Prawa i wolności obywatelskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa i wolności obywatelskie - strona 1 Prawa i wolności obywatelskie - strona 2 Prawa i wolności obywatelskie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2 - 28.10.2009
Prawa i wolności obywatelskie -rodzaj praw podmiotowych przysługujących jednostce i upoważniających do domagania się od państwa podjęcia lub powstrzymania się od określonych działań.
Podstawowe różnice między prawem a wolnością: - powstanie prawa obywatelskiego wiąże się z ustanowieniem normy prawnej przyznającej określone uprawnienia
-generalna zasada wolności czynienia wszystkiego nie jest prawnie zakazana
-ograniczenia wolności w niezbędnym zakresie:
1. wolność „od” (brak przymusu)
2. wolność „do” (swoboda wyboru)
Wolności i prawa obywatelskie zawarte w konstytucji:
(…)
Wolności polityczne: wolność zgromadzeń
wolność zrzeszania się
wolność słowa
wolność sumienia i wyznania
Wolność zgromadzeń: Każdemu obywatelowi, także cudzoziemcom i apatrydom przysługuje wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach (art. 57)
Zgromadzenie to grupa co najmniej 15 osób zwołana w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażania stanowiska
Zgromadzenie publiczne musi spełniać dodatkowe warunki:
musi być zaplanowane
odbywa się na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonej imiennie grupy osób (ustawa z 5 lipca 1990)
Organizacja zgromadzeń: Kwestie związane z organizacją zgromadzeń należą do zadań zleconych gminy
Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy nie później niż 30 dni przed datą zgromadzenia
Zawiadomienie powinno zawierać takie dane jak:
personalia, adres zamieszkania organizatora
cel, program, oraz język, w którym będą się porozumiewać uczestnicy zgromadzenia
miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia, czas trwania itp.
Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który odpowiada za jego prawidłowy przebieg
Organy gminy mogą nie wyrazić zgody na zgromadzenie na 3 etapach jego organizacji i przebiegu:
na etapie organizowania zgromadzenia
w trakcie zgromadzenia
po zakończeniu zgromadzenia
Wolność zrzeszania się: Podstawowe prawo jednostki, umożliwiające tworzenie i funkcjonowanie następujących rodzajów organizacji:
partii politycznych
organizacji mających na celu ochronę materialnego statusu obywatela, oraz prowadzonej przez niego działalności zarobkowej; np. związki zawodowe
organizacji, których celem jest uzyskanie korzyści majątkowych, zapewniających dochody swoim członkom; np. spółdzielnie, spółki prawa handlowego, czy cywilnego


(…)

… (…?)
Ochrona obywateli przed arbitralnością organów władzy publicznej:
Skarga Konstytucyjna; art. 79 Konstytucji stanowi (…?)
Skarga konstytucyjna:
Wyróżniamy 2 zasadnicze funkcje skargi konstytucyjnej:
służy ochronie indywidualnej podmiotu
służy ochronie konstytucyjności prawa
Uprawnionymi do wniesienia skargi konstytucyjnej są osoby fizyczne i prawne
Granice skargi konstytucyjnej wyznaczają następujące przypadki;
kwestionowana jest zawsze zgodność z konstytucja ustawy lub innego aktu prawnego
akty te były podstawa rozstrzygnięcia przez sad lub organ administracyjny
rozstrzygnięcia dotyczą (…?)
(…?)
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:
Podobnie jak w przypadku skargi konstytucyjnej
RPO:
Pierwowzorem był urząd szwedzkiego ombudsmana utworzony w 1709r.; od roku 1809 stał się wyodrębnionym…

Czynne prawo wyborcze umożliwia obywatelowi polskiemu udział w referendum, prawo do wyboru prezydenta RP, posłów, senatorów, przedstawicieli (…?)
Prawo do informacji:
Informacja i prawo dostępu do niej to przedmiot wielu dokumentów międzynarodowych (PDPC ONZ z 1948r., Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1990r., Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka z 1966r., itp.)
Polska…
… do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz funkcjonariuszy publicznych
(…?)
Ograniczenia w dostępie do informacji:
Wynikają z tajemnicy państwowej, służbowej, handlowej
Kwestie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej reguluje ustawa z 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych
Przepisy ustawy mają zastosowanie do:
organów władzy publicznej
sił zbrojnych RP
Narodowego Banku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz