Prawo administracyjne - Egzamin zestaw 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo administracyjne -  Egzamin zestaw 2 - strona 1  Prawo administracyjne -  Egzamin zestaw 2 - strona 2

Fragment notatki:

ZESTAW 2
1.Rejestr związków międzygminnych prowadzi:
minister właściwy do spraw administracji publicznej wojewoda
marszałek województwa
premier
2.Nadzór Komisji Nadzoru Finanswego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym ( Dz. U. 2006 157 1119 ) obejmuje :
Nadzór bankowy
Nadzór gospodarczy
Nadzór emerytalny
Nadzór ubezpieczeniowy
Nadzór podatkowy
Nadzór nad rynkiem kapitałowym
Nadzór na instytucjami pieniądza elektronicznego
3.Organem orzekającym o posiadaniu lub nie obywatelstwa polskiego jest:
a) wojewoda +
b)starosta
c) prezydent
d)?
e)?
4.Zarząd komisaryczny dla gminy ustanawia premier w razie nierokującego szybkiej poprawy i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych (+)
nie dlużej niż na okres 2 lat (+)
w razie powtarzającego się naruszania przez rade gminy konstytucji lub ustaw (-)
po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom samorządu (chyba+)
5.Cechy aktu administracyjnego
jest czynnością oparta na przepisach prawa adm.(+)
Jest władczym oświadczeniem woli (+)
?
?
6.Kompetencja organu polega na:
wyliczeniu spraw jakimi organ się zajmuje (-)
uprawnieniu do rozstrzygania w pewnej kategorii spraw(+)
określeniu instancji właściwej do rozstrzygnięcia sprawy(+)
?
7.Kompetencje wojewody jako przedstawiciela RM w województwie
kontrola wykonywania przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu adm. Rządowej (+)
reprezentacja RM na uroczystościach państwowych (+)
kierowanie adm. Zespoloną (+)
?
8.Podzial nieruchomości
dokonuje się na wniosek strony
dokonuje się z urzędu
dokonuje się decyzja wójta
?
9.Do prawnych form działania administracji publicznej zaliczamy :
Akty normatywne
Ustawy
Akty administracyjne
Czynności cywilnoprawne
Umowy międzynarodowe
10.Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy :
Uchwalanie statutu gminy
Wybór i odwoływanie zarządu
Powoływanie i odwoływanie terenowych inspektorów nadzoru budowlanego
Powoływanie i odwoływanie gminnego komendanta Policji


(…)

… miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podejmowanie uchwał o rodzajach i wysokości podatków na danym terenie
11.Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie bezrobotnych:
organy powiatu (+)
organy gminy minister
?
12.Wywłaszczyć można nieruchomość na rzecz:
skarbu państwa (+)
jedn. Samorządu terytorialnego (+)
?
?
13.Gdzie są zamieszczone zasady funkcjonowania administracji zespolonej?
Odp. W ustawie o terenowych organach rządowej administracji ogólnej
14.Nadzór nad województwem samorządowym sprawują:
Prezydent (+)
Premier
RM
Ministrowie
Regionalna izba obrachunkowa (+)
Wojewoda (+)
15.Organy powiatu to:
zarząd powiatu (+)
rada powiatu (+)
starosta (-)
?
16.Uprawnienia organu nadzorującego
17.Warunki decentralizacji 18.Uprawnienia wojewody związane z obywatelstwem
nadaje obywatelstwo
wydaje decyzje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz