Prawne aspekty akcesu Polski do UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne aspekty akcesu Polski do UE - strona 1 Prawne aspekty akcesu Polski do UE - strona 2 Prawne aspekty akcesu Polski do UE - strona 3

Fragment notatki:

Prawne aspekty akcesu Polski do UE
Dlaczego decyzja w sprawie uzyskania członkostwa w UE była jednym z filarów reorientacji polskiej polityki zagranicznej w toku transformacji ustrojowej po 1989r.? Decyzja w sprawie uzyskania członkowstwa w UE rozpoczęła proces pogłębiającej się współpracy handlowej i gospodarczej z krajami członkowskimi, które skutkowały gwarancją nie tylko rozwoju gospodarczego i społecznego, ale przede wszystkim będzie gwarancją zachowania egzystencji narodowej, odseparowaniem się od wschodnich totalitaryzmów. Na tle procedury akcesyjnej (art.49 TUE) omów zasadnicze etapy procesu akcesji Polski do UE. 1993 r. - podjęcie przez Radę Europejską UE decyzji o możliwości rozszerzenia UE (oraz sprecyzowanie kryteriów kopenhaskich) 8.04.1994 - przedłożenie przez Polskę wniosku o członkostwo w UE 1998 - rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych 2002 - zakończenie negocjacji akcesyjnych w Kopenhadze 16.04.2003 - podpisanie Traktatu akcesyjnego w Atenach 7-8.06.2003 - dwudniowe referendum, w którym wzięło udział około 59% uprawnionych (było ono wiążące), a ponad połowa głosujących [ok.77,5%] wypowiedziała się za członkostwem w Unii. 23.06.2003 - Prezydent RP ratyfikował Traktat 01.05.2004 - wejście w życie Traktatu Akcesyjnego/ Polska staje się członkiem UE
Jakie podstawowe urzędy ustanowiono w Polsce w związku z ubieganiem się o członkowstwo w UE? Komitet Integracji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Pełnomocnik do Spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, Międzyresortowy Zespół do Spraw Przygotowania Negocjacji Akcesyjnych z Unią Europejską. Omów strukturę Traktatu akcesyjnego dotyczącego Polski (na tle kształtowania się podstawy prawnej przyjęcia nowego państwa członkowskiego do UE). Do Traktatu z Maastrich warunki przyjęcia nowego państwa członkowskiego były określane w poszczególnych traktatach ustanawiających Wspólnoty: *EWWiS odbywało się na podstawie decyzji Rady, * przystąpienie do Wspólnoty Gospodarczej [EWG] i EWEA na mocy umowy międzynarodowej. Mimo różnego charakteru prawnego, były zwięzłe, miały prawie identyczne brzmienie. Warunki uzyskania członkostwa i dostosowanie traktatów o EWG, EWEA, EWWiS określane były w Akcie o Warunkach przystąpienia, do którego odwoływały się zarówno decyzje Rady, jak i umowy międzynarodowe. Deklaracje polityczne związane z przystąpieniem były natomiast ujmowane w Akcie końcowym. Art.49 TUE (Traktatu z Maastrich) ustanowił jednolitą podstawę prawną przyjęcia państwa do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny objął trzy główne elementy: I - Traktat dotyczący przystąpienia do UE - dokument złożony z preambuły i trzech artykułów, jego znaczenie prawne sprowadzało się do ustanowienia członkostwa, II - Akt dotyczący warunków przystąpienia do UE oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii (I+II - traktat akcesyjny sensu largo), integralna część traktatu, należy do prawa pierwotnego UE, reguluje instytucjonalne warunki członkostwa nowych państw, dostosowania niezbędne w prawie pierwotnym i pochodnym oraz okresy przejściowe (derogacyjne)

(…)

…, które mogą mieć znaczenie prawne przy interpretacji Traktatu. Jakie zasadnicze kwestie regulują traktaty akcesyjne? Omów ten problem, odwołując się do Traktatu Akcesyjnego dotyczącego Polski. * wejście do strefy Schengen [Polska zobowiązała się do przestrzegania całego acquis Schengen], *zdjęcie derogacji z członków Unii Gospodarczej i Walutowej [ewentualne jej nałożenie] (Polska stała się członkiem objętym derogacją - nienależącą jeszcze do strefy euro, dla zdjęcia derogacji konieczne jest spełnienie kryteriów konwekcyjnych), * dokonanie niezbędnych zmian instytucjonalnych w UE ( w Parlamencie Europejskim, sądach unijnych, Komitecie Regionów, Komitecie ekonomiczno - społecznym) * dokonanie niezbędnych dostosowań w dziedzinie wspólnotowego (unijnego) prawa pochodnego [dostosowania techniczne, środki…
… dotyczącego Polski? - problem z tłumaczeniem aktów wspólnotowych acquis na język urzędowy danego państwa, - nieopublikowanie tekstów aktów wspólnotowych w języku urzędowym danego państwa na czas, - problem z uznaniem kwalifikacji pielęgniarek (zwłaszcza dyplomów pielęgniarskich szkół) [Trybunał Sprawiedliwości argumentację Polski odrzucił], - problem z rozszerzeniem uzgodnionych derogacji w stosunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz