteryzuj pojęcie prawa administracyjnego oraz wskaż podstawowe działy prawa administracyjnego.
Wymień typy norm w prawie administracyjnym oraz określ ich rolę. Na wybranych przykładach zawartych w ustawach wskaż poszczególne typy norm prawa administracyjnego.
Scharakteryzuj pojęcie źródeł prawa administracyjnego. Wymień źródła prawa administracyjnego.
Omów znaczenie Konstytucji wśród źródeł prawa administracyjnego. Omów znaczenie ustawy oraz rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy jako źródła prawa administracyjnego.
Omów miejsce aktów prawa miejscowego w hierarchii źródeł prawa.
Wymień i omów źródła prawa wspólnotowego istotne dla organów administracji państw członkowskich. Omów zasady prawa wspólnotowego determinujące obowiązki organów administracji przy jego stosowaniu.
Scharakteryzuj rolę i znaczenie aktów prawa wewnętrznego w działaniu administracji, omów jego przykłady.
Podstawowe pojęcia
Określ, co rozumiesz pod pojęciem władztwa administracyjnego?
Wskaż podstawowe cechy stosunku administracyjnoprawnego.
Scharakteryzuj pojęcie przymusu administracyjnego oraz opisz instrument realizacji tego przymusu.
Co to jest sankcja administracyjna? Wskaż środki, jakie może użyć organ administracji w ramach stosowania sankcji.
Omów pojęcie podmiotu administrującego.
Wskaż podstawowe cechy wyróżniające organ administracji.
Wskaż podziały organów administracji według różnorodnych kryteriów i podaj przykłady organów w każdym z zaprezentowanych podziałów.
Omów pojęcia i wskaż różnice pomiędzy zakresem działania, kompetencją a właściwością organu administracji.
Omów rodzaje właściwości ustawowej. Wskaż charakter norm prawnych określających poszczególne rodzaje właściwości.
Omów sposób precyzowania właściwości miejscowej.
Scharakteryzuj pojęcie właściwości delegacyjnej.
Omów pojęcie samorządu.
Przedstaw definicję samorządu terytorialnego.

(…)

…. Omów instytucję nadzoru nad stowarzyszeniami.
Wskaż szczególne typy stowarzyszeń, regulowane odrębnymi aktami prawnymi.
Omów procedurę uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Administracyjnoprawna regulacja ochrony danych osobowych i informacji oraz dostępu do informacji
Zdefiniuj pojęcie „informacji publicznej”.
Jakie uprawnienia obejmuje prawo do informacji publicznej?
Wskaż podmioty obowiązane do udzielania informacji publicznej. Omów sposób udostępniania informacji publicznej.
Scharakteryzuj pojęcie tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej. Przedstaw procedurę klasyfikowania informacji niejawnych. Przedstaw organizację informacji niejawnych w danej jednostce.
Zdefiniuj pojęcie „stowarzyszenia” (wskaż rodzaje stowarzyszeń).
Omów procedurę dostępu do informacji niejawnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz