Prawa i obowiązki majątkowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa i obowiązki majątkowe - strona 1 Prawa i obowiązki majątkowe - strona 2

Fragment notatki:

Prawa majątkowe Spadek obejmuje ogół praw majątkowych, które spełniają odpowiednie wymagania, w szczególności: Własność rzeczy oraz inne prawa rzeczowe niemające charakteru osobistego - użytkowanie wieczyste, zastaw, hipoteka. Wierzytelności - zarówno wynikające z umów jak i z ustawy. Prawa majątkowe wynikające z członkostwa w spółdzielni - prawa majątkowe do wkładu, należy także odróżnić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które jest dziedziczne, od prawa do lokalu typu lokatorskie, które jest wyłączone z dziedziczenia. Prawa majątkowe na dobrach niematerialnych - prawa autorskie, patenty. Prawa kształtujące - prawo uchylenia się od skutków prawych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub groźby, prawo do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, także prawo do przyjęcia oferty złożonej spadkodawcy, chyba że z treści lub charakteru oferty wynika co innego. Niektóre prawa o charakterze majątkowym wynikające z prawa rodzinnego - prawa i obowiązki powstałe w skutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, prawo do żądania zwrotu i obowiązek zwrotu alimentów osobie, która je dostarczała, a nie była do tego zobowiązana lub była zobowiązana w dalszej kolejności. Wstąpienie w stosunki majątkowe Wchodzące w skład spadku prawa majątkowe mają często swoje źródła w pewnych stosunkach cywilnoprawnych, które rodzą obok praw często obowiązki, a także mogą się rodzić na gruncie pewnych sytuacji prawnych - spadkobierca zatem wstępuje w całości w sytuację prawną spadkodawcy - w szczególności dotyczy to zasiedzenia, zbycia lub nabycia pod warunkiem zawieszającym lub z zastrzeżeniem terminu początkowego. Posiadanie Do spadku wchodzi także posiadanie, zarówno samoistne jak i zależne, które spadkodawca sprawował w chwili śmierci. W takim zakresie przechodzą na spadkobiercę skutki prawne związane z władaniem rzeczą(posiadanie) przy czym następuje to na tych samych zasadach co przejście praw majątkowych (nie jest zatem uwarunkowane objęciem rzeczy we władanie ). Przejście następuje niezależnie od tego, czy spadkodawca posiadał tytuł prawny do posiadania . Spadkobiercy przysługują zatem wszystkie środki ochrony posiadania (np. żądanie przywrócenia utraconego posiadania). Dziedziczenie posiadania jest konsekwencją zasady sukcesji uniwersalnej przyjętej w prawie polskim, przy czym istniał spór w doktrynie co do tego, czy dziedziczne jest tylko posiadanie samoistne, czy także posiadanie zależne oraz czy dziedziczne oprócz posiadania jest także samo władztwo faktyczne. Obowiązki majątkowe

(…)

… pogrzebu - w razie sporu kwestie rozstrzyga sąd, przyjęło się, że jest to koszt pochówku i skromnego nagrobka przyjętego w danym środowisku. Koszty postępowania spadkowego - tak samo koszty zarządu spadkiem i wynagrodzenie wykonawcy testamentu lub kuratora jeśli taki był ustanowiony.
Obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek.
Obowiązek wykonania zapisów i poleceń, a także roszczenia małżonka…
… i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz