Prawa pracownicze i ich ochrona

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa pracownicze i ich ochrona - strona 1 Prawa pracownicze i ich ochrona - strona 2 Prawa pracownicze i ich ochrona - strona 3

Fragment notatki:

22. Prawa pracownicze i ich ochrona Praca jest pods potrzebą człowieka, nadaje sens ludzkiej ezgyst, stanowi zasadn źródło pozyskiwania środków utrzymania.
Jej zapewnienie jest istotne dla rozwoju osobowego człowieka i zapokajania jego materialnych aspiracji, więc i zachowania ładu społecznego.
Karta NZ dostrzega w niej jeden z warunków pokoju na świecie.
W gospodarce wolnorynkowej praca jest ważnym determinantem wyniku ekonomicznego.
Prawa pracownicze to prawa człowieka w tym samym stopniu, co prawa wolnościowe, należą do koniecznych zobowiązań państwa. Państwa zachowują swobodę wyboru środków implementacyjnych, ale prawa pracownicze oddziałują na kształt ich modeli społ-gosp.
Pojęcie praw pracowniczych obejmuje 6 zasadniczych kategorii: prawo do pracy sensu stricto właściwy standard pracy ( prawo do godziwego wynagrodzenia, do bezp. i higienicznych warunków pracy, do odpoczynku i czasu wolnego) zabezpieczenia socjalne na wypadek niemożności podjęcia bądź świadczenia pracy gwarancje związane z obroną pra w pracowniczych (prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych i wolności związkowe) Szczeg. ochrona dzieci i kobiet w kontekście sytuacji pracy równe traktowanie i niedyskryminacja w kontekście stos. pracy Klasyfikacja praw pracowniczych pod kątem przynależności do generacji praw człowieka: do praw I generacji: wolność od pracy przymusowej i obowiązkowej, prawo tworzenia i przystępowania do zw. zawod., czasem także prawo do strajku i do awansu zawdodowego
do praw II generacji: uprawnienia zw. z zabezpieczeniem socjalnym, odpowiednim standardem pracy
Prawa pracownicze są prawami ograniczalnymi dopuszczalne podstawy ingerencji mają w klauzulach limitacyjnych (zwł. generalnych)
ograniczeniach ex defitnitione (wolność od pracy przymusowej i obowiązkowej)
klauzulach derogacyjncyh
Zakres operowania tej kategorii praw człowieka jest zróżnicowany, np.
EKS: chroni co do zasady tylko pracę pod kierownictwem (więc ramach stosunku pracy), dopuszcza syt, kiedy te gwarancje zrealizowane będą nie wobec wszystkich, ale wobec większości z tej grupy (nie dot. to prawa do bezp. i higienicznych warunków pracy - tutaj włączone są także osoby samozatrudnione i w ogóle WSZYSCY zatrudnieni)
system MOP: gwarancje obejmują jeszcze bardziej zindywid. zespół podmiotów:
konwencja nr 1: czas pracy pracowników przemysłu konwencja nr 153: czas pracy pracowników transportu drogowego unormowania zyskują na konkretności i jednoznaczności, pozwalają uwzgl. specyfikę zawodu


(…)

… zagwarantowania płacy minimalnej, ale jeśli jest zagwarantowana - EKPS bierze pod uwagę ustawową płacę minimalną. A jeśli nie - bierze się pod uwagę najniższą płacę wynikającą z układów zbiorowych lub odpowiadającą rynkowym realiom
w Polsce minimalne wynagrodzenie wynosi ok. 35% średniej krajowej - więc Polska nie zaakceptowała art. 4 ust. 1 EKS Prawo do podwyższonych stawek wynagrodzenia za nadgodziny (art. 4…
…, że najniższe wynagrodzenie nie powinno wynosić mniej niż 68% średniej krajowej, ale potem, w związku z:
rozszerzeniem EKS na kraje Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej
odrzuceniem założenia, że płaca jednego tylko z członków rodziny ma jej zapewnić godziwy byt
zmniejszono ten próg do 60%.
wprow. też nowy sposób naliczania tego progu - procent wynagrodzenia średniego ustala się na podst. wartości netto…
…, ale okresy rozliczeniowe powinny się mieścić w przedziale 4-6 miesięcy
decyzja w tej sprawie powinna wynikać z porozumienia z załogą
art. 2 ust. 5 EKS - kwestia wypoczynku tygodniowego, który powinien o ile to możliwe „zbiegać się z dniami uznanymi przez tradycję lub zwyczaj za dni odpoczynku”
w przypadku konieczności świadczenia pracy w takim dniu przysługuje inny dzień wolny od pracy

Prawo krajowe powinno unieważniać wszelkie postanowienia umów i układów zbiorowych pracy naruszające to uprawnienie
Podmioty indywidualne powinny móc skutecznie dochodzić swoich praw przed kompetentnymi organami władzy publicznej
osoby podejmujące takie działania muszą być chronione przed sprowokowanymi tym restrykcjami - muszą dysponować odpowiednimi, zaradczymi środkami prawnymi
np. w przypadku…
… dyskryminacji” kobiet są obecnie kwestionowane z pozycji zawodowego interesu tej grupy (ochrona przed zatrudnieniem na okreslonych stanowiskach pracy, wcześniejszy wiek emerytalny)
najistotniejsze i powszechnie akceptowane obszary szczeg. ochrony dzieci i kobiet:
minimalny wiek zatrudnienia (tylko w przyp. dzieci )
czas, rodzaj i warunki pracy
Ochrona pracy dzieci
w rozumieniu stand. międz.: dziecko to każda…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz