Prawa związane z nieruchomością - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa związane z nieruchomością - wykład - strona 1 Prawa związane z nieruchomością - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład III
6 marca 2013
1. Prawa związane z nieruchomością
a) Prawa rzeczowe
b) Ograniczone prawa rzeczowe
Ad. a) Prawa rzeczowe:
• Własność
- najsilniejsze prawo rzeczowe, zapewniające osobie właściciela maksimum uprawnień, jakie w
polskim systemie prawnym mogą przysługiwać podmiotowi prawa względem rzeczy.
- Jest to prawo nieograniczone żadnym horyzontem czasowym, dziedziczne, zbywalne i
podlegające egzekucji.
- Jedyne prawo na rzeczy własnej, wszystkie inne prawa przysługują rzeczy cudzej.
Ze względu na osobę właściciela wyróżnia się własność:
- Prywatną (osób fizycznych, spółek prawa handlowego, kościołów i związków wyznaniowych,
spółdzielni, fundacji itp.)
- Państwową (SP, państwowych osób prawnych)
- Komunalną (JST, np.. Gmin.)
• Współwłasność (łączna i ułamkowa)
- Współwłasność łączna - rzecz traktowana jest jako niepodzielna całość, współwłaściciele nie
mogą rozporządzać rzeczą, ani swoją częścią w niej, ponieważ takowej nie posiadają, możliwe
jest zbycie prawa do rzeczy (współwłasność małżeńska)
- Współwłasność ułamkowa - każdy może swobodnie rozporządzać swoją częścią,
domniemanie, ze wszystkie części są równe, każdy współwłaściciel ma prawo do zarządzania
rzeczą wspólną w zakresie zwykłego zarządu, każdy ma prawo współposiadania rzeczy
• Użytkowanie wieczyste
○ jest prawem rzeczowym przysługującym wyłącznie gruntom, które są własnością SP oraz
gruntom JST.
○ Dotyczy tylko nieruchomości budowlanych lub gruntów, które w planie ZP przewidziane
są pod budownictwo (Definicja w KC)
○ Od 40-99lat,
○ obowiązek uiszczania opłat 1% - mieszkaniowe, 3%-dla celów przemysłowych,
○ umowa zawiera cel UW
Ad. b) ograniczone prawa rzeczowe:
- Użytkowanie,
- Służebność
- Zastaw,
- Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego,
- Spółdzielcze prawo do lokalu
- Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
- Hipoteka
2.
a.
b.
c.
Ograniczone prawa rzeczowe powstają w drodze
Umowy (akt notarialny)
Orzeczenia sądu
Zasiedzenia (tylko w odniesieniu do służebności gruntowej)
3. Wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego
a. Umowa - przejęcia przez właściciela prawa ograniczonego, np.. Poprzez umowę kupnasprzedaży
b. Upływ czasu na jaki umowa została zawarta
c. Śmierci - dotyczy wyłącznie użytkowania i służebności osobistej
d. Orzeczenia sądu
Gospodarka Nieruchomościami Publicznymi Page 1
d. Orzeczenia sądu
e. Wywłaszczenia
4. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- Ustawa 16 września 1982 "prawo spółdzielcze" wraz ze zmianami
- Jest zbywalne, dziedziczne, podlega egzekucji, można ustanowić na nim hipotekę
5.
a.
b.
c.
d.
e.
Prawa zobowiązaniowe
Najem
Dzierżawa
Użyczenie
Trwały zarząd
Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
Ad. a) Najem
Umowa wzajemna, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać na rzecz najemcy do
użytkowania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić
wynajmującemu wymówiony czynsz
Ad. b) Dzierżawa
Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do

(…)

pierwokupu
• Polega na przyznaniu konkretnie wskazanej osobie prawnej lub fizycznej uprawnienia do
zakupu tej nieruchomości w sytuacji, gdy jest ona właśnie przedmiotem umowy sprzedaży
zawieranej pomiędzy dwoma innymi osobami.
• Przez wykonanie prawa pierwokupu dochodzi wtedy do nabycia nieruchomości nie przez
kupującego, lecz przez osobę uprawnioną do pierwokupu - na warunkach, a zatem i za cenę
ustaloną w tamtej umowie sprzedaży.
• Treść i sposób wykonywania prawa pierwokupu określają w sposób ogólny artykuły 596-602
KC.
• Prawo pierwokupu przysługuje gminie gdy przedmiotem sprzedaży jest:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nabyta uprzednio przez sprzedającego od SP
lub JST
○ Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
○ Nieruchomość położona na terenie, któremu MPZP…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz