Prawa zobowiązaniowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa zobowiązaniowe - strona 1 Prawa zobowiązaniowe - strona 2 Prawa zobowiązaniowe - strona 3

Fragment notatki:...PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE
Prawa obligacyjne różnią się od praw rzeczowych, tym że:
1) obejmują korzystanie ze wszystkich dóbr ( w tym także rzeczy) i usług
2) są ukształtowane jako prawa względne, skuteczne tylko pomiędzy stronami.

PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE – PRAWA WZGLĘDNE
ZASADA - Stosunek zobowiązaniowy jest źródłem tzw. praw względnych, które w odróżnieniu od praw bezwzględnych skutecznych erga omnes są zasadniczo skuteczne jedynie wobec drugiej strony stosunku prawnego (skuteczność inter partes).
PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE
Reguła ta doznaje jednak szeregu wyjątków związanych z istnieniem normatywnie wyznaczonych sytuacji, w których wierzyciel może korzystać z ochrony rozszerzonej:

konstrukcję tzw. ius ad rem, np. w wypadku tzw. względnej bezskuteczności roszczenia (por. art. 59, art. 527 i nast.);
praw i roszczeń osobistych ujawnionych w księdze wieczystej (zob. art. 16 KWU);
uprawnienia wynikającego z zastrzeżenia niezbywalności wierzytelności (pactum de non cedendo - zob. art. 514)....


...TREŚĆ STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO
 Wierzyciel może domagać się od dłużnika świadczenia czyli wskazanego treścią zobowiązania zachowania się dłużnika. Uprawnienia danego wierzyciela mają charakter praw podmiotowych względnych tj. przysługują mu w stosunku do określonego podmiotu (dłużnika).
Uprawnienie to nazywa się mianem wierzytelności.
Z kolei ciążący na dłużniku obowiązek nosi nazwę długu.
Nie może więc zasadniczo istnieć ani wierzytelność bez odpowiadającego jej długu, ani też dług bez wierzytelności.
Wierzytelność, której istota sprowadza się do możności żądania określonego zachowania po stronie dłużnika, stanowi podstawę roszczeń kierowanych wobec drugiej strony stosunku obligacyjnego...

(…)

…, poz. 1117 ze zm.).
Źródła prawa zobowiązań
czynności prawne,(umowy, jednostronne czynności prawne, np. przyrzeczenie publiczne, zapis w testamencie).
akty administracyjne,
konstytutywne orzeczenia sądów (np. rozwiązanie spółki)
inne zdarzenia (np. czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie)
ŹRÓDŁA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ Bez względu na źródło powstania zobowiązań i miejsce ich uregulowania (Kodeks cywilny…
… wybór należy do poszkodowanego, a wyjątki określa §1 art. 363 k.c.
Wielość dłużników albo wierzycieli Zobowiązania solidarne Solidarność:
czynna;
bierna.
Wielość dłużników albo wierzycieli Zobowiązania solidarne Cechy solidarności biernej:
wierzycielowi przysługuje roszczenie o spełnienie jednego świadczenia,
po stronie długu występuje kilka podmiotów,
wierzyciel może żądać od każdego z tych podmiotów, od niektórych z nich albo od wszystkich łącznie całości albo części świadczenia. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.
Wielość dłużników albo wierzycieli Zobowiązania solidarne Cechy solidarności czynnej:
dłużnik jest zobowiązany do spełnienia jednego świadczenia,
po stronie wierzytelności występuje kilka podmiotów,
dłużnik może świadczyć któremukolwiek z wierzycieli ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania, chyba że któryś z wierzycieli pozwie dłużnika - wówczas należy świadczyć do rąk powoda. Wielość dłużników albo wierzycieli Zobowiązania solidarne Źródła
Zgodnie z art. 369 k.c. zobowiązanie solidarne może wynikać z umowy lub z czynności prawnej.
Wielość dłużników albo wierzycieli Zobowiązania solidarne Pozycja prawna dłużników i wierzycieli solidarnych
1. Spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych od obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela, ale doprowadza do powstania roszczeń regresowych. Podobnie, co do zasady, spełnienie świadczenia do rąk któregokolwiek z wierzycieli.
Wielość dłużników albo wierzycieli Zobowiązania solidarne Pozycja prawna dłużników i wierzycieli solidarnych 2. Zwłoka wierzyciela w stosunku do jednego…
… zawarcia w przyszłości umowy definitywnej.
Umowa przedwstępna ma charakter umowy zobowiązującej, rodzącej prawa i obowiązki majątkowe. Świadczenie lub świadczenia polegają na złożeniu oświadczenia woli o zawarciu określonej umowy (przyrzeczonej).
Essentialia negotii - istotne postanowienia
art. 389 § 1. k.c.
Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz