Pracownicy urzędów państwowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pracownicy urzędów państwowych - strona 1 Pracownicy urzędów państwowych - strona 2 Pracownicy urzędów państwowych - strona 3

Fragment notatki:

12.15 - 24 maja
14 wpisy z 31 maja
28 czerwca egzamin (wpisy na początku lipca)
35 min , 3 pytania a na 2 trzeba odpowiedzieć. Kolejność odpowiedzi dowolna. Tylko długopisy. Indeks i karta. 31 maja - 10.00
Na zerówkę 4 i 5 z ćw. PRACOWNICY URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH Art.3 ustawy (wymagania dla kandydatów na urzędników państwowych); podobny do ustawy służby cywilnej.= art.3 regulacja z 1982 roku; [Ustawa o służbie cywilnej z 2008 (ale pojawiły się te zagadnienia już w 2006 roku)]
Wymaga się, by urzędnik był obywatelem polskim , 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnej . Nieskazitelny charakter (służba cywilna - nieposzlakowana opinia) - kategoria ocenna. Jaka jest między nimi różnica? To nie jest to samo, nieposzlakowana opinia ma charakter zewnętrzny (opinie innych o tej osobie), nieskazitelny charakter - jest to cecha wewnętrzna. Odpowiednie wykształcenie - zobiektywizowane kryterium. Odbyta aplikacja administracyjna. Stan zdrowia - pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku (kodeks pracy też to przewiduje).
Art. 9 „Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego
stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia nie mogą być zatrudnieni
w tym samym urzędzie, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek służbowej
podległości.”
Aplikacja administracyjna - art.7
Dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę. Trwa 12 miesięcy i kończy się oceną kwalifikacyjną (można skrócić okres aplikacji do 6 miesięcy w wyjątkowych wypadkach)
Ten, który uzyskał negatywną ocenę może zostać zatrudniony na stanowisku, do którego nie jest wymagana aplikacja
Po rocznej pracy na stanowisku poddaje się aplikanta ponownej ocenie.
Art.7 1 - aplikacja legislacyjna (przesłanka posiadania wykształcenia prawniczego) PRACOWNICY SAMORZĄDOWI Wymagania: Art. 6. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba,
która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku
urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:


(…)

…. 6, przed zawarciem nowej umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie.
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY I TRYB PROWADZENIA NABORU
Służba cywilna
Art.6 każdy obywatel ma prawo do informacji o naborze do służby (nabór jest otwarty i konkurencyjny=> Nabór organizowany jest przez dyrektora generalnego urzędu (wyjątek: Główny Lekarz Weterynarii organizuje nabór na stanowiska granicznego lekarza weterynarii i jego zastępcy i Wojewódzki lekarz weterynarii organizuje nabór na stanowiska powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy.)
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określony-mi w ogłoszeniu o naborze.
Pierwsze zatrudnienie, służba przygotowawcza, ocena i na czas nieokreślony -> potem mianowanie…
… umowy o pracę na stanowisku
urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę…
… przypadkach)
Art.48 ust.3
Po uzyskaniu mianowania następuje ślubowanie (art.50), jeżeli nie złoży traci prawo do zatrudnienia w służbie cywilnej.
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej podlegają specjalnym zasadom (możliwość przyjęcia osób spoza służby cywilnej):
Dyr. Generalny urzędu
Kierujące departamentem
Wojewódzki lekarz weterynarii
Itd.
Art.54-56
Nabór ma charakter otwarty i konkurencyjny
Mogą kandydować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz