Prawo administracyjne - Egzamin zestaw 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo administracyjne -  Egzamin zestaw 3 - strona 1  Prawo administracyjne -  Egzamin zestaw 3 - strona 2  Prawo administracyjne -  Egzamin zestaw 3 - strona 3

Fragment notatki:

ZESTAW 3
Normy proceduralne można podzielić na normy:
Postępowania administracyjnego
Postępowania sądowo - administracyjnego
Społeczno - technicza
Postępowania skarbowo - wnioskowego
TK orzeka w sprawach:
Zgodności ustaw, umów międzynarodowych i innych aktów prawnych z konstytucją
Sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi oraganami państwa
Skargi konstytucyjnej
Dpowiedzialności osób pełniących najwyższe funkcjie w państwie
Stwierdzenia na wniosek Marszałka Sejmu istnienia przeszkody w sprawowania urzędu przez Prezydenta RP
Do prawnych form działania administracji publicznej zaliczamy :
Akty normatywne
Ustawy
Akty administracyjne
Czynności cywilnoprawne
Umowy międzynarodowe
Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy :
Uchwalanie stattutu gminy
Wybór i odwoływanie zarządu
Powoływanie i odwoływanie teenowych inspektorów nadzoru budowlanego
Powoływanie i odwoływanie gminnego komendanta Policji
Uchwalanie budżetu gminy
Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podejmowanie uchwał o rodzajach i wysokości podatków na danym terenie
Nadzór Komisji Nadzoru Finanswego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym ( Dz. U. 2006 157 1119 ) obejmuje :
Nadzór bankowy
Nadzór gospodarczy
Nadzór emerytalny
Nadzór ubezpieczeniowy
Nadzór podatkowy
Nadzór nad rynkiem kapitałowym
Nadzór na instytucjami pieniądza elektronicznego
Do zadań starosty ustawa zalicza :
Organizowanie pracy zarządu powiatu i starostwa powiatowego
Wybór członków zarzadu
Kierowanie bieżącymi sprawami powiatu
Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
Repreznetowanie powiatu na zawnątrz Wojewoda pełni funkcję :
Nadzorcze w stosunku do uchwał podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Kierownicze w stosunku do organów administracji rządowej w województwie
Organów wyższej instancji w sprawach załatwianych w drodze decyzji przez organy samorządowe
Organu wyższej instancji w stosunku do z zakresu administracji rządowej załatwianych w drodze decyzji administracyjnych przez organy samorządowe
Nadzocze w stosunku do organów specjalnej przekraczający swm zasięgiem obszar województwa


(…)

… załatwianych w drodze decyzji administracyjnych przez organy samorządowe
Nadzocze w stosunku do organów specjalnej przekraczający swm zasięgiem obszar województwa
W wojewódzkim dzienniku urzędowym znajdują się:
ustawy i rozporządzenia
akty prawa miejscowego sanowione przez sejmik wojewódzki
akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę
wyroki Sądy Najwyższego dotyczące spraw województwa
akty prawa miejscowego stanowione przez organy powiatu i gminy akty prawa miejscowego stanowione przez organy administracji niezespolonej
Organami samorządu województwa są:
sejmik województwa
rada województwa
zarząd województwa
Regionalna Izba Obrachunkowa
Najwyższa Izba Kontroli
Wojewoda
Nadzór nad działalnością samrządu województwa sprawują w ustawowo ustalonym zakresie:
Prezydent RP
Prezes Rady Ministrów
Rada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz