Prawa człowieka - wykład 01.03.13r

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka - wykład 01.03.13r - strona 1

Fragment notatki:

Prawa Człowieka - wykład 01.03.2013r 8-9 marca konferencja na temat praw kobiet w Polsce i Rosji.. Internacjonalizacja praw człowieka - międzynarodowa konstytucjonalizacja prawa człowieka: uniwersalna ( karta NZ) i regionalna Internacjonalizacja prawa człowieka: - najwcześniejsze umowy międzynarodowe kształtujące standardy praw człowieka dotyczyły wolności i religijnej pewnych grup społecznych - za pierwsze tego typu umowy uznaje się Pokój Augsburski 1595r, pokój Westfalski kończący wojnę 30-letnią (1648r) podpisany przez cesarza Ferdynanda III - w tym ostatnim zarównano status katolicyzmu, luteranizmu i kalwinizmu według zasady cuius regio eius religio (papież Innocenty X ogłosił jego nieważność) - władać nie mógł zakaz poddanym zmiany wyznania - koniec XIX w i początek XX w zjawisko umiędzynaradawiania praw człowieka, proces ten nasilił się po I WŚ - do tego czasu w prawie międzynarodowym nie występowały (poza wyjątkami wyżej) sferze ich własnych stosunków z obywatelami ora bezpaństwowcami znajdującym się na obszarze ich jurysdykcji - cudzoziemcom gwarantowano prawa w zasadzie wzajemności - XIX w, - pierwsze regulacje międzynarodowe w dziedzinie zniesienia niewolnictwa - Deklaracja o zniesieniu handlu niewolnikami wydane w trakcie Kongresu Wiedeńskiego - gotować walki z niewolnictwem podkreślały kolejne kongresy - ostateczne 1926r Konwencja w sprawie niewolnictwa Ligi Narodów, konwencja MOP o zakazie pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930r. - druga połowa XIX - powstaje tzw. humanitarne prawo międzynarodowe, jako zespół norm prawnych gwarantujących osobom cywilnym i jednostkom które przestały uczestniczyć w walkach (ranni, chorzy, jeńcy) pewne minimum praw człowieka w czasie konfliktów zbrojnych i okupacji - W latach 1581-1864 zawarto aż 291 takich umów - Dopiero w bitwie pod Solferino (1859r) utworzono Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym Wojskowym przekształcony w 1880r w Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - Od 1876r za równorzędny znak w krajach muzułmańskich uznano czerwony półksiężyc - Od 2007r w państwach które nie uznają ani czerwonego krzyża ani czerwonego półksiężyca trzecim znakiem rozpoznawczym organizacji jest czerwony kryształ - Konwencje haskie 1899r i 1907r - w 1926r prawo humanitarne wzbogacono o kwestie traktowania jeńców wojennych - XIXw - rozszerzenie prawno międzynarodowej podstawy ochrony mniejszości narodowych - ale w dalszym ciągu ich status określony był przez pryzmat dominującej w danym państwie religii - Kongres Wiedeński nadawał mniejszościom prawo do wyznawania własnej wiary i prawa cywilne - Zawierano traktaty wielostronne, nadzór nad nimi sprawowała Liga Narodów - Rozwój tej ochrony dla mniejszości narodowych przypieczętował po II WŚ MPPOIP - Osobna kategoria podmiotów chronionych jeszcze przed II WŚ byli uchodźcy - zjawisko uchodźctwa znane było od Średniowiecza i wiązane było z dyskryminacją i prześladowaniami na tle religijnym, późnie z powodów politycznych i etnicznych;

(…)

… i medycyny - nowe środki elektronicznego przekazu, w tym Internet - zagrożenia dla demokracji i stabilności politycznej i gospodarczej współczesnych państw i społeczeństw, terroryzm KONCEPCJE PRAWNO-NATURALNE PRAW CZŁOWIEKA - dominowały do końca XVIIIw, później ich swoisty renesans po II WŚ, akcentowane godności człowieka (już w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) - koncepcje prawno-naturalne są grupy…
…, a w przypadku bezpaństwowców swego dotychczasowego miejsca zamieszkania; - XIX/XXw. - umiędzynarodowienie ochrony praw jednostki w dziedzinie praw socjalnych np. Konwencja o zakazie nocnej pracy kobiet 1906r. PODSUMOWUJĄC: - Myśl kompleksowej międzynarodowej ochrony praw człowieka dopiero po II WŚ - Karta Atlantycka (1941r) i Waszyngtońska Deklaracja Narodów Zjednoczonych (1942r) - Powszechna Deklaracja Praw
… nie przyznaje ani nie uznaje praw naturalnych; - jeśli prawo stanowione nie respektuje praw naturalnych przysługuje prawo do oporu przeciw złej władzy, ponieważ prawo pozytywne rażąco naruszające ideały sprawiedliwości i godności jest tylko „ustawowym bezprawiem” - centralną kategorią w tej koncepcji jest godność; KONCPECJA LIBERALNA - XIXw. (przedstawiciele John Locke, później John Stuart Mill) - akcentuje…
…, może być orzekana w sytuacjach określonych w szariacie - w przypadku cudzołóstwa (kamieniowanie - choć rzadko orzekana np. Nigerii, Sudanie), bluźnierstwa, zaprzeczenie treści głoszonych przez Allaha - znaczenie norm religijnych w kręgu kultury europejskiej - znaczenie mają tu oczywiście wartości związane z religią chrzescijańską - w wielu konstytucjach - odwołanie do Boga tzw. Invocatio dei - np. Polska, Grecja

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz