Prawo administracyjne - podział, cechy, stosunek prawny, prawo podmiotowe

Nasza ocena:

4
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - podział, cechy, stosunek prawny, prawo podmiotowe - strona 1

Fragment notatki:

Administracja:
Górnicza,
Ochrony środowiska,
Oświaty.
Bezpieczeństwa I porządku publicznego.
Podział administracji ze względu na resorty administracji:
Administracja spraw wewnętrznych.
Administracja spraw zagranicznych.
Administracja wojskowa.
Administracja skarbowa.
Administracja sprawiedliwości.
Podział administracji ze względu na charakter działań:
Administracja władcza.
Określana jest jako imperium, inaczej też reglamentacyjna. Administracja ta realizuje zadania o charakterze reglamentacyjno - dystrybucyjnym, porządkowym, za pomocą władczych form, głównie aktów administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń, koncesji), zabezpieczonych możliwością zastosowania przymusu państwowego. Administracja ta była pierwotnie określana jako policja administracyjna. Jej celem działania jest zapewnienie spokoju, bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego. Także ochrona życia I zdrowia ludzkiego. Realizują ją służby, inspekcje, straże. np. Organy policji, straż miejska, straż graniczna.
Administracja niewładcza.
Określna jest jako gestia albo inaczej świadcząca, zawiadowcza. Jej celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych ludności poprzez organizowanie I świadczenie usług publicznych w sferze infrastruktury komunalnej (zaopatrzenie w gaz, wodę, energię elektryczną), socjalnej, oświaty, kultury. Administracja niewładcza wykorzystuje do swoich zadań formy niewładcze, a min. takie jak umowy, porozumienia, kontrakty. Administracja ta realizuje funkcje służby publicznej. PRAWO ADMINISTRACYJNE
Jest to bardzo szeroki zakres regulacji. Praktycznie wszystkich sfer życia dotyczą przepisy prawa administracyjnego. Normy prawa administracyjnego dotyczą wszystkich kategorii podmiotów: osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wiążą te normy podmioty administrujące I administrowane.
Podstawowa definicja prawa administracyjnego:
Prawo administracyjne jest to gałąź prawa, która normuje:
a) tworzenie struktury organizacyjnej,
b) zadania i zasady działania podmiotów administrujących,
c)relacje między tymi podmiotami (administrującymi),
d)prawa i obowiązki podmiotów administrowanych.
Podziały prawa administracyjnego.
Ze względu na stosunek łączący administrującego z administrowanym wyodrębnimy:
Sferę wewnętrzną p. a.
Sferę zewnętrzną p. a.
Ze względu na przedmiot regulacji wyróżnimy:
Prawo ogólne,
Prawo szczególne.
Cechy prawa administracyjnego:
Szeroki zakres regulacji, zróżnicowanie.


(…)

… administracyjnego. Przepisy p. a. zawierają najczęściej normy bezwzględnie obowiązujące - ius cogens - których zastosowanie jest zabezpieczony władztwem publicznym. Upolitycznienie prawa administracyjnego. Cecha ta pojawia się na każdym etapie: inicjowania, tworzenia, stosowania, dokonywania wykładni. EUROPEIZACJA P.A, stosunek i sytuacja administracyjno - prawna. Europeizacja prawa administracyjnego. Jest to pojęcie określane w dwóch znaczeniach czyli w znaczeniu węższym I szerszym. W znaczeniu węższym jest to związane ściśle z pojęciem prawa europejskiego. W węższym znaczeniu prawo europejskie jest to prawo Unii Europejskiej, a w znaczeniu szerszym prawo europejskie jest rezultatem również działalności innych pozaunijnych organizacji zajmujących się współpracą europejską, np. Rada Europy.
Polska…
…) I zapewnieniem jego przestrzegania.
Normy prawa Unii Europejskiej są niezwykle zróżnicowane pod względem treści, formy, charakteru. Normy te mogą wiązać bezwzględnie albo względnie, pośrednio albo bezpośrednio, mogą mieć charakter generalny I abstrakcyjny albo indywidualny I konkretny. Normy te mogą wiązać różne podmioty, np. Instytucje wspólnoty, całe państwa członkowskie jak I podmioty w ramach tych państw - w tym osoby fizyczne. Skutki europeizacji widoczne są na etapie tworzenia prawa, nadawania mu mocy wiążącej, także na etapie jego stosowania I wykładni. Pod wpływem prawa UE, normy polskiego prawa administracyjnego stały się jeszcze bardziej zróżnicowane I obszerne. Pojawiły się nowe instytucje, nowe wyspecjalizowane podmioty, np. Komitet Integracji Europejskiej; nowe procedury, nowe zasady, pojęcia prawne…
… (klauzule generalne), inne są bardziej szczegółowe, jedne dotyczą systemu prawa, inne będą właściwe tylko dla prawa administracyjnego, różnych jest też charakter prawny tych zasad, niektóre wprost są określone w ustawie (expressis verbis), natomiast inne nie są określone wprost.
Zasady:
Demokratycznego państwa prawnego.
Została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 1989 roku. Obecnie jej podstawę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz