Prawo administracyjne - opracowanie - Akty wewnętrzne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - opracowanie - Akty wewnętrzne - strona 1 Prawo administracyjne - opracowanie - Akty wewnętrzne - strona 2 Prawo administracyjne - opracowanie - Akty wewnętrzne - strona 3

Fragment notatki:

Akty wewnętrzne. Obok norm prawa powszechnie obowiązującego istnieje dziedzina norm prawa wewnętrznie obowiązującego i są to akty wewnętrzne adm., które mogą zawierać normy prawne i bardzo często je zawierają. Kryterium jakie odróżnia akty wewnętrzne od aktów zaliczanych do źródeł prawa powszechnie obowiązującego jest adresat normy prawnej. Adresatami aktów wewnętrznych są jednostki organizacyjne oraz pracownicy tych jednostek podporządkowani organom wydającym te akty; w przypadku zakładów publicznych użytkownicy tych zakładów, np. uczniowie pacjenci. Chodzi więc o podmioty podporządkowane organowi wydającemu akt organizacyjny lub służbowy. Źródłami prawa wewnętrznego mogą być uchwały organów kolegialnych i zarządzenia organów monokratycznych. Akty wewnętrzne mogą nosić różne nazwy, jak, np. regulamin, instrukcja, pismo ogólne, itp. Akty wewnętrzne regulują różne kwestie jak np. nałożenie na podporządkowane jednostki lub ich organy określonych obowiązków, mogą mieć cechy interpretacyjne przez nałożenie obowiązku stosowania określonej wykładni prawa. Cecha charakterystyczną aktów wewnętrznych jest określony krąg adresatów ich obowiązywania; kierowane są one jedynie do podmiotów podporządkowanych organowi wydającemu ten akt organizacyjny lub służbowy. Akty takie nie mogą regulować praw i obowiązków obywateli, osób prawnych i ich organizacji (jeżeli nie znajdują się one w zależności organizacyjnej lub służbowej) i kwestia ta została uregulowana w przepisach konstytucyjnych. Akty wew. wydawane są na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych i maja charakter poleceń służbowych regulowanych na podstawie przepisów regulujących zależności służbową. Akty wew. poddawane są kontroli organu nadzorującego daną jednostkę wydającą dany akt, może być również wymagane zatwierdzenie takiego aktu przez organ nadzoru.
Normy techniczne. Rozwój faktyczny gospodarki i techniki we współczesnym świecie zmusza państwo do wkraczania w coraz szersze dziedziny życia codziennego za pomocą tworzenia norm technicznych (jako norm prawnych). Normy techniczne mają za zadanie stworzenie warunków pozwalających na kooperację oraz dążenie do podniesienia jakości produkowanych wyrobów. Nadanie normom technicznym charakteru norm prawnych chroni przed dowolnością i możliwością występowania niekorzystnych zjawisk w dziedzinie jaką normy techniczne regulują. Z normami technicznymi mamy do czynienia w aspekcie krajowym i zagranicznym, pozwalają one na ujednolicenie takich dziedzin jak przewozy krajowe, morskie i lotnicze. Ich wprowadzenie odbywa się w interesie producentów i konsumentów. Zastosowanie norm technicznych odgrywa istotna role w ochronie środowiska i człowieka przed takimi uciążliwościami jak hałas, promieniowanie, zanieczyszczenia oraz wiele innych aspektów życia człowieka. W Polsce ustawa dotycząca polskich norm „PN” określa takie zagadnienia jak bezpieczeństwo pracy, podstawowe cechy jakościowe dla określonych grup wyrobów, zasady projektowania budynków, sporządzania dokumentacji technicznej itp. Polskie normy ustanawia Polski Komitet Normalizacyjny, który podlega Prezesowi RM. Obowiązek stanowienia PN może wprowadzać minister właściwy w sprawach należących do zakresu działań tego ministra. PN są podstawą do oceny wyrobów zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz usług mogących stwarzać zagrożenie lub które służą ratowaniu życia, zdrowia i środowiska.

(…)

…)Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji: 1) Dziennik Ustaw RP; 2) Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”; 3) Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B”; Wydawane przez ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz kierowników urzędów centralnych: 4)dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej; 5) dzienniki urzędowe urzędów centralnych; Wydawane przez wojewodę: 6) wojewódzki dziennik urzędowy.
Dziennik Ustaw RP. Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji. Należy do dzienników promulgacyjnych. Dziennik Ustaw możemy jednocześnie zaliczyć do oficjalnych, powszechnie dostępnych źródeł poznania prawa, gdyż znajdują się w nim ustanowione przez odpowiednie, kompetentne do tego celu organy państwowe. W Dzienniku Ustaw RP ogłasza się: 1)Konstytucję, 2)ustawy, 3)rozporządzenia z mocą ustawy wydawane przez Prezydenta RP, 4)rozporządzenia wydawane przez Prezydenta RP, Radę Ministrów, Prezesa RM, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami RM, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, 4)orzeczenia…
… do obrony Rzeczypospolitej Polskiej, stanu wojny i zawarcia pokoju oraz stanów: wojennego, wyjątkowego i klęski żywiołowej. W Dzienniku Ustaw zamieszcza się również inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.
Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”. Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji. W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ogłasza się: 1…
… Polskim także innych aktów prawnych, ogłoszę i obwieszczeń.
Dziennika Urzędowy „Monitor Polski B” ogłasza się: 1) sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości, 2) ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3) inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz