Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Przedstawiając rzeczywistość poddaje ją ocenie. Ocena zawsze składa się z obiektywnego opisu rzeczywistości oraz subiektywnego stanowiska. Musi być wyraźna granica między faktami a komentarzem. Krytyką przedmiotową (ad rem) nazywamy negatywną ocenę dzieła bądź działalności publicznej, natomiast podmiotową (ad personam) człowieka. Krytyka przedmiotowa jest zwolniona z odpowiedzialności karnej na podstawie art. 41 p.p. Jeżeli chodzi o podmiotową, to przy odpowiedzialności karnej trzeba przeprowadzić dowód prawdy, a cywilnej udowodnić, że działanie nie było bezprawne.
Deontologia (istotą dobra jest wykonywanie rozkazów). Deontonomizm w dziennikarstwie określany jest jako naddyspozycyjny, tzn. taki który wiąże się z hierarchią w pracy dziennikarskiej i relacjami pomiędzy danymi szczeblami (właściciel, wydawca, redaktor, dziennikarz). Eudajmonizm (dobro to dążenie do szczęścia): hedonizm - szczęście egoistyczne, traktowania informacji jako towaru, którym można dowolnie obracać lub utylitaryzm - uszczęśliwianie ogółu; informacja to dobro społeczne. Personalizm (dobro to szacunek dla drugiej osoby) czyli dylemat czy szanować informatorów, prawa osób udzielających wypowiedzi do autoryzacji, czy traktować krzywdy drugiego człowieka jako towar.
Poszanowanie godności (charakter bezwzględny) i dobrego imienia jednostki (charakter względny), zakaz używania wulgaryzmów, słów obelżywych, krytykuje się dzieło (krytyka przedmiotowa), uniknięcie stygmatyzacji i tzw. żądła krzywdy.
Prawo prasowe: dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą, ogłoszenia i reklamy musza być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią materiału redakcyjnego. KEM: zasada uczciwości, zalecająca, aby dziennikarz był nieprzekupny, nie ulegał wpływom, odmawiał działania niezgodnego z przekonaniami (co można interpretować jako nawoływanie przeciwko kryptorekamie) DKO SDRP: niedopuszczalne jest zamieszczanie materiałów o charakterze kryptoreklamy.
Dziennikarz ma prawo do odmowy publikacji i może także wpływać na decyzje podejmowane w jego redakcji.
Sprawdzić zgodność z prawdą podanych informacji, ustalenie ich źródła, wypytanie współpracowników, uzyskanie stanowiska burmistrza,
Zasada III: Ochrona dóbr osobistych nie może być naruszana. Niedopuszczalne jest: używanie słów obelżywych które godzą w godność człowieka i stawianie zarzutów, które poniżają w opinii publicznej, narażają na utratę zaufania. Gazeta może wystąpić na drogę sądową sprzeciwiając się nieudowodnionym pomówieniom Cejrowskiego. Jego wypowiedź narusza dobre imię gazety i godzi w jej wizerunek, co należy do dóbr osobistych osoby prawnej jaką jest gazeta.


(…)

…, stosunku do siebie samego i otaczającego świata. Mają tzw. sankcje rozsiane, wiążą się one z ostracyzmem oraz wyrzutami sumienia. Obowiązuje poprzez proces internalizacji norm. Żądło krzywdy to czas jej trwania. Nawet jeśli sprawca naprawi szkody w świecie materialnym, to nie uda mu się cofnąć złych słów/czynów i wpływu jakie miały one na daną osobę, a często także na postrzeganie tej osoby w jej środowisku. Oszczerstwa drukowane są na pierwszych stronach. Sprostowania na ostatnich i nikt ich nie czyta. Bezpodstawne oskarżenie np. o spowodowanie czyjejś śmierci może zniszczyć życie pomawianej osobie (ostracyzm środowiskowy). Stąd nakaz szczególnej staranności zawodowej (dot. dziennikarzy jako tej grupy zawodowej, gdzie skutki błędu lub niedopatrzenia mogą stanowić istotne zagrożenie dla jednostki lub społeczeństwa.
W ujęciu Ossowskiej oportunizm to działanie niezgodne ze swoimi przekonaniami. Postępowanie zgodnie z zasadami przyjętymi przez grupę X, dla osiągnięcie jakichś korzyści (np. w postaci „awansu społecznego” chociaż wewnętrznie pozostaje się w opozycji do tych zasad.
Patrz cz.2 pyt.3
Patrz cz.1 pyt.7
z. oddzielania informacji od komentarza, z. szacunku i tolerancji
Organizatorzy o naruszenie…
… może dotyczyć dzieł naukowych lub artystycznych albo innej działalności twórczej, zawodowej i publicznej (a więc nie zezwala się na krytykę życia prywatnego jednostki); musi być rzetelna, zgodna z prawdą i zasadami współżycia społecznego; zgodna z istniejącym stanem wiedzy; być oparta na argumentacji zgodnej z zasadami logiki; realizować zasadę wysłuchania stron; zasadę kontradyktoryjności (równości stron…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz